Kvarter B (137 lägenheter) sett från torget. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Kvarter B (137 lägenheter) sett från torget. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 2 s: 743 bostäder och stadsdelstorg

Östberga

I Årstafältets etapp 2 södra planerar staden fem nya kvarter med cirka 743 lägenheter, lokaler för service och handel och en förskola. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg. Detaljplanen blev antagen i kommunfullmäktige i november 2022.

Projektfakta

743 nya bostäder och en förskola

Etapp 2 södra har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Detaljplanen innehåller förslag på fem nya kvarter med cirka 743 lägenheter, lokaler för service och handel, en större livsmedelsbutik och en förskola. Mitt i området planeras ett stadsdelstorg som ska komma hela stadsdelen till del. Torget är tänkt att fungera som entré till den stora parken.

Genom att involvera flera olika byggaktörer i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder och ICA Fastigheter AB.

Hur skiljer sig granskningsförslaget från samrådsförslaget?

Staden arbetar nu för att möjliggöra en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö förbi Årstafältet. I granskningsförslaget ströks därför planerna på en förlängning av tvärbanan in på Årstafältet. Det utrymme för spårvägsspår som tidigare fanns på huvudgatan har tagits bort och huvudgatan har kunnat smalnas av. När det gäller förslagen till ny bebyggelse har de bearbetats vidare av byggaktörerna och byggrätterna inom kvarteren har justerats något.

Tidplan

Detaljplanen har varit på granskning och godkändes i stadsbyggnadsnämnden under 2017. Efter godkännandet uppdagades en skyfallsproblematik som gjorde att granskningen behövde tas om. Granskning nummer 2 pågick från den 1 december 2021 till den 18 januari 2022. Antagande i kommunfullmäktige gjordes i november 2022.

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2031.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kvarter A (47 lägenheter) sett från huvudgatan. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter
Kvarter A (47 lägenheter) sett från huvudgatan. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter
Kvarter B (137 lägenheter) sett från torget. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Kvarter B (137 lägenheter) sett från torget. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Kvarter B (137 lägenheter) sett från huvudgatan. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Kvarter B (137 lägenheter) sett från huvudgatan. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Kvarter E - ICA (342 lägenheter) sett från torget. ICA Fastigheter Sverige AB med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E - ICA (342 lägenheter) sett från torget. ICA Fastigheter Sverige AB med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E – ICA (342 lägenheter) sett från huvudgatan. ICA Fastigheter Sverige AB med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E – ICA (342 lägenheter) sett från huvudgatan. ICA Fastigheter Sverige AB med Arrhov Frick arkitekter.
Stadsdelstorget. Vy över torgets interaktion med torget. Bild: White arkitektur
Stadsdelstorget. Vy över skyfallsrännans interaktion med torget. Bild: White arkitektur
Bilden visar det markerade området som är detaljplaneområdet för etapp 2S
Det markerade området är detaljplaneområdet för etapp 2S

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidade turer

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad