Projekt Pågående

Ny cykelbana på Engelbrektsgatan

Norrmalm

Dubbelriktad cykelbana planeras på Engelbrektsgatan, från Vallhallavägen till Birger Jarlsgatan. Gatan är en viktig länk i ett utpekat huvudstråk i Stockholms stads cykelplan, som är en del av stadens framkomlighetsstrategi.

Nytt cykelstråk på Östermalm

Engelbrektsgatan är viktig för cykelnätet genom Östermalm då den är en gen koppling mellan pendlingsstråken längs Valhallavägen och Birger Jarlsgatan.

Idag är Engelbrektsgatan enkelriktad, det saknas cykelbana och cykling sker i blandtrafik. Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt av många människor. Avsaknaden av cykellösningar vid korsningarna med Valhallavägen, Karlavägen och Birger Jarlsgatan är otydliga och kan utgöra trafiksäkerhetsproblem.

Bättre framkomlighet och säkerhet för de som cyklar

Den nya cykelbanan kommer att förbättra trafiksäkerheten och göra det enklare och tryggare för de som cyklar på sträckan. Framkomligheten i cykelnätet ökar genom att det blir möjligt att cykla i båda riktningarna längs Engelbrektsgatan.

För de som går kommer befintliga trottoarer att finnas kvar på hela sträckan.

Biltrafik och parkeringsplatser

Idag finns parkeringsplatser längs med gatan på båda sidor. Den nya utformningen innebär att parkeringsplatserna kommer att förändras på delar av sträckan, vissa delar får snedställd parkering och vissa blir oförändrade med längsgående parkering. Av befintliga 120 parkeringsplatser på sträckan planeras 26 platser att tas bort.

För att göra plats för den nya cykelbanan kommer ett av två körfält att tas bort på drygt halva sträckan. Framkomligheten för biltrafiken beräknas bli ungefär som idag.

Tidplan

Trafiknämnden tog inriktningsbeslut i december 2019 och genomförandebeslut i juni 2020. Byggstart 17 juni 2021. Arbetet beräknas avslutas hösten 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad utför projektet.

Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad, Stockholms stads webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad