Bro med bilväg och cykelbana. Cyklister som cyklar och bilar som kör, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Västerbron - breddning av gång- och cykelbana

Långholmen, Marieberg, Södermalm

Under 2022 breddade Stockholms stad gång- och cykelbanorna på Västerbron. Körfälten på bron var överbreda vilket innebar att de kunde smalnas av och gång- och cykelbanorna kunde breddas, utan större påverka på fordonstrafiken.

Västerbrons invigdes 1935 och knyter samman Kungsholmen och Södermalm. Bron byggdes med relativt smala gång- och cykelbanor och breda körfält för fordonstrafiken. 

Innan gång- och cykelbanorna breddades var gångbanorna på brons båda sidor mindre än hälften så breda som dagens standard. Det begränsade utrymmet skapade en osäker miljö där det var svårt att mötas eller gå i bredd utan att röra sig ut i den angränsande cykelbanan.

Även cykelbanorna var smalare än dagens standard. Cykelbanorna är en del av del av ett regionalt cykelpendlingsstråk och cykeltrafiken på bron har ökat stadigt de senaste åren. I en mätning genomförd i juni 2020 hade bron knappt 12 500 cykelpassager per dygn.

Med bakgrund av detta fanns ett behov att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister att röra sig över Västerbron.  

Totalt har projektet:

 • breddat gångbanorna till 2,5 meter, en ökning med 1,3 meter per gångbana
 • breddat cykelbanorna till 2,25 meter, en ökning med 20 centimeter per cykelbana
 • smalnat av körfälten för bil- och busstrafik till dagens standard på 3,5 meter per körfält (totalt fyra stycken), en skillnad på 72 centimeter per körfält.

Att cykelbanorna och gångbanorna breddades olika mycket beror på att de var olika breda från början. Det finns olika standardbredder för gång och cykelbanor och gångbanorna behövde breddas mer för att nå upp till modern standard. Cykelbanorna var närmare en modern standard när projektet inleddes och behövde därför inte breddas lika mycket.

Inga körfält försvann för biltrafiken

Västerbron trafikeras även bil- och kollektivtrafik. Körfälten på bron var överdimensionerade i förhållande till dagens standard. Genom att anpassa körfälten för bil- och kollektivtrafik till dagens standard skapade projektet plats för att kunna bredda gång- och cykelbanorna. Det innebar att körfältet bara smalnades av och precis som innan är det två körfält i vardera riktning för fordonstrafiken. 

Varje körfält var 4,25 meter vilket gjorde det möjligt att minska den totala körbanebredden med cirka 1,7 meter och fortfarande behålla god standard på körbanan. Det extra utrymmet gjorde det möjligt att uppnå en god standard även för gående och cyklister.

Att körfälten för bilar inte blev smalare än 3,5 meter var viktigt för att säkra framkomligheten för fordon på bron.

Tidsplan

Byggstarten för projektet var den 2 maj 2022 och arbetet skedde i två etapper, på en sida i taget. Arbetet på brons östra avslutades i mitten av augusti och startade därefter på brons västra sida. Hela bron öppnades upp för trafik under första halvan av december 2022.

Totalt var arbetstiden cirka åtta månader.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Marieberg

 • En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
  Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
 • Vy längs med gata med byggnader i olika volym till höger i bild, människor, bilar och cyklister i rörelse, illustration.
  Gatuperspektiv som illustrerar Gjörwellsgatan med ny bebyggelse. I bilden syns Ekentorget och DN-torget. I bildens mitt skymtar det befintliga Tidningshuset och Månlandaren. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad