I förbrunden syns befintlig bebyggelse i Skarpnäck. Till vänster visas en förenklad struktur för aktivitets- och mötesplatsen vis Skarpnäcks skatepark. Förenklad illustration i vitt , balkonger, entréer och fönster markeras utan detaljer.
Flygvy från nordväst som visar förslaget. Källa: Bergkrantz Arkitektur.
Projekt Planerat

Cirka 900 bostäder i Skärgårdsskogen

Skarpnäck

Förslaget möjliggör cirka 900 bostäder i nya kvarter i Skarpnäck. Planområdet består av Skärgårdsskogen och ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Förslaget är tänkt att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter. Förslaget är på samråd 28 mars–8 maj 2023.

Film

Samrådsfilm

En kort sammanfattning av samrådet om Skärgårdsskogen.

Projektfakta

Nytt bostadsområde i Skarpnäck

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Skärgårdsskogen i anslutning till centrala Skarpnäck. Förslaget innehåller cirka 900 bostäder i sju storgårdskvarter med möjlighet till lokaler för centrumändamål (butiker och liknande) i bottenvåningen, en förskola med sex avdelningar och ett parkeringshus. Dessutom planeras nya gator, parker och torg. Skateparken sparas och utvecklas som mötesplats.

Planområdet ska tillföra en ny årsring till Skarpnäck, med en samtida identitet, som samtidigt knyter an till centrala Skarpnäcks befintliga arkitektoniska kvaliteter.

Mål med utvecklingen av Skärgårdsskogen:

 • Knyta samman med områden omkring
 • Tillföra nya bostäder och stärka befintlig service
 • Stärka parken som mötesplats
 • Bevara naturvärden

Gator som kopplar ihop området

I förslaget finns flera nya gator som kopplar ihop området med Pilottorget, Zeppelinargatan och Flygfältsgatan.

Hänsyn till naturvärden

De mest värdefulla delarna av naturen sparas. Nya mötesplatser och gångstråk skapas.

Nya bostäder

Byggnaderna i förslaget är mellan 4 och 7 våningar höga. Dessutom finns 3 högre hus som är 9–10 våningar. Utformningen av byggnaderna kommer att studeras närmare i nästa steg i planeringen av området.

Förslaget i 3D

3D-modell över förslaget för Skärgårdsskogen, OpenCities planner.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 107 000 kvadratmeter i Skärgårdsskogen som ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Marken ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

 • Start PM, november 2020
 • Samråd, 28 mars–8 maj 2023
 • Granskning, kvartal 4 2024
 • Godkännande stadsbyggnadsnämnd, kvartal 2 2025
 • Antagande i kommunfullmäktige, kvartal 2 2025

Byggaktörer

 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Einar Mattsson Projekt AB
 • NREP AB (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (kooperativa hyresrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB tillsammans med Heba Fastighetsutveckling AB
 • Riksbyggen AB
 • HSB
 • Storstaden Stockholm Bostad AB

Bildgalleri

I förbrunden syns befintlig bebyggelse i Skarpnäck. Till vänster visas en förenklad struktur för aktivitets- och mötesplatsen vis Skarpnäcks skatepark. Förenklad illustration i vitt , balkonger, entréer och fönster markeras utan detaljer.
Flygvy från nordväst som visar förslaget. Källa: Bergkrantz Arkitektur.
Förenklad illustration i vitt , balkonger, entréer och fönster markeras utan detaljer.
Flygvy från öster som visar planförslaget. Källa: Bergkrantz Arkitektur
I mitten sträcker sig Zeppelinargatan inåt i bild. Balkonger syns på byggnadernas fasader. Förenklad illustration i vitt , balkonger, entréer och fönster markeras utan detaljer.
Vy från Zeppelinargatan mot kvarter A (till vänster) och C (till höger). Nederst till höger i bild syns befintliga radhus. Bild av Bergkrantz Arkitektur.
Vy från Pilottorget med skateparken till vänster. Bild av Bergkrantz Arkitektur
Vy längs ny lokalgata från Zeppelinargatan mot Skateparken. Till vänster i illustrationen syns kvarter A och kvarter B till höger. I bakgrunden syns kvarter F. Bild av Bergkrantz Arkitektur.
Vy från skateparken in mot bostadsområdet. Bild av Bergkrantz Arkitektur
Illustration som visar förslag till utformning av trappväg och ramp från Skateparken till bostadsområdet. (Bild av Nyréns)
Illustrationsplan som visar förslag till utformning av parken. Bild av Nyréns.
Illustrationsplan som visar förslag till utformning av trappstråket och Tallhöjden. Bild av Nyréns.
Illustrationsplan som visar förslag till utformning av Naturstråket och Ekbacken. Bild av Nyréns.
Flygvy från nordväst. Rosa markeringar visar föreslagna högdelar. Bild av Bergkrantz Arkitektur
Flygvy från öster. Rosa pilar visar huvudstråk längs Flygfältsgatan samt genom området. Grön, streckad linje illustrerar bevarat naturstråk. Bild av Bergkrantz Arkitektur

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronique Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad