grafisk siluett staden
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

180 lägenheter och en förskola i Stureby

Stureby

I kvarteret Tjärtunnan i Stureby har det byggts 184 lägenheter och en förskola i bottenvåningen söder om Tussmötevägen.

Området ligger i Stureby i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Planområdet är cirka 2,2 hektar stort och består av olika typer av park- och naturmark och en bullervall bevuxen med blandskog och gräsmark samt ett markupplag. Äldre tallar och ekar finns i norra delen av planområdet. Några av dessa har sparats, på kvartersmarken, mellan byggnaderna.

Marken ägs av Stockholms stad förutom kvarteret Stämplaren 4 som är privatägd.

De allmänna gatorna har i huvudsak behållits i sin nuvarande utformning. Befintlig gång- och cykelbana har flyttats och breddats från 3,5 meter till 5 meter. 

Utfarten från Östrandsvägen mot Tussmötevägen har utformats med en upphöjd genomgående gångbana över Östrandsvägen.

Tidsplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att låta stadsbyggnadskontoret att påbörja planeringen av området 9 december, 2010.
  • Planbeskrivningen beslutades i Stadsbyggnadsnämnden 26 mars, 2013.
  • Planen vann Laga kraft 23 juni, 2014.
  • Första inflyttningen gjordes under 2017.
  • Inflyttningen blev klar under 2018.

Vill du veta mer?

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad