Projekt Planerat

Västerbron - Breddning av gång- och cykelbana

Kungsholmen - Södermalm

Nu planeras en breddning av gång- och cykelbanan på Västerbron. Åtgärden kommer förbättra säkerheten och framkomligheten på bron för gående och cyklister med liten påverkan på övriga trafikslag.

Projektfakta

Mer plats för gående och cyklister

Västerbrons invigdes 1935 och knyter samman Kungsholmen och Södermalm. Gångbanorna på brons båda sidor är mindre än hälften så breda som den standard staden använder idag och löper mellan broräcket och cykelbanan. Det begränsade utrymmet för gående skapar en osäker miljö där det är svårt att mötas eller gå i bredd utan att röra sig ut i den angränsande cykelbanan.

Även cykelbanan som är en del av ett regionalt pendelstråk är smalare än dagens standard. Cykeltrafiken på bron har också ökat stadigt de senaste åren. I den senaste mätningen, genomförd i juni 2020, hade bron knappt 12 500 cykelpassager per dygn.

Det finns ett behov av att ska bättre förutsättningar för att röra sig över Västerbron, oavsett om det är för pendling eller rekreation. Därför planerar nu Stockholms stad att bredda gång- och cykelbanorna för att öka säkerheten och framkomligheten på bron.

Överbreda körfält gör projektet möjligt

Västerbron trafikeras även bil- och kollektivtrafik. Körfälten är dock överdimensionerade i förhållande till dagens standard. Genom att minska körfälten för bil- och kollektivtrafik skapar vi plats för att kunna bredda gång- och cykelbanor.

Varje körfält är 4,25 meter vilket gör det möjligt att minska den totala körbanebredden med cirka 1,7 meter och fortfarande behålla god standard på körbanan. Det extra utrymmet gör det möjligt att uppnå en god standard för gående och cyklister.

Påverkan på trafiken

Skulle projektet bli av kommer alla trafikslag att påverkas under ombyggnadstiden. Ambitionen är att all trafik ska kunna passera på bron under byggtiden. Gång- och cykeltrafik kommer ledas om till den sida av bron där arbetet inte pågår.

Tidplan

Byggstart beräknas tidigast i början av 2022.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut: Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad