Bild: White
Vy från gång- och cykelvägen. Bild: White
Projekt Planerat

90 bostäder vid Östbergabackarna

Östberga

I södra Östberga, nära Östberga centrum, planerar Stockholms stad för cirka 90 nya bostäder. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga och var på samråd i början av 2023.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 90 nya bostäder och en lokal för kafé med uteplats i närheten av Östberga centrum.

Den nya bebyggelsen, med bottenvåningar och entréer vända mot gatan, ska bidra till att Östbergabackarna blir en mer levande och trygg stadsgata. Bebyggelsen ska även förbättra tryggheten längs gångvägen i parkstråket.

I projektet ingår också att stärka kopplingarna mellan centrumstråket, parkleken och Lisebergsparken.

Området

Planområdet består av ett grönområde och ligger i slänten mellan Östbergabackarna och ett gångstråk i en avskild del av parkstråket.

Den rosa markeringen visar planområdets ungefärliga avgränsning.

Markanvisning

I november 2021 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till Midroc Property Development AB.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2021
  • Samråd: 13 december 2022 - 6 februari 2023
  • Granskning: I början av 2024
  • Antagande av detaljplan: Under 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bild: White
Vy från Östbergabackarna med kafélokal i bottenvåning. Bild: White
Illustrationsplan för projektet. Bild: White
Illustrationsplan för projektet. Bild: White

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad