Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Projekt Planerat

Lövholmen blir ny stadsdel

Liljeholmen

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen. Förslaget till ny planering innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor.

Bilder

Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Lövholmsvägen föreslås bli omvandlat till stadsgata som binder samman stadsdelarna. Inspirationsbild: Gehl Architects.
tecknat flygfoto med planområdet skuggat med rött
Planområdet
flygfoto med ungerfärligt planområde markerat med röd streckad linje.
Ungefärligt planområde.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor.

Flera av de gamla industribyggnaderna står tomma och är i dåligt skick. En del av dem kommer att rivas och ersättas av nya bostäder. Samtidigt ska kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader sparas och få ny användning.

Dagens avspärrade område öppnas upp så att kajerna och strandlinjen blir tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut, parker anordnas och de ekologiska sambanden utvecklas. 

Cementas fabrik kommer att flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken kommer att ligga kvar. 

Planområde

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Liljeholmsviken i norr, Lövholmsvägen i söder, stadsdelen Gröndal i väster och Trekantsvägen i öster.

Planområdet heter Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

Levande stadsdel för boende och besökare 

Stockholm växer och det behövs fler bostäder. Förutom att planen kompletterar bostadsutbudet i Liljeholmen bidrar den till det övergripande målet om 40 000 nya bostäder till år 2020. 

Behovet av skolor och förskolor är stort, och staden utreder om det finns möjlighet att bygga en skola i Lövholmen.

Förslaget gör det möjligt att skapa en fortsättning på innerstaden och att länka samman stadsdelarna längs med vattnet. Tack vare närheten till kollektivtrafik och naturområden finns det goda möjligheter att skapa en levande stadsdel för både boende och besökare.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
  • Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
  • Utredningsarbete
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden
  • Samråd planeras 2023.
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden
  • Granskning
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samarbetar med markägarna Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget för att utveckla området. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Lövholmen. Det är mycket tidigt i processen med att utveckla området, och saker kan komma att ändras under arbetets gång. De här frågorna och svaren utgår från det som står i förslaget till strukturplan, våren 2018.

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad