Riddersvik, nya bostäder
Översiktsbild av bostadsområdet.
Projekt Planerat

Bostäder i Riddersvik

Hässelby Villastad

I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Markföroreningar

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Förslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter från samrådet som ägde rum i början av 2019. Bland annat har ett flerbostadshus ersatts av radhus och förskolan flyttats till ett mer centralt läge.

Området föreslås inrymma cirka 700 bostäder inklusive ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser, servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar. I förslaget ingår olika hustyper med flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus. Omkring 50 procent avses bli hyresrätter och ungefär lika stor andel är bostadsrätter. 

Se förslaget i 3D

Bebyggelsen föreslås ha mellan två och fyra våningar. Den är högre och tätare mot Lövstavägen och lägre och glesare mot den kulturhistorisk värdefulla miljön med Riddersviks gård och den engelska parken.

Den nya bebyggelsestrukturen konkretiserar visionen om en samtida trädgårdsstad. Områdets karaktär återskapas genom bostadshus med entréer mot gata, förgårdar med planterbar mark i söderlägen, trädplanterade gator, odlingsmöjligheter och dagvattenlösningar som är integrerade i bebyggelsen.

Planförslaget syftar även till att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård, inklusive den engelska parken. Till kulturmiljön hör bland annat alléer, hagmark för odling och djurhållning samt odlingslotter.

I förslaget ingår en flytt av Lövstavägen norr om nuvarande sträckning. Strukturen för den nya bebyggelsen innebär nya infarter från Lövstavägen, nya gator och kvartersgator. Riddersviksvägen förlängs in i nybyggnadsområdets kvartersstruktur och Riddersviks Allé förlängs fram till Lövstavägen. De planerade bostäderna kopplas därmed till den befintliga bebyggelsen i Hässelby villastad.

Förslag på brygga nedanför koloniområde.

Program för upprustning av Riddersviks park och trädgårdar

Riddersviks parkprogram del 1.

Riddersviks parkprogram del 2.

Riddersviks parkprogram del 3.

Riddersviks parkprogram del 4 

 

Projektets byggaktörer

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen hölls 4 december 2018–29 januari 2019.
  • Planförslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter från samrådet. Granskning pågick under tiden 12 februari 2020–10 mars 2020. 
  • En förnyad granskningsperiod genomfördes 2–29 juni 2021. 

De viktigaste ändringarna sedan den första granskningen var:

  • Vägen till stallet blir parkmark och kvartersmark istället för gatumark.
  • Dagvattendammarna utgår och ersätts med dagvattendike.
  • Bestämmelserna avseende skydd av kulturmiljö har justerats.
  • Därutöver har en del mindre och redaktionella ändringar gjorts (se granskningsutlåtande för sammanställning av samtliga ändringar).

Planen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021. 

Beslut i kommunfullmäktige har skjutits fram och beräknas ske i början av 2024 istället för andra kvartalet 2023 som tidigare meddelats.

Byggstart planeras därför tidigast till 2026.

Frågor och svar

Bildgalleri

Riddersvik nya bostäder
Planområdet i röd markering. Bostadsområde i blå streckad markering.
Riddersvik, nys bostäder
Översiktsbild av bostadsområde.
Nya bostäder i Riddersvik.
Kvarter 1. Illustration: Hauschild & Siegel Architecture, både byggaktör och arkitekter
Kvarter 2. Illustration: Stadsstudio och Landskapsgruppen.
Nytt vård- och omsorgsboende Riddersvik
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitekt-kontor/TM konsult för Besqab
Ny förskola, nytt vårdboende, Riddersvik
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitekt-kontor/TM konsult för Besqab/Sisab
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg för Wallfast.
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg för Wallfast.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter för Svenska Hem i Bromma.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter för Svenska Hem i Bromma.
Kvarter 6. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 6. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter för Vivere Fastigheter AB
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter för Vivere Fastigheter AB
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB.

Dialog med närboende

Resultaten från medborgarundersökningen/enkäten har utgjort ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 
Sammanställning av enkäten 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad