Flerbostadshus på båda sidor av en gata med bred trottoar, grönytor och träd. Människor i rörelse. Illustration
Perspektivbild Bergholmsstråket.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bergholmsbacken utvecklas med skola, förskola och bostäder

Bagarmossen

Bergholmsbacken mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 700 lägenheter. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever samt två förskolor. Idag finns en skola på området samt vägar, natur, och idrottsytor.

Bostäder, skolor och förskolor

Planen omfattar cirka 315 hyresrätter och 390 bostadsrätter. Av bostäderna är cirka 72 vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

Bebyggelsen är i huvudsak 4–6 våningar hög. Ambitionen är att åstadkomma en mjuk övergång mellan befintlig och ny bebyggelse både i byggnadstyp och skala. Ett högre punkthus med 10 våningar föreslås vid Rusthållarvägen närmast centrum.

Grundskola med idrottshall

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt två förskolor med 7 respektive 8 avdelningar.

Parkering

Parkering för bostäderna planeras i två gemensamma parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken, skogspartiet mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Gång- och cykelstråk

Gång- och cykelstråket mellan Bergholmsparken och Bagarmossens centrum ska förbättras. Stråket förbi den nya skolan och Bergholmstorpet får en rakare riktning med gång och cykel prioriterad.

Stråket mellan stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck ska upplevas tryggt, väl belyst och attraktivt.

Bergholmsparken och Bergholmsskolan

Utveckling av delar av Bergholmsparken ingår också med utvecklat parkstråk för gång och cykel. Bergholmstorpet föreslås bevaras och utvecklas.

Den befintliga Bergholmsskolan med två mindre förskolor är i dåligt skick och rivs. Idag består området av Bergholmsskolan, vägar, natur och en grusplan.

Bilder

Kartillustration som visar hela planförslaget med byggnation, grönområden och gator.
Illustrationsplan över hela förslaget.
Flerbostadshus, 5-6 våningar och i olika ljusa nyanser, vid gata. Träd och gröna ytor. Människor i rörelse vid gata och vid övergångsställe. Illustration
Kvarter B – perspektiv mot norr.
Flerbostadshus i ljusa färger vid gatukorsning. 5-6 våningar höga. Träd och planterade växter. Människori rörelse. Illustration
Kvarter C och E. Överblick vid korsning.
Flerbostadshus med 5-6 våningar vid en gata. Träd, människor i rörelse och butikslokaler i husens bottenvåningar. Illustration
Kvarter D. Perspektiv från stråket.

Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck, programmet godkändes 2016.

Nya bostäder och en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Underlag lägesredovisning

Den 13 juni 2024 fick exploateringsnämnden en lägesredovisning kopplat till genomförandet av projekt Bergholmsbacken.

Tjänsteutlåtandet och bilagor går att hitta via Insyn.

Bilder

Ett hus i tre våningar med fasad av tegel. Trappor och inhägnad lekgård vid huset. Gata nedanför huset. Människor i rörelse. Illustration
Kvarter G. Bild: Arkitema Architects
Ett hus i 5 våningar m,ed gul fasad. Gångstråk med människor framför huset. Träd och små gröna ytor. Illustration
Kvarter H, Vy från stråket.
Skolgård framför skolbyggnader. Träd, gångbanor och gröna ytor på skolgården. Barn som går och cyklar. Illustration
Kvarter J – perspektivbild skolan. Bild: Arkitema Architects
Skolbyggnad och inhägnad skolgård. Lekytor och lekande bar på skolgården. Människor i röelse utanför skolgården, på gång- och cykelväg. Illustration
Kvarter I. Bild: Arkitema Architects

Tidsplan

 • Laga kraft, 3 april 2024 
 • Antagande i Kommunfullmäktige, 19 december 2022.
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, 10 december 2020
 • Granskning, genomfördes 2–29 september 2020
 • Samråd, hölls 22 augusti–3 oktober 2018
 • Start-PM för Bergholmsbacken togs februari 2017
 • Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck godkändes i oktober 2016

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

 • Alm Småa AB
 • AB Borätt
 • AB Stockholmshem
 • Riksbyggen
 • Skolfastigheter Stockholm AB
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Bagarmossen-Skarpnäck

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad