Gång- och cykelbana längs med vattnet, till vänster i bild syns byggstängsel. Människor i rörelse, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Breddning av gång- och cykelbana längs Kungsholms strandstig

Kungsholmen

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanan mellan Pipersgatan och Kungsbron längs med Kungsholms strandstig.

Kungsholms strandstig är ett gång- och cykelstråk längs Kungsholmens norra strandlinje. Längs Kungsholmens norra strand löper ett primärt stråk mellan Stadshuset/Hantverkargatan till kommungränsen mot Solna vid Ekelundsbron. Strandstigen omfattar delsträckan mellan Kungsbron och Pipersgatan, cirka 200 meter, som nu ska breddas.

Populärt rekreationsstråk

Kungsholms strandstig är ett populärt rekreationsstråk, samtidigt som det är en viktig och välanvänd transportlänk för gående och cyklister. Men ytorna är begränsade och når varken önskade breddmått från stadens cykelplan eller tillräcklig bredd för att ge gående god framkomlighet. Längs sträckan finns även platser med siktproblem och fasta hinder i anslutning till cykelvägen.

Breddningen av gång- och cykelbanan syftar till att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och minska trängseln för gående och cyklister längs Kungsholms strandstig mellan Kungsbron och Pipersgatan. Dessutom förbättras parkmiljön ur ett trygghetsperspektiv.

Vad ska göras på platsen?

Dessa åtgärder är planerade att göras på platsen för att skapa ett framkomligare, säkrare och vackrare gång- och cykelstråk:

 • Ny cykelbana längs Kungsholms strand vid Tekniska nämndhuset.
 • Breddning av gångvägen.
 • I samband med ombyggnad av Tekniska nämndhuset används parkmarken mellan huset och gång- och cykelbana som etableringsyta.
 • Efter att ombyggnaden är klar planeras en återställning och upprustning av parkytan. Det innebär ett tillfälle att bredda gång- och cykelbana på ett kostnadseffektivt sätt då en etableringsyta redan finns på plats.
 • Den tidigare byggytan kan även nyttjas för omledning av gående och cyklister under byggtiden. En annan fördel med att samordna projekten är att undvika att fastighetskontoret och stadsdelen återställer ytorna och att trafikkontoret sedan gräver upp dem igen för att bredda gång och cykelvägen.
 • Stockholm stad kommer även skapa nya sittytor, sätta upp nya lyktstolpar, plantera nya träd och ta bort onödiga hinder längs stråket.

Parken vid Tekniska nämndhuset återställs samtidigt som gång- och cykelbanan breddas

Renoveringen av Tekniska nämndhuset har pågått sedan 2018. Under 2024 påbörjas återställningen av parkytorna vid Tekniska nämndhuset som vetter mot stranden, på baksidan av huset. Under renoveringen har stora delar av parkmarken nyttjas för byggetablering och behöver därför byggas upp på nytt. Arbetet med parkytorna sker samtidigt som gång- och cykelbanan längs Kungsholmstrand breddas.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut kom den 21 september 2022
 • Byggstart planeras till våren 2024
 • Färdigställande planeras till sommaren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad