En spårvagn anländer till en hållplats samtidigt som en buss åker i motsatt riktning.

Trafik och framkomlighet

När staden växer och stockholmarna blir fler måste möjligheterna att resa och transportera varor hänga med. Stockholm ska vara en gång- och cykelvänlig stad, med väl fungerande kollektivtrafik.

Att utveckla vägnätet för transporter och resor i hela regionen är också en viktig faktor för att staden ska fungera. Detta gör vi tillsammans med bland annat Region Stockholm och Trafikverket. Allt för att stockholmarna ska komma fram säkert och smidigt.

Framkomlighet i staden

För att skapa en så framkomlig stad som möjligt prioriterar Stockholm stad de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta – kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning.

På sidan Så arbetar staden kan du läsa mer om hur staden arbetar med framkomlighet.

Det ska vara lätt att välja cykeln

I takt med att vi blir fler stockholmare blir vi också fler trafikanter som ska samsas om samma yta i trafiken. Cykel är ett yteffektivt och samtidigt miljövänligt sätt att ta sig fram. Därför vill vi göra det enklare och säkrare för dig som cyklar och ge mer plats för alla cyklister.

Staden bygger ut och förbättrar befintlig infrastruktur men arbetar samtidigt med att göra det enkelt att använda cykeln när staden växer och nya stadsdelar byggs. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

På sidan Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad kan du läsa mer om hur staden arbetar med cykeltrafik.

Pågående och planerade cykelprojekt

En gångvänlig stad

Stockholm ska vara en bra stad att gå i. Staden har redan en hög andel gående där många också väljer att göra hela resan till fots. Korta avstånd och väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till det stora antalet gående i hela staden. I innerstaden väljer 52 procent att gå hela vägen från start till mål medan motsvarande siffra i ytterstaden är 35 procent.

För att ge gående ännu bättre förutsättningar förbättrar vi trottoarer och gångstråk. Bland annat med bredare gångbanor, säkrare korsningar och ny och effektivare gatubelysning. Vi arbetar också med att utveckla trivsammare stadsmiljöer. Det ska vara enkelt, säkert och trevligt att ta sig fram till fots i Stockholm.

På sidan Så arbetar staden kan du läsa mer om hur staden arbetar med gångtrafik

Pågående och planerade gångprojekt

En väl fungerande kollektivtrafik

Utbyggd kollektivtrafik och en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur är nödvändigt för att Stockholm ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. Kollektivtrafiken är ett av de färdsätt som kan förflytta flest människor på minst yta och prioriteras därför av staden.

För att fler ska välja kollektivtrafik i stället för bil behöver både spår- och busstrafiken utvecklas. Här har staden en viktig roll eftersom vi ansvarar för gatornas utformning och underhåll. Genom att använda gatorna på ett smart sätt kan restiden med buss både bli kortare och mer förutsägbar. En del av dessa satsningar ansvarar Stockholms stad för, medan andra genomförs av trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Uppdaterad