Flygvy över området från Mälaren, konturerna av ett värmeverk, illustration.
Flygvy från Mälaren. Illustration: Liljewall.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lövstaverket

Hässelby villastad

På platsen för den avvecklade Lövstatippen i nordvästra Stockholm planeras för ett nytt kraftvärmeverk som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas samtidigt som bostäder kan byggas på området där Hässelbyverket ligger. Strax söder om verket planeras dessutom för en ny återvinningscentral.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk på före detta Lövstatippen. Förslaget omfattar även en industrihamn med kaj samt transportband till verket. Planen innebär att en ny återvinningscentral byggs strax söder om den nuvarande.

Den föreslagna anläggningen omfattar en huvudbyggnad samt utrustning för mottagning, beredning och lagring av de olika bränsleslagen. Sydost om huvudbyggnaden möjliggörs en byggnad som kan inrymma utrustning för koldioxidavskiljning. Mellan huvudbyggnaden och kajen finns plats för byggnader för lager och hantering av bränsle.

Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm och stadens bostadsbyggnadsmål. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas som är anpassat för brännbara fraktioner ur hushålls- och verksamhetsavfall (RDF-bränsle), trä i form av biobränslen (grenar, trädtoppar, bark och spån) samt träflis.

Den nya anläggningen ska trygga tillgången till hållbar fjärrvärme. Stockholms klimatstrategi visar stadens långsiktiga färdriktning för att nå en fossilfri framtid 2040 och utmaningarna för att nå målet.

Se förslaget i 3D

Bilder

Översikt över området med planområde och ny bebyggelse, illustration.
Översiktsplan över kraftvärmeverk, bro och återvinningscentral.
Vy mot värmeverk, illustration.
Vy från golfbana. Illustration: Liljewall.
Byggnad för värmeverk, Stockholm Exergis logotyp på fasaden, illustration.
Vy från Lövstavägen. Illustration: Liljewall.
Vy nerifrån mot byggnad för värmeverk, fasad av träribbor, illustration.
Vy från Lövstavägen. Illustration: Liljewall.

Industrihamn och kajanläggning

För att kunna ta emot den mängd bränsle som behövs kommer bränsletransporter att ske med båt. Planen möjliggör en kaj om cirka 350 meter med plats för två fartyg samt hamnanläggning vid Mälaren. Kajen planeras att grundläggas med hjälp av pålning och området där kajen ansluter mot land kommer att stabiliseras. Kraftverksområdet och hamnområdet kommer att vara inhägnat.

En bro kommer att anläggas mellan kaj och anläggning för att möjliggöra transport av bränsle. Gång- och cykelstråket längs Mälaren hålls fortsatt öppet. Mellan hamnområdet och energianläggningen behålls därför dagens möjlighet att röra sig till fots, på cykel eller med häst längs Mälaren. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer.

Då sjöbotten i hamnområdet är kraftigt påverkat av föroreningar kommer muddring och övertäckning att ske i syfte att åstadkomma en sanering av botten. Saneringen innebär att risken för spridning av förorenat sediment kraftigt begränsas vid anläggande av kaj och på grund av fartygstrafik.

Förslaget innebär att hamnanläggningen förläggs till plats som idag rymmer en båtklubb och en badplats. Stockholms stad och Stockholm exergi arbetar gemensamt för att hitta ersättningsplatser för småbåtshamnen och badplatsen.

Bakgrund

Hässelby värmeverk som invigdes 1959 står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi har visat att det är bättre att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt istället för att modernisera det befintliga. I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk kunna anläggas, som på sikt även skulle kunna byggas ut för en större produktion. Hässelby värmeverk kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Lövstaverket är en viktig del i strategin för ett Stockholm fritt från fossila bränslen år 2040. Ett nytt kraftvärmeverk skulle även säkra tillgången på el och värme i Stockholmsregionen genom mer driftssäker produktion och minskad import.

Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. I projektet för Lövstaverket behöver hänsyn tas till de föroreningar som finns på platsen, både på land och på sjöbotten. Flera andra frågor har utreds under planarbetet, bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet.

Miljötillstånd

För uppförande och drift av kraftvärmeverk krävs ett miljötillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsansökan skickades in av Stockholm exergi till mark- och miljödomstolen 19 februari 2020. Tillståndet reglerar hela verksamheten med gränsvärden, utformning och hur den ska drivas. Samråd om ansökan för miljötillstånd hölls av Stockholm exergi samtidigt som samrådet om detaljplanen pågick under april–juni 2019. Till ansökan om miljötillståndet upprättas också en separat miljökonsekvensbeskrivning som omfattar fler aspekter än detaljplanens motsvarighet och beskriver även bland annat störningar under byggtid och utsläppsnivåer vid drift.

Huvudförhandling om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta avslutades den 26 september 2022 i Mark- och miljödomstolen och dom meddelades den 28 november 2022.

Stockholm Exergi har beviljats prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen. Mål nummer M 15371-22.

Ny återvinningscentral

I samband med utveckling av Lövstaområdet och etablering av kraftvärmeverket byggs en ny modern återvinningscentral som ersätter den befintliga. Stockholm vatten och avfall är fortsatt verksamhetsutövare för denna.

Anläggningen planeras att uppföras sydöst om befintlig anläggning med in- och utfart från Lövstavägen. Stora delar av återvinningscentralen byggs in i en hall, där både avlämningen av avfallet och lastning av de fordon som transporterar bort avfallet kommer att göras inne i byggnaden. Detta för att minimera störning för omgivande bostäder och grönområden.

Ny fjärrvärmeledning

Stockholm exergi planerar att bygga en ny fjärrvärmeledning för att binda samman det nordvästra fjärrvärmenätet med det centrala och södra nätet. Sammankopplingen skapar förutsättningar för en utveckling av hela fjärrvärmesystemet från Sigtuna i norr till Södertälje i söder.

Den cirka 14 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer då att föra värmeenergin från Lövsta ända in till centrala Stockholm. Den kallas för sammankopplingsledningen. Stockholm exergi har utfört markundersökningar längs med den planerade ledningssträckan. Analyserna visar vad som behöver tas hänsyn till när den nya fjärrvärmeledningen så småningom byggs. Markundersökningarna har utförs på kommunal mark i flera olika etapper.

Naturreservat i Kyrkhamn

Bildande av ett naturreservat i Kyrkhamn intill planområdet fortsätter. Efter att samråd om naturreservatet hölls 2014 har ändringar gjorts i avgränsningen av Lövstaverkets detaljplan, framför allt kring badplats och båtklubb. Slutligt förslag till naturreservat ska samordnas med detaljplanen för Lövstaverket och lösningar för badplats och båtklubb, vilket kan medföra behov av ett nytt samråd om naturreservatet. Tid för detta är inte bestämt. 

Bostäder vid platsen för Hässelbyverket

Om Lövstaverket färdigställs enligt planerna kommer Hässelbyverket att stängas. På platsen för Hässelbyverket planeras för bostäder. Arbetet med en ny detaljplan pågår.

Bilder

Grusväg under bro, människor i rörelse, illustration.
Bro för transport av bränsle. Vy från norr. Illustration: Liljewall.
Grusväg under bro, människor i rörelse, illustration.
Bro för transport av bränsle, vy från söder. Illustration: Liljewall.
Översiktsvy över byggnad för återvinningscentral, omgivande natur, illustration.
Återvinningscentral som placeras söder om verket. Illustration: Sweco.
Vy längs med bilväg, till höger i bild syns byggnad för återvinningscentral och i bakgrunden konturerna av ett värmeverk, illustration.
Återvinningscentralen med siluett av verket i bakgrunden. Illustration: Sweco.

Tidsplan

 • Samråd 24 april–10 juni 2019.
 • Granskning av detaljplanen 13 september–11 oktober 2022.
 • Planen är därför pausad. Stockholm Exergi har beviljats provningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Tidsplanen för domstolens beslut är inte bestämd.

  Samråd om ansökan för miljötillstånd hölls parallellt med samrådet om detaljplanen. Stockholm exergi ansvarade för det samrådet. Information om samråd om miljötillståndet finns på Stockholm Exergis webbplats.

Alla synpunkter finns redovisade i en samrådsredogörelse och har utgjort underlag för arbetet med detaljplanen. Staden ska ta hänsyn både till privata och allmänna intressen samt balansera dem mot varandra. Länsstyrelsen är en remissinstans som har en central roll i granskningsprocessen.

Granskningen är ett tillfälle där länsstyrelsen har möjlighet att yttra sig om förslaget behöver ändras utifrån länsstyrelsens grunder för ingripande. Länsstyrelsen kan då meddela kommunen att om planförslaget inte ändras kan beslutet att anta planen komma att överprövas.

Under granskningen ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget om den bedömer att

 • riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses
 • miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs
 • strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 • mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt, eller
 • att bebyggelse och byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen kontrollerar också att staden tagit hänsyn till de synpunkter som länsstyrelsen lämnande under samrådsperioden. De flesta av de synpunkterna är i linje med de som inkommit från boende i området och andra intressenter och kan sägas ringa in de frågor som behövt utredas vidare.

Under samrådet bedömde länsstyrelsen att förslaget behövde kompletteras och bearbetas på följande punkter:

 • komplettering med ett avsnitt om hur planområdet samordnas med pågående planprocess för det nya bostadsområdet Riddersvik avseende föroreningar, buller och risker,
 • komplettering med redovisning av vilken påverkan detaljplanens genomförande har på dricksvattentäkterna Görvälnverket och Lovöverket samt redovisning av samråd med övriga berörda kommuner,
 • komplettering med en genomarbetad utformning som främjar riksintresset för rörligt friluftsliv,
 • komplettering som redovisar påverkan av miljökvalitetsnormer på nivån för miljökvalitetsfaktorn,
 • komplettering med redovisning av hur mark- och sedimentföroreningar, inklusive olja i fri fas och deponigas, påverkar hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer,
 • komplettering med hur både lastbilstransporter och båttransporter påverkar luftföroreningar och koldioxid,
 • komplettering med en bullerutredning som redovisar bullersituationen som helhet,
 • komplettering med riskbedömning och åtgärdsutredning avseende förorenad mark,
 • komplettering med geotekniska åtgärder för att klara stabiliteten i kajområdet,
 • komplettering med reglering av grundläggning och andra åtgärder avseende översvämningsrisker och
 • komplettering avseende transport av farligt gods.

När detaljplanen nu är bearbetad och klar för granskning är det stadens bedömning att man gått länsstyrelsen till mötes på dessa punkter. Förslaget till detaljplan har bland annat utökats med ett åtta gånger så stort utredningsmaterial som var fallet vid samrådet. Under granskningsperioden har staden och länsstyrelsen en dialog om dessa frågor.

Utöver ovan nämnda punkter har detaljplanen kompletterats med förslag till utbyggnad av Lövstavägen, justeringar av byggnadsvolymer och en mer utvecklad plan för den nya återvinningscentralen. Detaljplaneförslagets hantering av byggnadernas gestaltning har även uppdaterats till granskning och planhandlingarna har särskilt förtydligats avseende reglering, ambitioner och processer för utformning av kraftvärmeverkets byggnader.

I granskningsmaterialet ingår även en miljökonsekvensbeskrivning som redovisar hur ovanstående punkter ska hanteras. Merparten av ovan nämnda punkter ingår även i miljötillståndsutredningen. Samtliga handlingar finns tillgängliga i Bygg- och plantjänsten.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Mer information

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om detaljplanen i juni 2019.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Fierro Ramsjö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 596

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad