Fotografiska muséet, bilväg med bilar och buss som kör, vatten och människor i rörelse. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gång- och cykelbana breddas längs Stadsgårdsleden

Södermalm

Framkomligheten och trafiksäkerheten på Stadsgårdsleden har inte varit tillräckligt hög. Därför har Stockholms stad gjort det enklare och säkrare att gå och cykla längs Stadsgårdsleden.

Stadsgårdsleden är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län och en viktig länk mellan Slussen och Danvikstull, vidare ut mot Nacka och Värmdö.

Projektet innebär att staden har breddat gång- och cykelbana mellan Fotografiska museet och Tegelviksslingan. Målet med projektet har varit att åstadkomma en lösning som ökar framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet för cyklister och gående. Totalt är det en sträcka på cirka 700 meter.

Gång- och cykelbanan breddades i två etapper

Mellan Fotografiska museets östra hörn och fram till Tegelviksslingan, cirka 500 meter, har gång- och cykelbanan breddats. Genom att vägbanan flyttats närmare bergväggen samt att refugen mellan cykelbana och körbana har smalnats av skapades också utrymme för att bygga den bredare gång- och cykelbanan.

På sträckan förbi Fotografiska museet, cirka 200 meter, har gång- och cykelbanan breddats. Ett körfält i riktning från Slussen har använts för att ska utrymme för den bredare gång- och cykelbanan. Utformningen behålls fram till dess att ombyggnaden av Slussen är klar. Därefter ska lösningen utvärderas utifrån hur kapaciteten för motorfordonstrafiken påverkas.

Standarden höjs för att minska olycksrisken

Stadsgårdsleden är en viktig infartsled till Stockholms innerstad och varje dygn passerar cirka 26 000 motorfordon. En mätning under maj månad inför projektet visade att cirka 6 000 cyklister passerar varje dygn och enligt prognoser kommer antalet att öka. Det är också många gående som passerar här, till exempel de som ska ta sig till och från färjeterminalen eller Fotografiska museet. Under sommaren 2016 genomförde Stockholms stad kapacitetsanalyser för att studera trafiken på sträckan.

Den befintliga gång- och cykelbanan mellan Fotografiska och Tegelviksslingan hade då inte tillräckligt hög standard och var en olycksdrabbad sträcka. Att öka bredden på gång- och cykelbanan leder till god trafiksäkerhet för samtliga fordonsslag längs med hela sträckan.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Tidsplan

Bygget på Stadsgårdsleden startade i maj 2018. Den nya gång- och cykelbanan mellan Fotografiska museet och Tegelviksslingan färdigställdes under hösten 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad