Visualisering av Lövholmen från vattnet. Illustration.
Visualisering, vy mot Vattenplatsen. Illustration: FOJAB
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lövholmen blir ny stadsdel

Liljeholmen

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen. Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från ett slutet industriområde till en levande fortsättning på innerstaden, med en blandning av historiska byggnader och ny arkitektur.

Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1800 bostäder och lokaler för service, kontor, kultur och förskolor. I förslaget ingår ett nytt promenadstråk längs kajen, nya torg/platsbildningar, gator och en park med lekplats.

Flera av de gamla industribyggnaderna står tomma och är i dåligt skick. En del av dem kommer att rivas och ersättas av nya bostäder. Samtidigt ska kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader sparas och få ny användning.

Dagens avspärrade område öppnas upp så att kajerna och strandlinjen blir tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut, parker anläggs och de ekologiska sambanden utvecklas.

Cementas fabrik kommer att flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken kommer att ligga kvar.

Planområde

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Liljeholmsviken i norr, Lövholmsvägen i söder, stadsdelen Gröndal i väster och Trekantsvägen i öster.

Planområdet heter Lövholmen 12 med flera i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

Levande stadsdel för boende och besökare

Stockholm växer och det behövs fler bostäder. Förutom att planen kompletterar bostadsutbudet i Liljeholmen bidrar den till det övergripande målet om 140000 bostäder till 2030.

Förslaget gör det möjligt att skapa en fortsättning på innerstaden och att länka samman stadsdelarna längs med vattnet. På så vis öppnas ett sammanhängande promenadstråk utmed vattnet mellan Vårby och Hammarby sjöstad för allmänheten.

Tack vare närheten till kollektivtrafik och naturområden finns det goda möjligheter att skapa en levande stadsdel för både boende och besökare.

Planen för Lövholmen förutsätter att Cementas depå flyttas från platsen. Sedan juni 2017 har staden och Cementa en överenskommelse om att anläggningen ska flyttas till Energihamnen i Hjorthagen.

Förändringar sedan det tidiga samrådet

Planen för Lövholmen var på tidigt samråd under våren 2018. Då kom det in synpunkter om att fler kulturhistoriska byggnader borde bevaras, att framkomligheten för tvärbanan skulle ses över och att kajstråket borde få större ytor med en allmän plats framför Färgfabriken vid vattnet. Flera tyckte att exploateringen var för hög och att ytorna för förskolegårdar, torg och parker för små.

Staden har nu utvecklat planen med hänsyn till synpunkterna från det tidiga samrådet. Skolan som fanns med i det tidigare förslaget har tagits bort på grund av att behoven av skolor i området har ändrats.

Det nya planförslaget

Det nya förslaget innebär att Lövholmen blir en tät stadsdel med omkring 1800 nya bostäder, vilket i sin tur skapar möjligheter för kommersiell service och fler människor som rör sig i området. De kulturhistoriska byggnaderna får en framträdande plats i stadsdelen och berättar tillsammans med andra sparade delar (som skorsten och järnvägsspår) om Lövholmens industriella historia.

De nya byggnaderna placeras i åtta kvarter och utformas för att koppla till de historiska byggnaderna, exempelvis i valet av material, färger och volym. Den nya bebyggelsen anpassas också till förutsättningarna på platsen, exempelvis för buller och dagsljus.

Flera av de nya kvarteren får 5–6 våningar plus 1–2 indragna takvåningar. I fyra kvarter nära den högre delen av området finns ett par högre hus med 14–24 våningar. På Cementas tomt placeras ett kvarter med två högre delar med 14 och 17 våningar, som en omtolkning av den silo som står där nu.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bilder

Ett gångstråk längs en kaj. Personer som går och cyklar längs med en gata med sexvåningshus i tegel .
Visualisering, vy österut längs kajstråket. Illustration: FOJAB
Området uppifrån med de planerade byggnaderna utritade. Illustration.
Strukturplan. Illustration: FOJAB
Personer som går och cykar läng med en väg. En spårvagn ska precis passera. I bakgrunden flervåningshus i rött tegel.
Visualisering, vy från Gröndalsvägen. Illustration: FOJAB
Personer som går och cyklar mellan höga tegelhus. I bakgrunden skymtar en hög skorsten.
Visualisering, vy från Kulturplatsen. Illustration: FOJAB

Tidsplan

 • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
 • Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
 • Utredningsarbete
 • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: maj 2020
 • Samråd: 5 september–16 oktober 2023
 • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till 21 mars 2024
 • Granskning: kvartal 3, 2025
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 3, 2026

Vanliga frågor och svar

Lövholmen omvandlas från ett slutet verksamhetsområde till en tillgänglig stadsdel med en blandning av bostäder, förskolor, parker och kontor. Områdets industriella kulturhistoria ska tas tillvara, den nuvarande gatustrukturen ska finnas kvar och kompletteras med nya stadslika kvarter. Vattnet görs tillgängligt för alla genom en ny strandpromenad.

Stockholm växer. År 2030 beräknas staden ha fått 200 000 nya invånare som behöver någonstans att bo. Det finns en stor politisk enighet om att tillväxten är bra för Stockholm och att det ger oss möjligheten att låta staden växa på ett hållbart sätt.

Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. Lövholmen har ett fantastiskt läge vid vattnet nära innerstaden. I och med Cementas flytt blir det nu möjligt att omvandla Lövholmen från ett bitvis slutet, nedgånget och otryggt område till ett tillgängligt bostadsområde i innerstadens förlängning.

Under samrådstiden 5 september–16 oktober kunde du lämna synpunkter.

Du kan läsa mer om vad de olika stegen innebär på stadens sida om stadsbyggnadsprocessen.

Ungefär 1800 bostäder.

I nuläget planerar byggaktörerna att bygga främst bostadsrätter. Marken ägs av privata företag, och en detaljplan kan inte styra om det blir hyres- eller bostadsrätter.

Vi planerar för tre förskolor i planförslaget. De placeras i bottenvåningarna i tre av de nya bostadshusen. I ett tidigare förslag fanns en skola med i detaljplanen, men den är borttagen nu. Bedömningen är att befintliga skolor i närområdet kan ta emot eleverna från Lövholmen.

Generellt hålls en våningsskala på 5–6 våningar, vilket anpassar Lövholmen till den omgivande bebyggelsen i Gröndal, Reimersholme, Bergsunds strand och Hornstull.

Högre byggnader tillåts på den nuvarande platsen för Cementas silo-byggnad och centralt i området samordnat Lövholmens topografi med högre hus på 14–24 våningar fördelat på fyra kvarter.

En förutsättning för områdets utveckling är att Cementa och deras verksamhet flyttar. Färgfabrikens hus och verksamhet planeras finnas kvar på platsen. Staden och aktörerna vill värna kulturlivet på platsen och kommer inrätta ett kulturforum där vi samverkar kring frågor om det framtida kulturlivet. Vilka verksamheter som kommer finnas på en plats är inte en fråga som regleras i en detaljplan.

Ja, sju kulturhistoriskt värdefulla byggnader är Förbandsfabriken, Färgfabriken, Smedjan, Beckershuset, Betonggalleriet, Rederiet och Snickeriet som bevaras till största delen. Övriga byggnader rivs.

De byggnader som bevaras, tillsammans med ett flertal industriella spår som järnvägsspår och Cementas uppfordringsverk (en maskin som fraktar material nerifrån och upp), är viktiga för helheten och berättar om Lövholmens industrihistoria och utveckling genom tiderna.

Ja, det kommer att byggas parker, torg, kajpromenad, andra allmänna platser och promenadstråk som ska kännas trivsamma att vara på under olika årstider och tider på dygnet.

Tvärbanan går precis i kanten av området och binder ihop Lövholmen med bland annat Solna, Alvik och Sickla. Det är cirka 400 meter till Liljeholmen, där det finns bussar och tunnelbana.

När området omvandlas kommer inhägnaden runt Lövholmen att tas bort och det kommer att bli möjligt att promenera och cykla längs med kajen.

Idag går många tunga transporter till och från Cementas anläggning. Den tunga trafiken kommer därför minska i området när Cementa flyttar. Nya gator, gång- och cykelvägar kommer att byggas och dessutom nya anslutningar till Lövholmsvägen. Det gör att området öppnas upp och görs mer tillgängligt.

Det kommer att byggas parkeringar i garage under kvarteren. Parkeringstalen för bilar och cyklar kommer att utredas under planarbetet. Fastighetsägarna kommer arbeta med så kallade mobilitetslösningar, exempelvis bilpooler, för att underlätta ett minskat bilberoende. De markparkeringar som finns idag kommer att bebyggas med bostäder och försvinner.

Lövholmen anpassas för att hantera ökade extrema väderhändelser. Det kan vara kraftiga regn och värmeböljor på grund av klimatförändringar. Området utformas för att klara av så kallade 100-årsregn och leder överskottsvatten bort från området vid vanligare regn. Gator och allmänna platser är utformade för att leda regnvatten direkt till Mälaren. Det kan finnas mindre stående vattenområden som inte skadar bebyggelsen eller räddningstjänstens framkomlighet.

Bebyggelsen är planerad för att klara mycket höga vattenstånd i Mälaren, och detaljplanen innehåller regler för miniminivåer på entréer, golv och garageinfarter för att undvika översvämningar.

Grönskan i området bevaras i största möjliga utsträckning och i planen finns planterade trädgrupper som ger skugga och jämnar ut temperaturen. Allmänna platser utformas med hänsyn till olika väder och årstider, så att det finns möjlighet till både skugga, sol och vindskydd.

Lövholmen planeras för att bli ett område med blandad bebyggelse med både bostäder, service och arbetsplatser. Däremot kommer inget hus att byggas som renodlat kontorshus.

Stadsbilden kommer att förändras. Lövholmen kommer upplevas mer levande, mindre slitet och mer tätbebyggt än idag. Området kommer att öppnas upp och det kommer att bli möjligt att röra sig bland annat längs kajkanten. Kultur och ny service i området skapar liv och rörelse.

Under själva byggtiden kan närboende uppleva buller och eventuell trafikpåverkan.

Bilder

Visualisering av Lövholmen från vattnet. Illustration.
Visualisering, vy mot Vattenplatsen. Illustration: FOJAB
En man står och blickar ut över vattnet och båtarna. På andra sidan syns en kaj med flerbostadshus.
Visualisering, vy österut från Reimersholme. Illustration: FOJAB
Ett gångstråk längs en kaj. Personer som går och cyklar längs med en gata med sexvåningshus i tegel .
Visualisering, vy österut längs kajstråket. Illustration: FOJAB
Personer som går och cyklar längs med en gata. På andra sidan syns sexvåningshus i tegel och i bakgrunden skymtar ett höghus.
Visualisering, vy västerut längs med kajstråket. Illustration: FOJAB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samarbetar med markägarna Skanska, Nordr, Lindéngruppen AB, JM och Fastighets AB Lövholmen/Järntorget för att utveckla området.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Per Hansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 571

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Norra Liljeholmen

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad