Projekt Planerat

Äldreboende vid Råckstavägen

Råcksta

Vid Råckstavägen planeras ett äldreboende med cirka 80 bostäder. Den nya fastigheten blir ett bidrag till Råckstavägens omvandling till en stadsgata.

Projektfakta

Bostäder för äldre

I planen är de 80 bostäderna för äldre personer fördelat på fyra våningar. Planförslaget ska utformas med hänsyn till omgivningen, vad gäller volym och skala. Förslaget ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Detta för att markera byggnaden som en solitär och för att skapa en så kallad fondbyggnad efter Råckstavägen.

Omvandling av Råckstavägen

Planförslaget bidrar till att omvandla Råckstavägen till en stadsgata med en lokal karaktär. En förtätning i området kan skapa en tryggare plats där fler människor vistas. Byggnadens entréer ska vända sig mot Råckstavägen. Detta för att skapa ett levande och definierat gaturum.

Flera delar av planen behöver studeras under planarbetet, bland annat trafikbuller och platsens risk för översvämning.

Nuvarande ägare av marken

Fastigheten ägs i dag av byggaktören Åke Sundvall AB. Byggaktören förvärvade fastigheten av staden efter att en detaljplan för kedjehus fått laga kraft 2014. Byggaktören har sedan 2017 försökt sälja bostäderna men har inte lyckats. Fastigheten är därmed fortfarande obebyggd. Åke Sundvall AB vill nu pröva ny bebyggelse i form av äldreboende och har därför ansökt om en planändring.

Tidplan

  • Start-PM november 2020
  • Samråd september 2021
  • Granskning mars 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden juni 2022

 Byggaktör

Åke Sundvall AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad