Utvecklingsmöjligheter i Hägersten-Älvsjö

Vy över Gröndals blandade bebyggelse i kvällssol. Stjärnhusen, terrasshus och höghus. Foto: Simon Gate??
I Gröndal och Hägersten finns goda möjligheter att förtäta. Områdets goda kommunikationer och närhet till vatten gör det unikt. Foto: Getty Images/iStockPhoto.

Med det attraktiva läget vid Mälarens strand och utmärkta kommunikationer finns det stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling. I Liljeholmen är det viktigt att ta tillvara de goda möjligheterna till fler arbetsplatser. Spårväg syd kommer vidareutveckla Älvsjö som regional målpunkt.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling Liljeholmen och Hägersten

Det är viktigt att utveckla området kring Södertäljevägen till ett urbant stråk med ny blandad bebyggelse. Det skulle minska barriäreffekterna och bättre koppla samman Liljeholmen med Årstadal. Det vore också positivt för vidarekopplingarna mot Södermalm.

Vinterviken och sjön Trekanten är betydelsefulla områden för rekreation för söderort, och Telefonplan och Liljeholmen är viktiga noder i staden. Västberga och Årsta kombiterminals funktion för stadens gods- och logistikhantering ska värnas och utvecklas.

Natur och miljö

Det gröna sambandet längs med Mälaren, över Vinterviken och Trekanten till Årstaskogen behöver utvecklas. Västberga IP, Aspuddsparken och Mellanbergsparken bör stärkas som gröna målpunkter för flera stadsdelar.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem nya skolor samt fler nya förskolor. 2017 planeras byggstart av en specialhall för gymnastik. Utöver det finns behov av fyra konstgräsplaner och en modernisering av Västertorps sim- och idrottshall, alternativt en ny anläggning.

I stadsdelsområdet finns flera betydelsefulla platser inom konst och kultur att ta fasta på när området utvecklas.

Stadsutveckling Älvsjö

Delar av Älvsjö kan omvandlas till en tät stadsdel. I samband med den kraftiga kompletteringen är det viktigt att planera för såväl bostäder och arbetsplatser som för service, offentliga rum och platser för kultur och idrott. Det är också viktigt att tillvarata möjligheterna till kontorsetableringar.

Eventuellt kan Huddingevägen och Magelungsvägen på lång sikt utvecklas till urbana stråk med stadsbebyggelse, och på så sätt bättre koppla samman områdets stadsdelar. En förutsättning för det är att vägarnas funktion för det primära vägnätet säkerställs samt att transporter av farligt gods kan hanteras.

Stockholmsmässan är en betydelsefull målpunkt i området.

Natur och miljö

Centrala Älvsjö behöver utvecklas med nya parker och stråk som kopplar till stadsdelar intill, till Älvsjöskogen, Hagsätraskogen och till Huddinge kommun. Sambanden mellan Hagsätraskogen och Älvsjöskogen behöver stärkas.

Skola och idrott

Det behövs fler skolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem skolor. För idrott är behovet fyra idrottshallar, en friidrottsanläggning och en konstgräsplan.

Trafik och kommunikationer

Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan skapar nya resmöjligheter och stärker Älvsjös tillgänglighet och möjlighet till stadsutveckling. Spårväg syd ger bland annat bättre koppling till den regionala stadskärnan Skärholmen – Kungens kurva

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Här finns en av stadens äldsta byggnader, Brännkyrka kyrka från 1200-talet. I området ligger flera av Stockholms tidigaste förorter, med rester av både 1800-talets sommarvillor i Mälarhöjden och fabriksbyggnader i Liljeholmen.

Industrier har en lång historia i området och Västberga verksamhetsområde är än i dag ett viktigt nav. Älvsjö station invigdes 1879 och villabebyggelse i Långbrodal började kring år 1900.

Fakta

 • Hägersten-Liljeholmen

  87 026

  invånare 2016

 • Hägersten-Liljeholmen

  125 982

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Fakta

 • Älvsjö

  28 141

  invånare 2016

 • Älvsjö

  53 144

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad