Vy mot de nya punkthusen samt det öppna parkstråket vid Björnsonsgatan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt kvarter vid Björnsonsgatan

Blackeberg

Tre nya bostadshus med cirka 95 hyreslägenheter har byggts längs med Björnsonsgatan i Blackeberg.

Planen kompletterar den befintliga bebyggelsen vid Björnsonsgatan med tre nya bostadshus. Två hus har blivit så kallade punkthus, mer fyrkantiga med 9–10 våningar, och ett hus ett så kallat lamellhus, avlångt med 3–4 våningar. Garage har placerats under husen.

Byggnadernas utseende och utformning har anpassats till terrängen, omgivande miljöer och de närliggande byggnaderna. Parkstråken och träd som finns runtomkring har bevarats.

Gångvägens entré från Björnsonsgatan har bevarats fri från bebyggelse, då denna utgör ett brett, samlande parkstråk mot Blackebergsstråket.

Fokus på ökad trygghet

Projektet bidrar till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö genom att otrygga delar av parkstråket bebyggts och delar av bottenvåningarnas fasader mot gata och parkstråk öppnats och försetts med entréer.

Projektet bidrar också till att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Planområde

Det aktuella planområdet är ett cirka 0,73 hektar stort område på fastigheterna Backeberg 2:1, 3:1 samt Greken 1. Området begränsas i norr av kvarteret Engelsmannen 5 och i öster av kv. Engelsmannen 6 samt kv. Greken 1. Björnsonsgatan avgränsar planområdet mot sydväst.

Tidsplan

  • Samråd i augusti-september 2016
  • Granskning i december 2016
  • Antagande i mars 2017
  • Laga kraft i december 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som gjorts.

Byggaktör

Marken på planområdet ägs i sin helhet av Stockholms stad. Intilliggande fastighet Greken 1 är en tomträtt som innehas av Svenska Bostäder AB.

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad