Målbild för Slakthusområdet

Målbild

Slakthusområdets målbild tydliggör områdets djup och bredd. Den rika historien finns närvarande i områdets utveckling. Målbilden är nedbruten i fem målområden som beskrivs nedan.

Övergripande målbild 2030

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till ett levande folkliv dag som natt.

Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden.

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och arkitektur. Nu skapas en ny era med funktionella byggnader med lågmäld variation och hög kvalitet som lyfter fram den bevarade kulturhistoriska bebyggelsen. En blandstad som bygger vidare på tidigare årtiondens byggnadskonst och tillför nya parker och torg.

Visionsbild för målet om utveckling med respekt för historia och arkitektur, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om utveckling med respekt för historia och arkitektur, illustration Nyréns arkitekter.

Slakthusområdet är en levande stadsdel som bjuder på nya upplevelser. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till folkliv och puls dag som natt. Kollektivtrafik och gång- och cykelvänlig miljö gör att området upplevs inbjudande, tillgängligt och nära. Med tydliga entréer har kringliggande områden kopplats ihop.

Visionsbild för målet om nära och levande folkliv, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om nära och levande folkliv, illustration Nyréns arkitekter.

Slakthusområdet erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Den nya destinationen har en mångfald av verksamheter och evenemang som bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Blandningen av bostäder, arbetsplatser och service med levande bottenvåningar ger liv och trygghet till platsen.

Visionsbild för målet om välkomnande blandstad, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om välkomnande blandstad, illustration Nyréns arkitekter.

Slakthusområdets gator, parker och torg är gemensamma mötesplatser för boende, studerande, arbetande och besökande. Utomhusmiljöns sammanhållande golv är nytänkande och tillåtande, med bred karaktär. Tillsammans med grönskan som gör sig påmind längs gatan, inbjuder gaturummet till nyfikenhet, möten och aktivitet. Variationen i bevarade byggnader återspeglas i ny bebyggelse, liksom i nya gator, parker och torg.

Visionsbild för målet om gaturum som mötesplatser, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om gaturum som mötesplatser, illustration Nyréns arkitekter.

Slakthusområdet underlättar hållbart vardagsliv med närhet till kollektivtrafik och framåtsträvande, flexibla mobilitetslösningar. Gemensamma mobilitetshus erbjuder tjänster och parkeringslösningar som underlättar vardagen. Ytor och lokaler samnyttjas. Få väljer att äga bil, och det är lätt och bekvämt att cykla eller gå.

Visionsbild för målet om flexibel och hållbar mobilitet, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om flexibel och hållbar mobilitet, illustration Nyréns arkitekter.

Uppdaterad