Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Projekt Planerat

120 bostäder i östra Östberga

Östberga

Vid Östbergabackarna, öster om Östberga centrum, planeras för cirka 120 bostäder. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 120 nya bostäder längs Östbergabackarna öster om Östberga centrum.

Den nya bebyggelsen föreslås innehålla cirka 90 bostadsrätter och cirka 30 studentbostäder som ska upplåtas som hyresrätter. Det planeras även för lokaler i bottenvåningarna längs gatan närmast Östberga centrum.

Förutom ny bostadsbebyggelse syftar planen till att stärka kopplingen mellan Östberga centrum och Årstafältet. Det ska ske bland annat genom att omvandla Centrumgatan till en stadsgata med publika lokaler och entréer i bottenvåningarna som är vända mot gatan.

Området

Planområdet består idag av parkmark, parkeringsplatser och en elnätsstation.

Markanvisning

I december 2021 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till JM.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2021
  • Samråd om detaljplan: Hösten/vintern 2023
  • Granskning: 2024
  • Antagande: 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ellinor Karlander

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad