Foto: Erik G Svensson

Kultur och stadsutveckling

När staden växer behövs plats för kultur och kreativitet. Stockholm snabba tillväxt och internationella attraktion innebär ett ökat behov av mötesplatser och kulturlokaler för både konstnärliga upplevelser och kulturproduktion i olika format.

Stockholm växer med kultur

Stockholms snabba tillväxt kräver en snabb utbyggnad av bostäder, service och handel. Målet är ett levande stadsliv i alla delar av staden. För att Stockholm ska fortsätta vara en plats dit människor söker sig för arbete, utbildning och som bostadsort behöver kulturutbud och kulturlokaler ges utrymme. Stockholm ska helt enkelt växa med kultur.

Kultur i Översiktsplanen

Kultur är en viktig del av stadsutvecklingen och nya planeringsinriktningar ska fungera som ett stöd och säkerställa att kulturfrågorna finns med tidigt i stadens planering. I Översiktsplanen skapas grunden för arbetet med en stadsplanering som inkluderar kulturlivet i Stockholm. Översiktsplanen tar bland annat upp kulturmiljö, offentlig konst och det som handlar om arkitektur och offentliga rum.

Översiktsplan för Stockholms stad 

Planeringsinriktningar för kulturliv

Översiktsplanen innehåller också planeringsinriktningar som är särskilt intressanta och relevanta när det gäller kulturen i den växande staden.

 • Platser för kultur och evenemang ska planeras in när befintliga områden förnyas och nya stadsdelar byggs.
 • Stadsbyggandet ska bidra till likvärdig tillgång till grundläggande stadskvaliteter, som kollektivtrafik, samhällsservice, affärer, arbetsplatser, kultur och rekreation.
 • Bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull och har betydelse för stads- och landskapsbilden ska ses som en resurs i stadsutvecklingen.
 • Offentliga rum ska planeras så att de blir attraktiva och inbjuder fler att stanna och delta i ett aktivt stadsliv. Stadens rum ska vara flexibla och robusta så att de fungerar under olika årstider, över dygnet och till vardags och evenemang.
  Utemiljö
 • Stadsdelarnas behov och förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv ska preciseras med kulturunderlag som grund för planeringen. Dialogen med kulturaktörer och andra intressenter ska utvecklas.
 • Tillgången till offentlig konst ska öka genom tillämpningen av den så kallade en-procentsregeln. Den offentliga konsten ska vårdas och underhållas. 

Staden arbetar med att ge kulturlivet plats i stadens planering och skapa tillgänglighet till kultur i det offentliga rummet. På kulturförvaltningen arbetar antikvarier med stadens kulturmiljöer och de medverkar i stadsplaneringen med kunskapsunderlag och bedömningar. Här är den kulturhistoriska klassificeringskartan en viktig del.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering (extern länk)

Kulturstrategi

Kulturförvaltningen driver också ett kulturstrategiskt arbete i stadsutvecklingen. Det handlar framför allt om att bidra med bedömningar av olika platsers kulturpotential. Det fria kulturlivet, kulturinstitutioner och stadens egna kulturverksamheter skapar sammantaget det vi kallar stadens kulturliv. Det handlar om ett utbud av kultur som ska nå ut brett till stockholmare och besökare. Och det handlar om en kulturell infrastruktur där till exempel produktionslokaler för professionella konstnärer och kulturaktörer är en viktig del. Arbetet med kulturmiljö i stadsplaneringen är också en kulturstrategisk fråga.

En modell för kulturliv i stadsplaneringen

En bra modell för kulturliv i stadens utveckling är att ta fasta på dessa punkter:

 1. Utgå från det kulturliv som redan är på plats.
 2. Bedöm platsens framtida kulturpotential.
 3. Bedöm och beskriv vad som riskerar att saknas när platsen förnyats.

Podden Stockholm växer

1 % till konst

Kontakt

Anna Rygård

Stadsutvecklingsstrateg, kulturförvaltningen

Uppdaterad