dcsimg

Hägersten-Liljeholmen

Vy över Gröndals blandade bebyggelse i kvällssol. Stjärnhusen, terrasshus och höghus. Foto: Simon Gate??
I Gröndal och Hägersten finns goda möjligheter att förtäta. Områdets goda kommunikationer och närhet till vatten gör det unikt. Foto: Getty Images/iStockPhoto.

Med det attraktiva läget vid Mälarens strand och utmärkta kommunikationer finns det stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling. I Liljeholmen är det viktigt att ta tillvara de goda möjligheterna till fler arbetsplatser.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Stadsutveckling

Det är viktigt att utveckla området kring Södertäljevägen till ett urbant stråk med ny blandad bebyggelse. Det skulle minska barriäreffekterna och bättre koppla samman Liljeholmen med Årstadal. Det vore också positivt för vidarekopplingarna mot Södermalm.

Vinterviken och sjön Trekanten är betydelsefulla områden för rekreation för söderort, och Telefonplan och Liljeholmen är viktiga noder i staden. Västberga och Årsta kombiterminals funktion för stadens gods- och logistikhantering ska värnas och utvecklas.

Natur och miljö

Det gröna sambandet längs med Mälaren, över Vinterviken och Trekanten till Årstaskogen behöver utvecklas. Västberga IP, Aspuddsparken och Mellanbergsparken bör stärkas som gröna målpunkter för flera stadsdelar.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem nya skolor samt fler nya förskolor. 2017 planeras byggstart av en specialhall för gymnastik. Utöver det finns behov av fyra konstgräsplaner och en modernisering av Västertorps sim- och idrottshall, alternativt en ny anläggning.

I stadsdelsområdet finns flera betydelsefulla platser inom konst och kultur att ta fasta på när området utvecklas.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.
Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Här ligger flera av Stockholms tidigaste förorter, några från slutet av 1800-talet. Området har rester av både 1800-talets sommarvillor i Mälarhöjden och fabriksbyggnader i Liljeholmen. 

Industrier har en lång historia i området och Västberga verksamhetsområde är i dag ett viktigt nav för en fungerande storstad.

Fakta

 • Hägersten-Liljeholmen

  87 026

  invånare 2016

 • Hägersten-Liljeholmen

  125 982

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad