Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.
Projekt Planerat

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Förslaget omfattar cirka 475 nya bostäder i Skarpnäck (del av Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1 vid kvarter Skevrodret). I förslaget ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola  

Förslaget omfattar cirka 475 lägenheter, lokaler samt en förskola med fyra avdelningar vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I planen ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen och Flygledargatan för gående och cyklister, utveckla Skevrodrets skog med områden för lek, samt att inkludera en skolgårdsyta för en befintlig skola. Inom projektet är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och ett för bostadsrätter.

Planområdet består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Ökad stadsmässighet 

Området vid Gamla Tyresövägen  med nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Ambitionen är ökad stadsmässighet, där bebyggelsen ska utgöra en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad och bidra till att forma en ny stadsfront längs Gamla Tyresövägen och Flygledargatan, samtidigt som den anpassas till topografi och natur. 

Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Utveckling av Skevrodrets skog

Skevrodrets skog utvecklas till en allmän park med nya entréer, platser och gångstråk. Utformningen av den nya parken görs med utgångspunkt i att vara varsam med den befintliga naturen. Den nya parken föreslås få flera funktioner så att området kan användas under flera årstider

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 14 december 2017
  • Plansamråd, 26 november 2019-14 januari 2020
  • Granskning, 16 september-13 oktober 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 4 2020
  • Antagande Kommunfullmäktige, kvartal 1 2022

Fastighetsägare

Fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1 ägs av Stockholms stad.

Bilder på förslaget

Bebyggelse vid lokalgatan, parkhuset i kvarter D, kvarter C samt förskolan. Illustration: Liljewall
perspektivbild från gamla Tyresövägen. Till höger syns kvarter B, byggnaden är i tegel med en mörk sockelvåning. Två entréer syns mot vägen i kvarter B. Kvarter C skymtar längre till vänster i bilden. Framför kvarteren syns gång- och cykelbana, planteringar längs körbanan och träd utmed gatan. Mellan huskropparna syns bevarad naturmark och berghäll.
Kvarter B och C vid Gamla Tyresövägen, sett från nordväst. Illustration: Jägnefält Milton.
Flygvy över Skarpnäck. Föreslagna husvolymer är monterade i flygfotot. usen är illustrerade i vitt med fönster, balkonger och entréer utritade.
Flygvy över förslaget, sett från sydöst. Illustration: White
Perspektivbild mot kvarter D. Vy från syd öst. Bilden visar föreslagen huskropp i tegel i korsningen Gamla Tyresövägen och Flygledargatan. På huskroppen, i delen precis vid föreslagen cirkulationsplats, syns balkonger som sträcker sig runt hörnet av huskroppen och en sockelvåning i ljus grå nyans. På bilden är det vinter och tunn snö täcker gräsytor samt gatan och träden.
Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton
Perspektiv över kvarter A, sett från sydväst längs Gamla Tyresövägen. Illustration: Jägnefält Milton
Skogslekplatsen i Skevrodrets skog Illustration: White

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad