Idrott, motion och friluftsliv

Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. I en stad som växer behöver därför tillgången och närheten till idrottsanläggningar säkerställas. Vi bygger mycket nytt och rustar även upp stadens befintliga anläggningar.

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa – du blir både piggare, starkare och gladare om du rör på dig! I Stockholms stad arbetar vi för att du ska kunna idrotta och motionera på det sätt som passar just dig.

Behov av nya anläggningar

När staden växer behöver även utbudet av idrottsmöjligheter öka. Vi ser till att tidigt i planeringen för hur staden ska utvecklas säkerställa ytor för idrott, motion och friluftsliv.

Stadens idrottsanläggningar och friluftsområden är till för alla och ska vara lätta att ta sig till. Stockholms stad ska arbeta för att alla invånare i Stockholm ska vara och förbli fysiskt aktiva. Därför är tillgången och närheten till anläggningarna viktiga faktorer i planeringen, likaså hur stadens befolkningsutveckling ser ut. Antalet barn och unga (7-20 år) beräknas öka med drygt 27 procent till 2040. Därför är barn och unga en prioriterad målgrupp i planeringen för nya idrottsanläggningar.

Det finns mycket som påverkar hur, var och vilka idrottsanläggningar som ska byggas. I stadens långsiktiga plan utgår vi från planerad bostadsbebyggelse, hur utbudet idrottsanläggningar ser ut idag, idrottsrörelsens behov, stockholmarnas önskemål och stadens idrottspolitiska program.

Varierat utbud

Stockholms stad ska erbjuda ett varierat utbud av idrottsanläggningar. Både stora och små idrotter ska ha en plats i staden. Det behövs anläggningar för organiserad idrott genom föreningsliv men även ytor och anläggningar för eget idrottande eller motionerande. Vi bygger nya anläggningar för bredd-, motions- och spontanidrott där en del av dessa även kan användas för tävlingsidrott på hög nivå. Det kan till exempel vara bollplaner, idrottshallar, ishallar och simhallar.

Rusta upp befintliga anläggningar

Många av stadens befintliga anläggningar är i behov av renovering och utveckling. För att kunna erbjuda ett bra utbud av idrottsmöjligheter behöver staden prioritera vilka anläggningar som ska rustas upp och när. Vi försöker undvika renovering av flera anläggningar samtidigt för minsta möjliga påverkan på verksamheten. Vid planering av upprustningsprojekt prioriteras först och främst säkerheten, därefter kommer anpassningar utifrån myndighetskrav, exempelvis tillgänglighetsanpassningar följt av trygghetsanpassningar. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny konstgräsplan i ett område, för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för närboende.

Genom att rusta upp våra befintliga anläggningar kan vi effektivisera användningen, förbättra den fysiska tillgängligheten och minska anläggningens miljöpåverkan och energiförbrukning.

En stad i rörelse

För att Stockholm ska bli en stad för alla när det gäller idrott, motion och friluftsliv finns ett idrottspolitiskt program. Det beskriver hur staden arbetar för att fler ska bli fysiskt aktiva med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022

En attraktiv friluftsstad

Stockholm erbjuder goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv året runt. Närheten till naturen gör det enkelt att utöva naturnära fysisk aktivitet som löpning, skridskoåkning, skidåkning, paddling, klättring och bad. Stadens friluftsstrategi har som övergripande målsättning att fler stockholmare ska utöva ett rörligt friluftsliv. Strategierna berör utbudet av planlagda miljöer för friluftsliv såväl som verksamhet och information om friluftsmöjligheterna i Stockholm.

Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

Plan för stadens idrottsanläggningar

Stockholms stad växer och utvecklas. Behoven av idrottsanläggningar förändras ständigt. Stadens långsiktiga investeringsplan är ett dokument som beskriver vår strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar.

Långsiktig investeringsplan

Kontakt

Fastighetskontoret

Idrottsförvaltningen

Uppdaterad