Flygfoto över Slussenområdet 2009 innan ombyggnaden startat.
Flygfoto över Slussen 2009. Foto: Lennart Johansson

Slussen anpassas till dagens behov

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Slussen var i dåligt skick

Slussen var i så dåligt skick att anläggningen nu byggs upp från grunden. Betongen hade generellt dålig kvalitet och vittrade sönder på många ställen då den inte var saltvattenbeständig. Andra skador var främst relaterade till den bristfälliga grundläggningen vilket har skapat betydande sättningar på upp till 25 centimeter. 

2010 hittades 178 stycken allvarliga konstruktionsskador. Det innebar stora påfrestningar för anläggningen och stora kostnader i reparationer. Bara att hålla Slussen säker kostade årligen cirka tio miljoner kronor.

Slussen hade en stor broyta - cirka 40 000 kvadratmeter som var uppdelad i 24 brokonstruktioner. Detta innebar en stor mängd brofogar med en sammanlagd längd av 2 650 meter. Totalt blir detta fyra gånger större än hela Stockholms brobestånd.

Färgade ytor visar teknisk livslängd. Röda ytor behövde byggas om snarast, gula ytor inom 30 år och gröna ytor inom 80 år.

Stockholm växer

Varje dag ökar befolkningen i länet med motsvarande två fullsatta SL-bussar – hälften är nyinflyttade och hälften föds här. Det är en fantastisk utveckling. Men det ställer också stora krav på den redan pressade infrastrukturen.

Under de kommande åren satsas nära hundra miljarder kronor på ett 70-tal projekt runt om i Stockholm för att kunna bemöta framtidens trafikbehov. Investeringen går under namnet Trafiksatsning Stockholm, där ombyggnaden av Slussen är ett av dessa projekt för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Frågor och svar

Detaljplanen för Slussen vann laga kraft den 27 september 2013.

Miljödomsansökan
Mark- och miljööverdomstolens dom från den 21 januari 2015 vann laga kraft den 20 augusti 2015 när Högsta Domstolen inte gav prövningstillstånd till de överklagande parterna. Domen innebär att projektet har de nödvändiga tillstånden för arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

Detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget vann laga kraft 2018. 

Varför har bussterminalen en egen detaljplan?
I samband med plansamrådet 2010 blev det tydligt att det inte skulle gå att få plats med bussterminalen på kajen. Det var för mycket som skulle rymmas där: Stadsgårdsleden, Saltsjöbanan och en större bussterminal än dagens.Lösningen blev att bryta ut bussterminalen från detaljplanen och lägga den i berget under Katarinavägen. För att inte försena hela projektet fick bussterminalen en egen detaljplan. Beslutet att bryta ut bussterminalen och ge den en egen detaljplan gjordes i samråd med länsstyrelsen.

Har andra alternativ till ny utformning av Slussen utretts?
2007 genomfördes ett programsamråd där två alternativ ställdes ut: ”Nya Slussen” (en vidareutveckling av 2004 års vinnande förslag) och ”Nybyggt bevarande” (nybyggnation med nuvarande Slussen som utgångspunkt av White arkitekter/WSP).

Efter samrådet, där en majoritet av besökarna röstade för ”Nya Slussen” fattade stadsbyggnadsnämnden beslut. Nya Slussen skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Alla politiska partier ville gå vidare med att skapa något nytt. Därmed beslutades också att klöverbladsmodellen inte ska bevaras.

Är Slussen ett byggnadsminne?
Nej, frågan har diskuterats, men länsstyrelsen har avslagit frågan om att byggnadsminnesförklara Slussen.

Hur har utformningen av nya Slussen ändrats sedan samrådet 2010?
Under plansamrådet 2010 lämnades ungefär 1200 synpunkter in. Staden har tagit hänsyn till många önskemål och de några förändringar är:

 • Det blir färre och lägre hus för att bevara utsikten och känslan av rymd.
 • Terrasser och trappor ner till kajen som kommer att göra vattnet mer tillgängligt för stockholmare och besökare.
 • Slussen blir grönare med träd, planteringar och en ny park, Katarinaparken som anläggs vid Katarinahissen och ner mot kajen.
 • Bussterminalen flyttas in i Katarinaberget.

Vad hände med synpunkterna från utställningen under samrådet 2010?
Synpunkterna sammanställdes och redovisades för politikerna i stadsbyggnadsnämnden innan de fattade beslut att godkänna detaljplanen.

Vem beslutar om Slussen i Stockholms stad?
Kommunfullmäktige beslutar om stadens del av finansieringen för ombyggnaden av Slussen.

Region Stockholm planerar för genomförande och finansiering av kollektivtrafiken.

Miljödomstolen/Miljööverdomstolen beslutar om den nya avtappningskapaciteten och reglering av Mälaren. Projekt Slussen har arbetat fram vad för tillstånd som söks medan Miljödomstolen fattar beslut om att ge tillstånd eller inte.

Exploateringsnämnden ansvarar för framtagandet av detaljplanen. Beslut om detaljplanen tas sedan i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Hur påverkar ombyggnaden riksintresset?
Viktigt i riksintresset är att kunna förstå de topografiska förutsättningarna för Stockholms utveckling. Detta tas tillvara i den antagna detaljplanen. Den innebär att mötet mellan Gamla Stan och Södermalm förändras som vid andra tillfällen under historiens gång. Den synliga kontakten mellan vattenmassorna Riddarfjärden och Saltsjön bevaras och förstärks. Slussens gestaltning har alltid varit styrd av de funktioner som behöver lösas på platsen. Att öka möjlighet att släppa ut vatten från Mälaren till havet är en viktig funktion i nya Slussen.

Hur mycket kostar ombyggnaden av Slussen?
Enligt det reviderade genomförandebeslutet som togs den 26 juni 2023 blir projektets investeringsutgift närmare 21 miljarder kronor vilket ger en nettokostnad på cirka 12,6 miljarder kronor.

Vem finansierar ombyggnaden?
Stockholms stad finansierar hela ombyggnaden förutom bussterminalen i Katarinaberget. Den är samfinansierad mellan Staden (25%), Regionen (25%) och Staten (50%). Även Värmdö kommun är med och bidrar om det skulle bli budgetöverskridande.

Därutöver förs diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas.

Vad kommer det att finnas för verksamheter i lokalerna under Slussbron?
Två nya restauranger kommer att öppna under Slussbron 2025. Lokalerna under bron blir en social plats där människor kan umgås och känna trygghet.

Vad kommer det att finnas för verksamheter i lokalerna i Mälarterrassen?
Verksamheterna kommer att innefatta någon typ av publik verksamhet, som till exempel caféer eller restauranger. I linje med lokalerna under bron ska Mälarterrassen bidra till att skapa platser där människor ska kunna vistas under alla årstider. Atrium Ljungberg kommer att förvalta Mälarterrassen.

Vad kommer det vara för typ av byggnader på Stadsgårdsleden – kontorshus eller bostäder?
Byggnaderna närmast Katarinaparken kommer att bestå av kontorshus som ägs av Atrium Ljungberg, och bredvid dem längre bort på Stadsgårdskajen kommer Nobel Center att ligga.

Var kommer det nya Nobel Center att ligga?
Nobel Center kommer att ligga ovanpå Stadsgårdsledens överdäckning, strax bortanför den planerade Katarinaparken. För den som har sett modellen i Slussenrummet gäller det de fyra byggnaderna längst till höger vid stadsgårdskajen.

Kommer det planteras träd och växter vid nya Slussen?
Det kommer att finnas träd vid Slussen. En helt ny park, Katarinaparken, skapas när och där Stadsgårdsleden däckas över. Det kommer också att planteras träd vid Munkbrokajen, Ryssgården, Stadsgårdsleden och Södermalmstorg. Mälarterrassen får gröna tak. I övrigt kommer Slussen att ha mer grönska i form av planteringar med ängsflora. De första träden och växterna planteras hösten 2024 längs Munkbrokajen.

Se filmer om grönskan i nya Slussen

Hur kommer Katarinaparken att utformas?
Parken utformas med gräsmattor, buskar och träd. Det kommer att finnas trappor och gångvägar som leder ner till kajplan. Vid Katarinahissen blir det en entré till handelsplatsen, varifrån du når tunnelbanan, Saltsjöbanan och bussterminalen.

Varför passar man inte på att sänka Ryssgården så att Stadsmuseet syns bättre?
Ryssgården höjdes för att göra plats åt tunnelbanan, och kommer inte att sänkas igen.

Kommer det att byggas något ovanpå den gamla tunnelbaneuppgången på Ryssgården?
Ovanför tunnelbaneuppgången kommer ett hotell byggas. Hotellet kommer vara i samma höjd som de befintliga byggnaderna bredvid tunnelbaneuppgången.

Kommer de gamla tullhusen på Skeppsbrokajen att vara kvar?
Projekt Slussens område sträcker sig fram till första tullhuset, närmast Södermalm. Arbete sker på Stadsbyggnadskontoret med att utforma resterande delar av Skeppsbrokajen, men i dagsläget är ingenting klart.

Vad kommer att hända på Södermalmstorg?
Södermalmstorg kommer att finnas kvar och bli mycket större än tidigare. Här blir plats för uteserveringar, sommarscen och mötesplatser. På torget planteras också träd och växter.

När kommer den nya handelsplatsen invigas? Hur stor blir den, och var kommer den att ligga?
Under marken i navet mellan bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan kommer handelsplatsen att ligga. Den blir omkring 8000 kvadratmeter, fördelat på två plan (att jämföra med Hornstulls handelsplats som är 11 000 kvadratmeter).

Handelsplatsen beräknas stå klar i slutet av projektet år 2027. Det kommer att finnas ingångar till handelsplatsen under Slussbron, från Katarinahissen, bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan.

Film: Handelsplatsen, en knutpunkt i nya Slussen

Nedan ser du när de olika platserna i nya Slussen beräknas vara färdiga, utifrån nuvarande tidplan. Ombyggnaden av Slussen är som ett gigantiskt pussel där alla delar påverkar och påverkas av varandra. Därför kan produktionsordningen flyttas om och tidplanen ändras.

Vattenområdet

 • Slussbron invigdes och öppnades i oktober 2020.
 • Södra avbördningskanalen togs i drift i augusti 2022.
 • Östra lågbron öppnade för gång- och cykeltrafik i november 2022.
 • Skeppsbrokajen öppnade för gång- och cykeltrafik i november 2022.
 • Munkbrokajen öppnade för allmänheten våren 2023.
 • Slusskontoret, under Slussbron, byggdes klart sommaren 2023.
 • Munkbroleden beräknas öppna för biltrafik 2024.
 • Vattentorget öppnar 6 juni 2024.
 • Lilla Slussbron (västra lågbron) öppnar för gång- och cykeltrafik 6 juni 2024.
 • Norra Slusskajen öppnar 6 juni 2024.
 • Fiskvandringsleden färdigställdes 2023 och öppnar för fiskar 2024/2025.
 • Lokaler under Slussbron beräknas öppna 2025.
 • Järngravskajen beräknas öppna 2025.
 • Victoriaslussen beräknas öppna för full avbördning 2026 och båttrafik 2027.

Landområdet

 • Katarinahissen togs i drift hösten 2023.
 • Stadsgårdstunnelns västra del öppnade för biltrafik i juni 2023. Hela tunneln beräknas vara klar och i full drift 2026.
 • Plantering av grönska vid Slussen påbörjas hösten 2024 och görs i etapper till 2028.
 • Södermalmstorg beräknas öppna 2025.
 • Mälarterrassens utsida är klar 2025. Byggnaden beräknas öppna 2025-2026.
 • Ryssgården beräknas vara återställd 2026. Det innebär att den norra tunnelbaneentrén har tagits bort och ett nytt träd planterats.
 • Hela trafiklösningen beräknas vara klar 2027.
 • Handelsplatsen öppnar 2027.
 • Byggherrarna för kontorshus och Nobel Center får tillträde till markanvisningarna ovanpå Stadsgårdsleden 2027.
 • Katarinaparken beräknas öppna 2028.

Bussterminalen och platser runt om

 • Borgmästartrappan beräknas vara återställd våren 2024.
 • Klevgränd beräknas vara återställd 2024.
 • Entré Katarinavägen öppnade provisoriskt i slutet av 2023 och leder enbart till tunnelbanan. Under 2024 stängs entrén och öppnar sedan i samband med att bussterminalen öppnar.
 • Bussterminalen ska öppna tidig höst 2025.
 • Lokattens trappa är färdigrenoverad och beräknas öppna i samband med att bussterminalen öppnar.
 • Thor Modéens trappor beräknas öppna 2025.
 • Saltsjöbanan återställs efter att projektet är avslutat, cirka 2027.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad