Vy från Tyresövägen handelsområde med butiker och stor parkeringsyta. Buss och bilar på motorvägen framför, fotomontage.
Vy från Tyresövägen. Fotomontage: Tengbom.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Handelsområde i Sköndal

Sköndal

En ny handelsplats har färdigställts sydöst om korsningen Nynäsvägen och Tyresövägen på fastigheten Sköndal 2:2. Samtidigt har en ny lokal gång- och cykelväg längs Sköndalsvägen etablerats.

De nya handelsplatserna har fått en byggarea om cirka 7000 kvm. Det finns idag två huskroppar med en parkeringsyta emellan samt en ny teknikbyggnad. De är konceptbyggnader, men kan anpassas till det synliga läget längs med Tyresövägen och den lågskaliga bebyggelsen i syd. 

Av säkerhetsskäl har avåkningsskydd uppförts mot Tyresövägen som är transportled för farligt gods. 

I samband med den nya bebyggelsen har en ny gång- och cykelbana på norra sidan av Sköndalsvägen anlagts. Den kopplar samman Sandåkravägen med Sköndalspåfarten.

En genväg från Tyresövägen har anlagts för att förenkla för fotgängare och cyklister.

Strategisk plats för handel

Området ligger mycket strategiskt för handel, inom en radie av cirka 3 kilometer från Sköndalsavfarten bor omkring 80 000 personer. Områdena närmast Sköndal är underförsörjda på dagligvarubutiker.

Handeln ska möta det utökade behovet av service i takt med att staden förtätas och utvidgas. Detaljplanen bidrar också till att koppla samman stadens delar och skapar goda etableringsmöjligheter för företag och verksamheter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Plantagen Sverige AB och Axfood Sverige AB byggde handelsområdet. Stockholms stad byggde gång- och cykelbanan.

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad