dcsimg
Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Projekt Planerat

Södertäljevägen får nya urbana stadsrum

Liljeholmen

Området kring Södertäljevägen (diarienummer 2018-13562) i norra Liljeholmen ska binda ihop Liljeholmen med Södermalm. Ambitionen är att skapa en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service. Trygga parker, torg och stråk ska locka både boende och besökare.

Digital tidig dialog

1 juni-14 augusti 2020 pågick en tidig digital tidig dialog för Södertäljevägen, om hur området används idag och hur det kan blir bättre framöver. Stort tack till alla som deltog! Vi har fått över värdefulla 1 000 synpunkter och idéer som projektgruppen nu kommer gå igenom och ta vidare i det fortsatta arbetet. Resultaten kommer sammanställas och presenteras under hösten.
Se svar från Tidig dialog om Södertäljevägen [extern webbplats]

Projektfakta

Urbant och tryggt stadsrum

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen föreslås utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen.

Mål för projektet

Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen. Södertäljevägen ska utvecklas för hållbart resande anpassad för kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik.

Start-PM med medskick

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om start-PM för Södertäljevägen i april 2020. Nämnden skickade även med ett medskick med ett antal prioriterade frågor för det vidare arbetet. Det handlar bland annat om att skapa nya parkmiljöer i området, att stärka kontakten och förbättra miljöerna vid vattnet och att utveckla Södertäljevägen till en urban stadsgata med tät bebyggelse och lokaler i bottenvåningarna. Se områdesgräns för projektet nedan.

Preliminär tidplan

  • 23 april 2020, beslut i stadsbyggnadsnämnden om start-PM för programarbetet
  • 1 juni-14 augusti 2020, tidig digital dialog
  • Första kvartalet 2022, programsamråd
  • Första kvartalet 2023, godkännande av programmet
  • Andra kvartalet 2023, detaljplanearbete startar

Samarbete

Markägare i området är Stockholms stad och Jernhusen. Marken planeras markanvisas till bostads- och fastighetsutvecklare inför start av detaljplan.

Läs mer på Jernhusens webbplats.

Beslut

Läs start-pm från stadsbyggnadsnämnden 23 april 2020: 
Start-pm Södertäljevägen, 2020-04-23

Frågor och svar

Bildgalleri

Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Flygbild över Liljeholmen från höst 2018, Stockholms stad.
Karta över området markerat med gräns för projekt Södertäljevägen.
Karta över området markerat med gräns för projekt Södertäljevägen.

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad