Perspektivbild från Söderberga Allé. Bilden visar en möjlig utformning av tillkommande bostäder. Illustration: White arkitekter
Perspektiv från Söderberga Allé. Illustration: White arkitekter
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokalytor i Råcksta

Råcksta

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 160 nya hyresrätter, parkeringsdäck och lokaler för service. Fastigheten ligger vid korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg. Berörda fastigheter är del av Vårdaren 1 och 3, Parkträdet 1 och Råcksta 1:21.

Projektfakta

Bostäder och nya lokalytor 

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att göra det möjligt att bygga cirka 160 bostäder och cirka 1100 kvadratmeter yta för lokaler. Den föreslagna bebyggelsen består av flerbostadshus i 4-7 våningar. De nya bostäderna placeras längs de gator som finns idag samt längs en ny kvartersgata. I korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg finns i förslaget flerbostadshus i kvartersform med bostadsgård. Förslaget innehållet också tre punkthus innanför bostadsgården, längs en ny kvartersgata, samt ett flerbostadshus längs Söderberga Gårdsväg. Dessutom föreslås ett punkthus längs Söderberga Allé på den plats där det idag ligger en matvarubutik.

Lokaler för verksamheter planeras i husens gatuplan i korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg, totalt cirka 1100 kvadratmeter.

Det befintliga parkeringshuset rivs för att ge plats åt de nya bostäderna. För att ersätta platserna i parkeringshuset planeras ett nytt p -däck samt nya markparkeringar utmed Söderberga gårdsväg.

Området ligger i utkanten av Råcksta och angränsar till Beckomberga i sydöst.

Varför bygga här?

Förslaget innebär ett tillskott av hyresrätter och lokaler vilket väntas utveckla området. Att stärka centrumfunktionen i området möter den efterfrågan som finns och får positiva konsekvenser för boende i närområdet.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, januari 2019
  • Samråd, februari 2020
  • Granskning, april-maj 2021
  • Antagande, december 2021.

Planen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Aktörer

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden, som är tomträttshavare, har fått markanvisning för Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 av exploateringsnämnden 2018-02-01. 

Bilder granskningsförslag

Vy ovanifrån över illustration av föreslagen bebyggelse. Grå markeringar visar ny bebyggelse längs Söderberga Allé och ny lokalgata, punkthuset där matbutik ligger idag samt föreslaget nytt parkeringsdäck. Befintlig bebyggelse visas som vita rutor. Parkeringsdäcket ligger norr om de nya bostäderna, övre högra hörnet av bilden.
Illustrationsplan över förslaget. Bild: White Arkitekter
Överst i bilden syns förslag på fasad från söder/Söderberga allé. Lamellhuset har gröna toner och punkthusen bakom ljusa/vitatonade fasader. I mitten av bilden syns Hus 2 och kvarteret, fasad mot öster/Söderberga Gårdsväg. lamellerna främst i bild och punkthusen bakom. Nederst i bilden syns sektioner, genomskärningar, av föreslagna hus med våningar och höjder utmarkerade.
Fasader och sektioner på föreslagen bostadsbebyggelse . Bild: White Arkitekter
Perspektivbild över Söderberga Allé mot Söderberga Gårdsväg.
Perspektivbild över Söderberga Allé mot Söderberga Gårdsväg. Illustration: White
Karta i stadens manér. Söderberga allé och Söderberga gårdsväg är markerade med namn. En rosa linje visar plangränsen för förslaget.
Karta över planområdet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad