Vanadisplan, i riktning mot Gävlegatan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gångåtgärder mellan Vanadisvägen och Hagastaden

Vasastan

Gångtrafiken mellan Citybanans entré vid Vanadisvägen och Hagastaden ökar stadigt och kommer fortsätta att göra det. Staden kommer därför att förbättra framkomligheten för gående.

Stockholms innerstad och Solna stad har tidigare haft en tydlig gräns bestående av järnvägsspår och stora trafiklösningar. Nu växer städerna samman när delar av området däckats över och den nya Hagastaden byggs med 6 000 nya bostäder. Dessutom beräknas närmare 50 000 nya arbetsplatser etableras i området, bland annat genom närheten till nya Karolinska sjukhuset och framväxande forskning och företagande inom sjuk- och hälsovård.

Fördubblat antal gående

2017 öppnade Citybanans pendeltågstation Odenplan med en entré vid Vanadisvägen. Med Hagastadens framväxt används entrén av allt fler och gångtrafiken där kommer fortsätta öka. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer antalet gående på Gävlegatan fördubblas till uppemot 18 000 personer varje dygn. På Vanadisvägen tredubblas siffran till hela 33 000, lika många som rör sig på Vasagatan mellan Stockholms central och Kungsgatan idag.

Citybanans entré vid Vanadisplan ansluter även till tunnelbanan vid Odenplan. Platsens roll som nav för kollektivtrafiken kommer öka ännu mer i framtiden när tunnelbanans nya gula linje mellan Odenplan och Arenastaden i Solna startar 2028. Dessutom planeras för en förlängning av Roslagsbanan från Östra station till Centralen via Odenplan. Allt fler kommer i framtiden använda Citybanans entré för att ta sig till andra trafikslag än pendeltågen.

Planerade åtgärder

För att underlätta för gångtrafiken mellan Citybanans entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden via Gävlegatan planerar staden flera åtgärder för att skapa ett smidigare och mer trivsamt gångstråk med förbättrad säkerhet och framkomlighet.

Vanadisvägen

I höjd med pendeltågsstationens entré blir gångbanan på passagen genomgående för gångtrafikanter. Gångbanan längs Vanadisvägen på norra sidan blir bredare. Ett nytt övergångsställe kopplar ihop passagens gångbana med gångbanan på rondellen.

Vanadisplan

Gångbanan genom rondellen på Vanadisplan justeras så den ansluter naturligt mellan Vanadisvägen och Gävlegatan. Den nya sträckningen blir bredare.

Gävlegatan

Framkomlighet, tillgänglighet och attraktivitet för gående förbättras genom justeringar av beläggning i gångbanan längs med hela Gävlegatan. Genomgående gångbanor över tvärgator byggs. De låga belysningsstolparna i gångbanan tas bort vilket gör ytan för gående större. Nya sittmöbler kommer att placeras ut bredvid träden som står längs med den norra gångbanan.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, oktober 2021
  • Reviderat inriktningsbeslut, mars 2023
  • Genomförandebeslut 2024
  • Planerad byggstart 2024
  • Planerat klart 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad