Projekt Planerat

Västerbron - Breddning av gång- och cykelbana

Kungsholmen - Södermalm

Gång- och cykelbanorna på Västerbron ska breddas. Åtgärden kommer förbättra säkerheten och framkomligheten på bron för gående och cyklister. Biltrafiken kommer precis som idag att fortsätta ha två körfält i vardera riktning.

Projektfakta

Mer plats för gående och cyklister

Västerbrons invigdes 1935 och knyter samman Kungsholmen och Södermalm. Bron byggdes med relativt smala gång- och cykelbanor och breda körfält för fordonstrafiken. 

Gångbanorna på brons båda sidor är mindre än hälften så breda som dagens standard. Det begränsade utrymmet för gående skapar en osäker miljö där det är svårt att mötas eller gå i bredd utan att röra sig ut i den angränsande cykelbanan.

Även cykelbanorna är smalare än dagens standard och en del av del av ett regionalt pendelstråk. Cykeltrafiken på bron har också ökat stadigt de senaste åren. I den senaste mätningen, genomförd i juni 2020, hade bron knappt 12 500 cykelpassager per dygn.

Det finns ett behov av att skapa bättre förutsättningar för att röra sig över Västerbron, oavsett om det är för pendling eller rekreation. Därför kommer Stockholms stad att bredda gång- och cykelbanorna för att öka säkerheten och framkomligheten på bron. 

Efter ombyggnationen kommer projektet ha:

  • Breddat gångbanorna till 2,5 meter, en ökning med 1,3 meter per gångbana.
  • Breddat cykelbanorna till 2,25 meter, en ökning med 20 centimeter per cykelbana.
  • Smalnat av körfälten för bil- och busstrafik till dagens standard på 3,5 meter per körfält (totalt fyra stycken), en skillnad på 72 centimeter per körfält.

Projektet är möjligt att genomföra på grund av körfälten som är bredare än modern standard. 

Inga körfält försvinner för biltrafiken

Västerbron trafikeras även bil- och kollektivtrafik. Körfälten är överdimensionerade i förhållande till dagens standard. Genom att anpassa körfälten för bil- och kollektivtrafik till dagens standard skapar vi plats för att kunna bredda gång- och cykelbanorna samtidigt som vi behåller två körfält i vardera riktning på bron.

Varje körfält är 4,25 meter vilket gör det möjligt att minska den totala körbanebredden med cirka 1,7 meter och fortfarande behålla god standard på körbanan. Det extra utrymmet gör det möjligt att uppnå en god standard för gående och cyklister.

Att körfälten för bilar inte blir smalare än 3,5 meter är viktigt för att säkra framkomligheten för fordon på bron. Dessa kommer efter ombyggnationen fortfarande ha god framkomlighet över Västerbron.

Påverkan på trafiken

Projektet kommer påverka samtliga trafikslag på bron under de åtta månader arbetet planeras ta. Fordon, cyklister och fotgängare kommer kunna använda bron under hela byggtiden men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Arbetet pågår på en sida av bron i taget. De två körfält som ligger på den sida av bron där arbetet pågår kommer stängas av. Fordonstrafiken kommer istället gå i båda riktningar på de två kvarvarande körfälten. Hastigheten på bron kommer också att sänkas, från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.

Fordonstrafiken kommer inte kunna köra upp på bron via Pålsundsbacken utan kommer behöva använda en annan väg. Norrgående fordon som kör längst Långholmsgatan kommer fortfarande kunna köra ner till Söder mälarstrand via Pålsundsbacken.

Gång- och cykeltrafiken i södergående riktning kommer under första etappen av arbetet kunna använda gång- och cykelbanan på den västra sidan av bron som vanligt. Norrgående gång- och cykeltrafik kommer ledas om till ett av de för fordonstrafiken avstängda körfälten på den östra sidan av bron. När arbetet byter sida på bron kommer samma lösning användas i motsatt riktning.

Trappan på bron i höjd med Långholmens mitt kommer stängas av på den sida där arbetet pågår, för att sedan öppnas igen när arbetet börjar på nästa sida av bron. 

Övergångsstället på Långholmsgatan på den södra sidan av bron kommer också att stängas av under arbetstiden. Gång- och cykeltrafiken kommer istället få korsa Långholmsgatan längre ned på gatan.

Tidplan

Byggstarten för projektet var den 2 maj 2022. Arbetet sker i två etapper, på en sida i taget och började på brons östra sida. Arbetet på brons östra avslutades i mitten av augusti och startade därefter på brons västra sida. Projektet beräknas vara färdigt i början av december.

Totalt är arbetstiden cirka åtta månader.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut: Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad