Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

70 bostäder vid Sjöholmsvägen i Östberga

Östberga

Staden planerar för att uppföra cirka 70 bostäder vid Sjöholmsvägen i Östberga. Syftet är också att stärka kopplingen mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga.

Projektfakta

70 nya bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse vid Sjöholmsvägen i Östberga. Planen uppskattas kunna ge ett tillskott på cirka 70 bostäder. Syftet är också att förlänga Sjöholmsvägen vilket kan skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och stärka kopplingen mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga.

Området

Planområdet är cirka 6 000 kvadratmeter och består till största del av kuperad parkmark.

Markägoförhållanden

Planområdet ligger inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Örby 4:1 som ägs av Stockholms stad.

Markanvisning

Exploateringsnämnden beslutade den 17 juni 2021 om att markanvisa cirka 70 lägenheter i form av bostadsrätter till Bonava Sverige AB.

Preliminär tidplan

  • Start-PM 21 oktober 2021
  • Samråd kvartal 4 2022
  • Granskning kvartal 4 2023
  • Antagande kvartal 2 2024

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad