Projekt Planerat

Västerbron - Breddning av gång- och cykelbana

Kungsholmen - Södermalm

Gång- och cykelbanorna på Västerbron ska breddas. Åtgärden kommer förbättra säkerheten och framkomligheten på bron för gående och cyklister. Biltrafiken kommer precis som idag att fortsätta ha två körfält i vardera riktning.

Projektfakta

Mer plats för gående och cyklister

Västerbrons invigdes 1935 och knyter samman Kungsholmen och Södermalm. Gångbanorna på brons båda sidor är mindre än hälften så breda som den standard staden använder idag och löper mellan broräcket och cykelbanan. Det begränsade utrymmet för gående skapar en osäker miljö där det är svårt att mötas eller gå i bredd utan att röra sig ut i den angränsande cykelbanan.

Även cykelbanorna som är en del av ett regionalt pendelstråk är smalare än dagens standard. Cykeltrafiken på bron har också ökat stadigt de senaste åren. I den senaste mätningen, genomförd i juni 2020, hade bron knappt 12 500 cykelpassager per dygn.

Det finns ett behov av att skapa bättre förutsättningar för att röra sig över Västerbron, oavsett om det är för pendling eller rekreation. Därför kommer Stockholms stad att bredda gång- och cykelbanorna för att öka säkerheten och framkomligheten på bron.

Efter ombyggnationen kommer projektet ha:

  • Smalnat av körfälten för bil- och busstrafik till 3,5 meter per körfält (totalt fyra stycken), i linje med den standard som finns för körfält. En skillnad på 72 centimeter per körfält.
  • Breddat gångbanan till 2,5 meter bred, i linje med gällande riktlinjer. En ökning med 1,3 meter per gångbana.
  • Breddat cykelbanan till 2,25 meter. En ökning med 20 centimeter per cykelbana.

Inga körfält försvinner för biltrafiken

Västerbron trafikeras även bil- och kollektivtrafik. Körfälten är överdimensionerade i förhållande till dagens standard. Genom att smalna av körfälten för bil- och kollektivtrafik skapar vi plats för att kunna bredda gång- och cykelbanorna samtidigt som vi behåller två körfält i vardera riktning på bron.

Varje körfält är 4,25 meter vilket gör det möjligt att minska den totala körbanebredden med cirka 1,7 meter och fortfarande behålla god standard på körbanan. Det extra utrymmet gör det möjligt att uppnå en god standard för gående och cyklister.

Att körfälten för bilar inte blir smalare än 3,5 meter är viktigt för att säkra framkomligheten för till exempel utryckningsfordon. Dessa kommer efter ombyggnationen fortfarande ha god framkomlighet över Västerbron.

Påverkan på trafiken

Projektet kommer påverka samtliga trafikslag på bron under de åtta månader arbetet planeras ta. Det kommer vara möjligt för fordon, cyklister och fotgängare att använda bron under hela byggtiden men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Arbetet pågår på en sida av bron i taget. Det kommer vara fortsatt trafik i båda riktningarna på bron. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram mellan byggstaketet och betongbarriären på den sida där arbetet pågår och utan begränsning på den sida där arbetet inte pågår.

Trappan på bron i höjd med Långholmens mitt kommer stängas av på den sida där arbetet pågår, för att sedan öppnas igen när arbetet börjar på nästa sida av bron. Fotgängare på den sida av bron som det inte byggs på kommer att kunna ta sig till Långholmen via Västerbron. Övriga fotgängare får ta sig till Långholmen via Södermalm.

Hastigheten på bron kommer sänkas, från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.

Tidplan

Byggstart planeras till andra kvartalet 2022 och beräknas vara klart innan årsskiftet 2022/2023. Arbetstiden beräknas vara cirka åtta månader.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut: Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad