Mellan Östbergabackarna och Åbyvägen planeras flera nya bostadskvarter. Gatan förbättras med ny gångbana och bättre belysning. Bild: Pyk och Nyrén arkitekter
Mellan Östbergabackarna och Åbyvägen planeras flera nya bostadskvarter. Gatan förbättras med ny gångbana och bättre belysning. Bild: Pyk och Nyrén arkitekter
Projekt Planerat

820 bostäder i norra Östberga

I norra Östberga planeras för cirka 820 nya bostäder. I detaljplanen ingår också att utveckla Östbergabackarna till en trygg och levande huvudgata. Den föreslagna detaljplanen är den första inom utvecklingsprogrammet för Östberga.

Om projektet

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för den nordvästra delen av Östberga. Planområdet ligger mellan Östbergabackarna och Åbyvägen och i sluttningen ner mot parken mellan Östberga och Liseberg. Marken där bostäderna planeras är idag parkmark men marken har låga natur- och rekreativa värden.

Förslaget innehåller cirka 820 nya bostäder fördelade på flera kvarter. Fyra olika byggaktörer deltar i planarbetet. Bostäderna kommer att bestå av både hyresrätter och bostadsrätter och det blir variation i bostadsstorlekarna.

Tanken är att bebyggelsen ska variera i våningsantal, med lägre byggnader ut med Östbergabackarna och högre bebyggelse ut mot Åbyvägen.

De högre husen närmast Åbyvägen bidrar till att skydda bebyggelsen innanför mot buller. Fasaderna ut mot Åbyvägen får loftgångar som skydd mot bullret.

Kvarteren mellan Östbergabackarna och Lisebergsparken får gårdar som öppnar upp mot grönområdet. Den nya bebyggelsen bidrar till ökad trygghet längs gångstråket i parken.

Östbergabackarna – trygg och levande gata

Ett viktigt mål med projektet är att skapa en tryggare och mer levande miljö på Östbergabackarna. Den nya bebyggelsen kommer att ha sina bostadsentréer ut mot gatan och på flera ställen kommer det att byggas publika lokaler med stora fönster ut mot gatan. Det ökar kontakten mellan husen och gatan och bidrar till ökad trygghet för människor som passerar.

Gatan breddas och rustas upp med ny gångbana, bättre belysning och trädplanteringar på den sida där de nya husen kommer att byggas. I stället för stora, ödsliga markparkeringsplatser byggs parkering i garage under bostadsgårdarna.

Parker och stråk

En delsträcka av cykelbanan längs Åbyvägen byggs om till ett bredare cykelpendlingsstråk för att göra det enklare och snabbare att ta sig till och från Årstafältet och Gullmarsplan. Parken mellan Östberga och Liseberg är uppskattad av de boende från båda stadsdelarna och är viktig för att koppla ihop områdena. Tanken är att naturvärden ska bevaras och stärkas. På vissa ställen skapas tydliga entréer och mötesplatser. Vissa kopplingar förbättras, till exempel en ny, mer lättillgänglig gångväg från Östbergabackarna ner i parken. I en del av skogen föreslås en ”lekslinga” för barn med figurer, kojor och sittplatser.

En del av programmet för Östberga

Förslaget till detaljplan är det första i den bebyggelseutveckling som planeras inom utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Byggaktörer

  • Kvarter A: AB Svenska Bostäder
  • Kvarter B: Einar Mattsson Projekt AB
  • Kvarter C: ByggVesta AB
  • Kvarter D: Sveafastigheter Bostad AB

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: 7 december 2021 – 31 januari 2022
  • Granskning av detaljplanen: Våren 2023
  • Antagande av detaljplanen: Under 2023

Bilder

Bostäderna fördelade på kvarter. Fyra byggaktörer deltar i planarbetet.
Bostäderna fördelade på kvarter. Fyra byggaktörer deltar i planarbetet (A, B, C och D).
Kvarter A sett från Östbergabackarna i väster
Kvarter A sett från Östbergabackarna i väster. Bild: Svenska Bostäder/KOD Arkitekter
Kvarter A sett från söder. Bild: Svenska bostäder/Kod
Kvarter A sett från söder. Bild: Svenska Bostäder/Kod
Kvarter A sett från öster. Bild: Svenska Bostäder/Kod arkitekter
Kvarter A sett från öster. Bild: Svenska Bostäder/Kod arkitekter
Kvarter A sett från Östbergabackarna i väster
Kvarter A sett från Östbergabackarna i väster. Bild: Svenska Bostäder/KOD Arkitekter
Kvarter B, sett från parken mellan kvarter A och B. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter B, sett från parken mellan kvarter A och B. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter B, sett från Åbyvägen. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter B, sett från Åbyvägen. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter B, fasad mot Åbyvägen. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter B, fasad mot Åbyvägen. Bild: Einar Mattsson/Varg arkitekter
Kvarter C sett från Östbergabackarna. Bild: ByggVesta/Kjellander Sjöberg
Kvarter C sett från Östbergabackarna. Bild: ByggVesta/Kjellander Sjöberg
Kvarter C sett från Åbyvägen. Bild: ByggVesta/Kjellander Sjöberg
Kvarter C sett från Åbyvägen. Bild: ByggVesta/Kjellander Sjöberg
Kvarter D sett från Östbergabackarna i söder
Kvarter D sett från Östbergabackarna i söder. Bild: Sveafastigheter/Urban Design
Kvarter D sett från Östbergabackarna i söder. Bild: Svea Fastigheter/Urban Design
Kvarter D sett från Östbergabackarna i söder. Bild: Svea Fastigheter/Urban Design

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Klicka här för att komma till Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad