Barn som leker på ett gummiberg med rutschkanor och hängbro.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vasaparkens lekplats rustas upp och förnyas

Vasastan

Vasaparkens lekplats är sliten och behöver rustas upp. Ett förslag till upprustning har tagits fram i dialog med parkens besökare.

Vasaparkens lekplats är en av Stockholms mest besökta lekplatser och är en del av den parkleksverksamhet som finns i parken med personal som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Lekplatsen fick sin nuvarande utformning i början av 2000-talet då hela parken förnyades. Tiden har gått och barnen som lekte här när lekplatsen var ny har nu blivit stora. Lekutrustning och markmaterial är slitet och är i stort behov av upprustning.

Program för Vasaparkens lekplats

Ett program för parkens upprustning togs fram under 2022 och godkändes av stadsdelsnämnden i mars 2023. Under framtagandet av programmet tog stadsdelsförvaltningen in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökare genom workshops, dialoger och enkätsvar. Framtaget program anger en inriktning och åtgärder för en upprustning och förnyelse av lekplatsen.

Planerade åtgärder i korthet:

 • Lekplatsen får ett tema utifrån den svenska naturen och Astrid Lindgrens berättelse om småfolket Peter och Petra som bor under en gran i Vasaparken.
 • Det böljande gummiberget rivs och ersätts med lektorn i form av granar med rutschkanor och hinderbana mellan granarna.
 • I småbarnsleken skapas en lekmiljö med balansgång, sandlek, rutschkana och gungor. Denna del får staket runt om.
 • Lekplatsens belysning förbättras och belysning integreras i lekredskapen.
 • De befintliga träden får förbättrade växtbäddar.
 • Det anläggs flera planteringsytor med träd, buskar och perenner.
 • En pergola byggs som bekläs med klätterväxter.
 • Lekplatsen får fler sittytor och platser för de äldre barnens häng, t.ex. tillkommer hängmattor.
 • Lekplatsen får ökad överskådlighet och tydligare uppdelning mellan olika aktiviteter.
 • Lek-lastbilen blir kvar.

Använd kontaktformuläret nedan om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av gemenomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

Tidsplan

 • Tidig medborgardialog: 14–27 mars 2022
 • Programarbete: vår–höst 2022
 • Dialog om upprustningsförslag: november/december 2022
 • Beslut i stadsdelsnämnden: vinter/vår 2023
 • Framtagande av bygghandlingar och andra tekniska underlag: 2023
 • Byggstart: våren 2024
 • Färdigställande: slutet av 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad