Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Flerbostadshus längs med Solleftegatan

Råcksta

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om 100-120 lägenheter utmed Solleftegatan i Råcksta.

Projektfakta

Nytt flerbostadshus med cirka 100 lägenheter

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om cirka 100-120 lägenheter utmed Solleftegatan. Planen ska bidra till att göra Solleftegatan till ett trivsamt och tryggt rum att röra sig i. Syftet är även att bevara och utveckla gröna kopplingar i strategiska lägen. Bebyggelsen, som utgörs av flerbostadshus, ska ha en karaktär av stadsradhus för att anpassas till den omkringliggande bebyggelsen. Fastigheten Grimsta 1:2 ägs av Stockholms stad. 

Planområde

Planområdet utgörs av ett smalt och kuperat skogsparti. Bebyggelsen ska anpassas till platsen vad gäller topografi, naturvärden och kulturmiljö samt utformas med en karaktär av stadsradhus. Planområdet är cirka 7000 kvadratmeter stort.

Solleftegatan kantas av mestadels obebyggda grönytor. Norr om planområdet, på andra sidan Solleftegatan, ligger radhuslängor i två våningar avskilda från gatan med en grön parkremsa. Sydväst om planområdet, utmed Långseleringen, ligger välbevarade radhuslängor ritade av arkitekt Adrian Langendal. Radhusen befinner sig i en skyddad zon uppe på höjden och omges av en ridå av naturmark.

Byggaktör

Wallenstam Fastigheter 289 AB. Upplåtelseformen är hyresrätter.

Tidplan

Samråd: september 2021
Granskning: september 2022
Antagande: mars 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad