dcsimg
Staden ska göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Illustration: SWMS arkitektur/Pyk och nyrén arkitekter
Staden ska göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Illustration: SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter

Stadsutvecklingsområde Östberga

Staden föreslår nära tusen nya bostäder, nya förskolor och bättre kopplingar till stadsdelarna runtomkring. I slutet av augusti 2019 godkändes ett övergripande program för Östberga i stadsbyggnadsnämnden. Hösten 2020 startade planarbetet med det första området; Östberga norra.

Om stadsutvecklingsområdet

960 nya bostäder

I programmet föreslår staden cirka 960 nya bostäder, förskolor, parker och stråk i Östberga. Fler människor som flyttar in skapar mer liv och rörelse och större trygghet i området. Det ger också ett större underlag för service och ökade möjligheter att satsa på kollektivtrafiken. I Östberga planeras även för en ny tunnelbanehållplats som beräknas vara färdigställd 2035.

Östberga vävs ihop med andra stadsdelar

Staden har som mål att Östberga ska bli en del av en sammanhållen stad. Programmet innehåller därför olika åtgärder för att koppla ihop Östberga med intilliggande stadsdelar. Ett exempel är ny bebyggelse i Östberga som vävs ihop med de nya kvarteren på Årstafältet.

Projektet Årstafältets webbplats.

Ett annat är att Östberga och Liseberg knyts ihop genom att grönområdet i dalgången utvecklas och får aktiviteter som lockar besökare från båda stadsdelarna.

Nya offentliga rum

Staden satsar mycket på nya eller förbättrade offentliga rum och mötesplatser för Östbergaborna. Vi kommer till exempel att bygga nytt stadsstråk genom centrum, nya lek- och aktivitetsplatser i Kvarnbacksskogen och en upprustning av Stamparken.

Flera aktörer samverkar

Programmet har tagits fram av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Kontoren har nära samarbete med stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm och Samverkan Östberga. Samverkan Östberga är ett samverkansprojekt mellan staden, Omsorgsborgen och polisen som jobbar för utveckling av Östberga.

Detta har hänt

Sommaren 2017 hölls så kallat programsamråd där allmänheten och andra remissinstanser fick möjlighet att tycka till om förslaget. Sedan dess har staden sammanställt de synpunkter som kom in, analyserat vilka eventuella ändringar som behöver göras och gjort kompletterande utredningar. I augusti 2019 klubbades det omarbetade programmet igenom i stadsbyggnadsnämnden.

En del markanvisningar har redan genomförts i norra Östberga. Svenska Bostäder fick i juni 2017 en markanvisning för 220 hyresrätter i norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna. I februari 2018 gjordes ytterligare tre markanvisningar: Byggvesta för 105 bostadsrätter, Einar Mattsson för 135 hyresrätter och Sveafastigheter Bostad för 125 hyresrätter. Sveafastigheters markanvisning omfattar även två förskolor med totalt 10 avdelningar.

Vad händer nu?

Hösten 2020 börjar arbetet med detaljplaner. Först ut är ett samlat planförslag för norra Östberga. Totalt beräknas utbyggnaden av Östberga att pågå i cirka tio år.

Bildgalleri

Nya gång- och cykelbanor, och lokaler eller entréer ut mot gatan, ska skapa mer liv och rörelse på gatorna och ett tryggare Östberga. SWMS arkitektur/Pyk och nyrén arkitekter
Nya gång- och cykelbanor, och lokaler eller entréer ut mot gatan, ska skapa mer liv och rörelse på gatorna och ett tryggare Östberga. SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter
Promenadstråket genom centrala Östberga är en av de viktigaste satsningarna för att koppla ihop Östberga med Liseberg och nya Årstafältet. SWMS arkitektur/Pyk och nyrén arkitekter
Promenadstråket genom centrala Östberga är en av de viktigaste satsningarna för att koppla ihop Östberga med Liseberg och nya Årstafältet. SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter
Staden ska göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Illustration: SWMS arkitektur/Pyk och nyrén arkitekter
Staden ska göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum. Illustration: SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter
Strukturplan för Östberga: Här syns de nya bostadskvarteren och nya gång- och grönstråk. Illustration: SWMS arkitektur.
Strukturplan för Östberga: Här syns de nya bostadskvarteren och nya gång- och grönstråk. Illustration: SWMS arkitektur.
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.
Illustrationsplan över Östberga: Bilden ger en översikt över den nya bebyggelsen och grönområdena. SWMS arkitektur.
Illustrationsplan över Östberga: Bilden ger en översikt över den nya bebyggelsen och grönområdena. SWMS arkitektur.
Området för Östberga inringat i rött.
Området för Östberga inringat i rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. Här kan du bland annat ta del av det antagna programmet för Östberga.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholms stadsbyggnadsprocess

Uppdaterad