Visionsbild
Visionsbild. Bebyggelsen mot Älvsjövägen och Älvsjö centrum. Mot gata uppförs grunda balkonger. Ytan i hörnet mot Johan Skyttes Väg kan användas som lokal och/eller bostad. Ytan ges en egen entré och förses med större fönsterpartier. (Urban Couture)
Projekt Pågående

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Hillebarden

Älvsjö

En restaurangbyggnad och villa med verksamhet i bottenvåningen ersätts av flerbostadshus med cirka 30 bostadsrätter. Den antagna planen gäller fastigheterna Hillebarden 3 och 19 i Älvsjö.

Projektfakta

30 nya bostäder

Området vid Johan Skyttes väg kompletteras med två mindre flerbostadshus i tre våningar plus inredd vind, som förbinds av ett radhus i tre våningar. Den antagna planen gör det möjligt att bygga cirka 30 bostäder och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Entréerna placeras ut mot gatan samt mot gavlarna. Parkering sker i garage under mark med infart från Segervägen. Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader och kvartersmark.

Planområde

Planområdet, som är cirka 1 500 kvadratmeter, ligger i korsningen mellan Johan Skyttes Väg och Segervägen, cirka 350 meter från Älvsjö centrum. På fastigheterna finns idag en restaurangbyggnad med uteservering och en villa med verksamhet i bottenvåningen.

Flera delprojekt

Detta är ett av flera pågående projekt längs med Johan Skyttes väg och Segervägen.

Övriga projekt är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär och tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Utvecklingsmöjligheter i Hägersten-Älvsjö

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 5 augusti 2022.
  • Granskning kvartal 24 november-21 december 2021.
  • Start PM 19 oktober 2017.

Byggaktör

Storstaden Bostad Älvsjö II AB.
Storstaden Bostad Älvsjö, webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Två projekt till vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad