Bild: Varg arkitekter
Projekt Planerat

820 bostäder i norra Östberga

I norra Östberga planeras cirka 820 nya bostäder varav cirka 620 hyresrätter och cirka 200 bostadsrätter. Gatan Östbergabackarna rustas upp med ny gångbana, träd och ny belysning. Detaljplanen för området är på granskning under sommaren 2023.

Granskning pågår

Granskningen är ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen och är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till om planförslaget. Under granskningen är det bara de som har lämnat synpunkter i samrådet som får tycka till.

Handlingarna finns att ta del av i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, samt i Bygg- och plantjänsten där du även lämnar synpunkter på förslaget.

Planförslaget är på granskning från den 21 juni till och med den 29 augusti 2023.

Bygg- och plantjänsten

Om projektet

Om projektet

Detaljplaneområdet ligger i nordvästra Östberga mellan Östbergabackarna och Åbyvägen och i sluttningen ner mot parken mellan Östberga och Liseberg. Marken där bostäderna planeras är idag parkmark men marken har bedömts ha låga natur- och rekreativa värden.

Detaljplanen, som gick ut på samråd i december 2021, innehåller cirka 820 nya bostäder fördelade på flera kvarter. Fyra olika byggaktörer deltar i planarbetet. Bostäderna kommer att bestå av cirka 620 hyresrätter och cirka 200 bostadsrätter och det blir variation i lägenhetsstorlekarna.

Tanken är att bebyggelsen ska variera i våningsantal, med lägre byggnader ut med Östbergabackarna och högre bebyggelse ut mot Åbyvägen. De högre husen närmast Åbyvägen bidrar till att skydda bebyggelsen innanför mot buller från vägen och verksamhetsområdet på andra sidan.

Kvarteren mellan Östbergabackarna och Lisebergsparken får gårdar som öppnar upp mot grönområdet. Den nya bebyggelsen bidrar till ökad trygghet längs gångstråket i parken.

Östbergabackarna – trygg och levande gata

Ett viktigt mål med projektet är att skapa en tryggare och mer levande miljö på gatan Östbergabackarna. Den nya bebyggelsen kommer att ha många bostadsentréer ut mot gatan och på några ställen blir det lokaler med stora fönster ut mot gatan i bottenvåningen. Detta ökar kontakten mellan husen och gatan och bidrar till ökad trygghet för människor som passerar.

Gatan breddas och rustas upp med ny gångbana, bättre belysning och trädplanteringar på den sida där de nya husen kommer att byggas. De nya husen får parkering i garage under bostadsgårdarna istället för stora, ödsliga och ibland otrygga markparkeringar.

Parker och stråk

Parken mellan Östberga och Liseberg är uppskattad av de boende från båda stadsdelarna och viktig för att koppla ihop områdena. Stadens ambition är att naturvärdena ska bevaras och stärkas så långt det är möjligt. På vissa ställen planeras tydligare entréer och mötesplatser. Det kommer att planeras för satsningar på parker och stråk i ett separat projekt. Planeringen kommer preliminärt att starta under hösten 2023.

En del av programmet för Östberga

Projektet i norra Östberga är en del av det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Det övergripande syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Byggaktörer

  • Kvarter A: AB Svenska Bostäder
  • Kvarter B: Einar Mattsson Projekt AB
  • Kvarter C: ByggVesta AB
  • Kvarter D: Sveafastigheter Bostad AB

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: 7 december 2021 – 31 januari 2022
  • Granskning av detaljplanen: 21 juni-29 augusti
  • Godkännande av detaljplanen: Slutet av 2023 
  • Antagande av detaljplanen: Början av 2024
  • Byggstart upprustning av gatan: 2026
  • Byggstart bostäder: 2027 

Bilder

Bostäderna fördelade på kvarter. Fyra byggaktörer deltar i planarbetet.
Bostäderna fördelade på kvarter. Fyra byggaktörer deltar i planarbetet (A, B, C och D).
Kvarter A. Bild: KOD Arkitekter
Kvarter B. Bild: Varg arkitekter
Kvarter C. Bild: Kjellander Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter D. Bild: Urban Design Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Klicka här för att komma till Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad