Vy mot detaljplanens Hus 2. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Projekt Planerat

Flerbostadshus längs med Solleftegatan

Råcksta

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om cirka 117 lägenheter utmed Solleftegatan inom fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta.

Projektfakta

Flerbostadshus med cirka 117 lägenheter

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om cirka 117 lägenheter utmed Solleftegatan. Planen ska bidra till att göra Solleftegatan till ett trivsamt och tryggt gaturum att röra sig i. Den nya bebyggelsen, som utgörs av flerbostadshus ska anpassas till den omkringliggande bebyggelsen. 

Planområde

Planområdet utgörs av ett smalt och kuperat skogsparti. Bebyggelsen ska anpassas till platsen vad gäller topografi, naturvärden och kulturmiljö. Planområdet är cirka 7000 kvadratmeter stort.

Solleftegatan kantas av mestadels obebyggda grönytor. Norr om planområdet, på andra sidan Solleftegatan, ligger radhuslängor i två våningar avskilda från gatan med en grön parkremsa. Sydväst om planområdet, utmed Långseleringen, ligger välbevarade radhuslängor ritade av arkitekt Adrian Langendal. Radhusen befinner sig i en skyddad zon uppe på höjden och omges av en ridå av naturmark. 

Fastigheten Grimsta 1:2 ägs av Stockholms stad.

Flerfamiljshus i fyra våningar längs Solleftegatan

Förslag till detaljplan innebär att nya flerfamiljshus i fyra våningar fördelat på tre bostadsbyggnader uppförs i skogspartiet längs med Solleftegatan. En halv trappa ned från gatan ligger ett källarplan med parkeringsplatser för bilar och cyklar.

Husen placeras längs gatan med en förskjutning mellan huskropparna som ger utrymme för förgårdsmark och anpassar husen till terrängen och gatans krökning.

Förskjutningen mellan volymerna tillsammans med dess olika fasadkulörer bidrar till att varje byggnadskropp ges ett individuellt utseende.

Husen avgränsas mot Solleftegatan genom en smal remsa förgårdsmark. Fasaderna ska utföras putsade i varma jordfärger med ett symmetriskt sadeltak som föreslås i mörkgrå falsad plåt.

Platsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården för Vällingby-Råcksta och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram för att bedöma planens påverkan på riksintresse för kulturmiljövården.

Parkering 

Garageinfarterna är placerade på de två norra husens gavlar. I garaget finns parkeringsplatser för bilar och cyklar enligt stadens parkeringsnorm. Mellan hus 1 och hus 2 finns två bilpoolplatser.

Utifrån stadens riktlinjer Projektspecifika och gröna parkeringstal har ett lägesbaserat parkeringstal för bilar på 0,50 bestämts. Inklusive besöksparkering är det projektspecifika parkeringstalet 0,55. Parkeringstal för cykel är bestämt till 2,5 cykelparkeringsplatser per 100 m2 bruttoarea (BTA).

Byggaktör
Wallenstam Fastigheter 289 AB. Upplåtelseformen är hyresrätter.

Tidplan

  • Samråd: september 2021.
  • Granskning ägde rum 31 maj - 30:e juni 2023.
  • Antagande: 4:e kvartalet 2023.

Bildgalleri

Vy mot planområdet från Njurundagatan. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Grönt släpp mellan hus 2 och 3. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Vy från Långseleringen. Detaljplanens bebyggelse till höger. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Vy mot hus 3:s gavel från Solleftegatan mot korsningen Solleftegatan/Nordingrågatan. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad