Vy  mot byggnad med två våningar, gångväg, grönytor, människor i rörelse, illustration.
Vy från Blackebergsstråket söder om fastigheten. Illustration: HMXW arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola vid Blackebergsstråket

Blackeberg

En ny förskolebyggnad ska uppföras inom fastigheten Dansken 1 vid Blackebergsstråket i Blackeberg. På platsen finns idag en provisorisk paviljongbyggnad för Blackebergsskolan. Planen har vunnit laga kraft.

Planen är att utöka byggrätten för förskoleverksamhet med sex avdelningar i två våningar. I dagsläget finns fem förskoleavdelningar i tre olika lokaler vid Blackebergsskolan. Planen har vunnit laga kraft. Genom att flytta över förskoleverksamheten, och samla den i en fristående byggnad med egen förskolegård, så kan verksamheterna renodlas. Skolverksamheten i den befintliga paviljongen inom fastigheten Dansken 1 flyttas samtidigt över till Blackebergsskolan.

Placeringen av den nya byggnaden ska följa samma riktning som de intilliggande bostadshusen. Detta av hänsyn till kulturmiljön för området och för att minimera påverkan på Blackebergsstråket. De nya fastighetsgränserna ska ta hänsyn till och beakta gläntorna och andra värden i parkmiljön.

Tidsplan

  • Laga kraft 6 juni 2022
  • Antagande 28 april 2022
  • Samrådsperiod 15 december 2020–25 januari 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kajsa Jonsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 498

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad