Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Bild: Urban Couture Arkitekter
Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Bild: Urban Couture Arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Hillebarden

Älvsjö

En restaurangbyggnad och villa med verksamhet i bottenvåningen ersätts av flerbostadshus med cirka 30 bostadsrätter. Planområdet gäller fastigheterna Hillebarden 3 och 19 i Älvsjö.

 

Bildgalleri

Visionsbild. Vy från Segervägen mot gården. Infarten till garaget under mark föreslås täckas med växtbeklädd spaljé och ligger i hörnet mot den befintliga villan. Bild: Urban Couture Arkitekter
Visionsbild. Vy från Segervägen mot gården. Infarten till garaget under mark föreslås täckas med växtbeklädd spaljé och ligger i hörnet mot den befintliga villan. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslaget entréplan. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslaget entréplan. Bild: Urban Couture Arkitekter
Den föreslagna bebyggelsen får samma takfotshöjd som de befintliga flerbostadshusen vid Älvsjövägen och Sjättenovembervägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Den föreslagna bebyggelsen får samma takfotshöjd som de befintliga flerbostadshusen vid Älvsjövägen och Sjättenovembervägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagen fasadutformning. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagen fasadutformning. Bild: Urban Couture Arkitekter
Sektion A genom hus 3. Bild: Urban Couture Arkitekter
Sektion A genom hus 3. Bild: Urban Couture Arkitekter
Sektion B genom radhuset och garagerampen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Sektion B genom radhuset och garagerampen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Planområdet med planerad bebyggelse. Bild: Urban Couture Arkitekter
Planområdet med planerad bebyggelse. Bild: Urban Couture Arkitekter
Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Markering med streckad vit linje till höger i bild visar föreslagen bebyggelse som utreds i detaljplan för kvarteret Landsknekten 4 och 22. Bild Urban Couture Arkitekter
Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Markering med streckad vit linje till höger i bild visar föreslagen bebyggelse som utreds i detaljplan för kvarteret Landsknekten 4 och 22. Bild Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för byggnaden närmast Segervägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för byggnaden närmast Segervägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för radhuset. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för radhuset. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för byggnaden närmast Älvsjövägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Föreslagna materialval för byggnaden närmast Älvsjövägen. Bild: Urban Couture Arkitekter
Översiktskarta med de tre samtidigt pågående planprojekten markerade med rosa
Översiktskarta med de tre samtidigt pågående planprojekten markerade med rosa
Solstudie sommarsolstånd 20 juni. Bild: Urban Couture Arkitekter
Solstudie sommarsolstånd 20 juni. Bild: Urban Couture Arkitekter
Solstudie vintersolstånd 20 december. Bild: Urban Couture Arkitekter
Solstudie vintersolstånd 20 december. Bild: Urban Couture Arkitekter
Solstudie vårdagjämning 20 mars. Bild: Urban Couture Arkitekter
Solstudie vårdagjämning 20 mars. Bild: Urban Couture Arkitekter

Projektfakta

30 nya bostäder

Förslaget gör det möjligt att komplettera området vid Johan Skyttes väg med två mindre flerbostadshus i tre våningar plus inredd vind, som förbinds av ett radhus i tre våningar. Förslaget innehåller cirka 30 bostäder och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Entréerna placeras ut mot gatan samt mot gavlarna. Parkering sker i garage under mark med infart från Segervägen. Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader och kvartersmark.

Planområde

Planområdet, som är cirka 1 500 kvadratmeter, ligger i korsningen mellan Johan Skyttes Väg och Segervägen, cirka 350 meter från Älvsjö centrum. På fastigheterna finns idag en restaurangbyggnad med uteservering och en villa med verksamhet i bottenvåningen.

Totalt tre delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär och tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Utvecklingsmöjligheter i Hägersten-Älvsjö

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd kvartal 24 november 2020-18 januari 2021
  • Granskning kvartal 2-3 2021
  • Antagande kvartal 3-4 2021.

Byggaktör

Storstaden Bostad Älvsjö II AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Två projekt till vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad