dcsimg
Perspektivbild från Söderberga Allé. Bilden visar en möjlig utformning av tillkommande bostäder. Illustration: White arkitekter
Perspektiv från Söderberga Allé. Illustration: White arkitekter
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokalytor i Råcksta

Råcksta

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 160 nya hyresrätter och lokaler för service. Fastigheten ligger vid korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg. Berörda fastigheter är del av Vårdaren 1 och 3, Parkträdet 1 och Råcksta 1:21.

Projektfakta

Bostäder och nya lokalytor 

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att göra det möjligt att bygga cirka 160 bostäder och cirka 1300 kvadratmeter yta för lokaler. Den föreslagna bebyggelsen består av flerbostadshus i 4-6 våningar. De nya bostäderna placeras längs de gator som finns idag samt längs en ny kvartersgata. I korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg finns i förslaget flerbostadshus i kvartersform med bostadsgård. Förslaget innehållet också tre punkthus innanför bostadsgården, längs en ny kvartersgata, samt ett flerbostadshus längs Söderberga Gårdsväg. Dessutom föreslås ett punkthus längs Söderberga Allé på den plats där det idag ligger en matvarubutik.

Lokaler för verksamheter planeras i husens gatuplan i korsningen Söderberga Allé/Söderberga Gårdsväg, totalt cirka 1300 kvadratmeter.

Befintligt parkeringshus som finns på fastigheten idag föreslås rivas och parkering planeras istället i två nya garage.

Området ligger i utkanten av Råcksta och angränsar till Beckomberga i sydöst.

Varför bygga här?

Förslaget innebär ett tillskott av hyresrätter och lokaler vilket väntas utveckla området. Att stärka centrumfunktionen i området möter den efterfrågan som finns och får positiva konsekvenser för boende i närområdet.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: januari 2019
  • Samråd: februari 2020
  • Granskning: april 2021
  • Antagande: augusti 2021.

Aktörer

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden, som är tomträttshavare, har fått markanvisning för Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 av exploateringsnämnden 2018-02-01. 

Bilder samrådsförslag

Perspektivbild över kvartersgård. Illustration: White
Perspektivbild över Söderberga Allé mot Söderberga Gårdsväg. Illustration: White
Situationsplan över förslaget. Illustration: White
Bild över föreslagna fasader. Illustration: White
Karta över området. En rosa linje markerar planområdet i kartan.
Planområdet markerat med rosa linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Nilsson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad