Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum ska Svenska Bostäder bygga 87 nya studentlägenheter och en förskola med start våren 2022.

Om projektet

På tomten där en nedbrunnen förskola legat ska ett nytt bostadshus byggas med 87 studentbostäder och en förskola i bottenvåningen. Byggaktör är Svenska Bostäder. Stadens förberedande ledningsarbeten är avslutade. Svenska Bostäders arbeten startade i februari 2022.

I projektet ingår också att bygga en helt ny trappa och en ramp i anslutning till gångvägen som passerar parkleken och tomten där bostadshuset ska ligga.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: 25 september - 6 november 2018
  • Granskning av detaljplanen: 25 september - 23 oktober 2019
  • Detaljplanen antagen: december 2019
  • Laga kraft 5 mars 2020. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beteckning: 404-59251-2019.
  • Byggstart för Svenska bostäders arbeten: våren 2022
  • Inflyttning i lägenheter och öppnande av förskolan: våren 2024 (preliminärt) 

En del i en större utveckling av Östberga

Studentbostäderna i centrum är en del av ett större stadsutvecklingsarbete i Östberga. I augusti 2019 godkände stadsbyggnadsnämnden ett så kallat planprogram för Östberga med mål och visioner för stadsutvecklingen. Syftet med programmet är att skapa en mer attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö, att skapa större trygghet och att stärka den offentliga servicen i området. På sidan Stadsutvecklingsområde Östberga kan du läsa mer om programmet.

Stadsutvecklingsområde Östberga

Har du frågor om pågående arbeten?

För information vilka arbeten som utförs ber vi dig kontakta Svenska Bostäder.

Länk till Svenska Bostäder

Bildgalleri

Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och detaljplanearbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad