dcsimg
Riddersvik bostäder trädskolan
Illustration över förslag på nya bostäder i Riddersvik.
Projekt Planerat

Bostäder i Riddersvik

Hässelby Villastad

I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 600 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Stockholms stad har tagit fram ett omarbetat förslag för utvecklingen av Riddersviksområdet. Detaljplanen innehåller cirka 600 bostäder, ett vård- och omsorgsboende med 58 platser, sex servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar. 

Se förslaget i 3D
Syftet är också att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård och Engelska parken. I det nya förslaget föreslås bostadsbyggelsen bli högre mot Lövstavägen i norr och lägre och glesare mot gårdsmiljön i söder. Bostadshusen ska ha entréer mot gata, förgårdar i söderlägen med planterbar mark, träd ska planteras längs gator, dagvattenlösningar ska integreras i bebyggelsen och på bostadsgårdarna planeras för grönska och odlingsmöjligheter.

Förslaget har tagit fasta på den ursprungliga strukturen i området med alléerna som ett mycket starkt element i landskapet. Radhus och låga punkthus placeras i kvarterets södra del, närmast alléerna. Flerbostadshus i tre till fem våningar placeras i kvarterets norra del. Bebyggelsen kan på så vis effektiv avskärma trafiken på Lövstavägen.

Förslaget innebär dessutom en ny dragning av Lövstavägen norr om nuvarande sträckning, vilket innebär nya infarter från Lövstavägen samt nya gator och kvartersgator. Riddersviksvägen förlängs genom det nya området.

Planen är att rusta upp delar av området så att det blir tryggare, tydligare, mer tillgängligt och attraktivt. I Riddersvik finns fin miljö som är värd att bevara och skydda, till exempel miljön runt Riddersviks gård och Engelska parken.

Förslag på brygga nedanför koloniområde.
 

Program för upprustning av Riddersviks park och trädgårdar

Riddersviks parkprogram del 1.

Riddersviks parkprogram del 2.

Riddersviks parkprogram del 3.

Riddersviks parkprogram del 4 

Frågor och svar

Frågor och svar om Riddersvik

Projektets byggaktörer

Tidplan

Samråd om detaljplanen hölls 4 december 2018–29 januari 2019. I februari 2020 ställs förslaget ut igen för granskning. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen under 2020.

Nyheter

Bildgalleri

Planområdet är markerat med rosa. Ungefärligt område där ny bebyggelse föreslås är markerat med lila.
Kvarter 1. Hauschild & Siegel Architecture, både byggaktör och arkitekter
Kvarter 1. Hauschild & Siegel Architecture, både byggaktör och arkitekter
Kvarter 2. Illustration: Stadstudio och Landskapsgruppen för Ikano Bostad.
Kvarter 2. Illustration: Stadstudio och Landskapsgruppen för Ikano Bostad.
Kvarter 3 Illustration: Arkitekt: A-sidan arkitekt-kontor för Besqab
Kvarter 3 Illustration: Arkitekt: A-sidan arkitekt-kontor för Besqab
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg för Wallfast.
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg för Wallfast.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter för Svenska Hem i Bromma.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter för Svenska Hem i Bromma.
Kvarter 6. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 6. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter för Vivere Fastigheter AB
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter för Vivere Fastigheter AB
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 10. A-sidan arkitektkontor & TM-konsult för SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB).
Kvarter 10. A-sidan arkitektkontor & TM-konsult för SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Dialog med närboende

Resultaten från medborgarundersökningen/enkäten har utgjort ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 
Sammanställning av enkäten 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad