Illustration av det planerade Lövstaverket i Hässelby.
Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren. Illustration: Liljewall arkitekter.
Projekt Planerat

Nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Hässelby villastad

På platsen för den avvecklade Lövstatippen i nordvästra Stockholm planeras för ett nytt kraftvärmeverk som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas samtidigt som bostäder kan byggas på området där Hässelbyverket ligger.

Ny markanvisning

Staden har arbetat fram ett nytt markanvisningsavtal för Lövstaverket eftersom det gamla har löpt ut och utifrån att läget för hamn och kaj har ändrats jämfört med de tidiga planerna. Ärendet godkändes i exploateringsnämnden den 21 oktober 2021 och förväntas tas upp i kommunfullmäktige inom tre månader. 

Avtalet i sin helhet hittar du här. (Ärende nummer 26)

Projektfakta

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för ett nytt kraftvärmeverk vid den tidigare Lövstatippen. Förslaget omfattar även en ny kaj med transport­band till verket. Förstudier från Stockholm Exergi har lett till beslutet att ersätta Hässelby kraftvärmeverk med ett nytt. I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk anpassat för förnyelsebara och återvunna bränslen kunna anläggas som kan ersätta kolanvändningen i Stockholm. Hässelbyverket kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Ny hamn

Kraftvärme­anläggningen planeras att anläggas i planområdets norra del och hamnen planeras att anläggas där det idag finns en småbåtshamn och badplats. Exploateringsnämnden fattade 2018-04-19 beslut om en markanvis­ning till Stockholm Exergi. Det anvisade området har dock efter utredningar visat sig omöjligt att bebygga främst på grund av markföroreningar och svåra grundläggningsförhållanden.

Därför har platsen för kaj och transportband förändrats. Aktuellt förslag innebär att dessa förläggs till plats som idag rymmer en båtklubb och en badplats. Ingen ny ansökan om markanvisning har gjorts. Stockholms stad och Stockholm Exergi arbetar nu gemensamt för att hitta ersättningsplatser för småbåtshamnen och badplatsen. Den återvinningscentral som idag finns på platsen ska även fortsättningsvis kunna verka på platsen.

 

Se förslaget i 3D. Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild.

Gångstråken behålls

Den nya anläggningen omfattar en huvudbyggnad samt utrustning för mottagning, beredning och lagring av de olika bränsleslagen. Utrustningen för bränslehantering är placerad mellan kajen och huvudbyggnaden. För att kunna ta emot den mängd bränsle som behövs på ett hållbart sätt kommer bränsletransporter att behöva ske med båt.

Tre parallella transportband kommer att anläggas mellan kaj och anläggning för att möjlig­göra transport av bränsle. Gång- och cykelstråket längs Mälaren hålls fortsatt öppet. Mellan hamnområdet och energianläggningen behålls dagens möjlighet att röra sig till fots, på cykel eller med häst längs Mälaren. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer.

Lokaliseringsutredning

På sidan stockholmexergi.se/lovsta  under rubriken  "Varför har vi valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket?" finns en sammanfattning av de olika alternativen som utretts av Stockholm Exergi.  

Miljökonsekvensbeskrivning

I projektet för Lövstaverket behöver hänsyn tas till de föroreningar som finns på platsen, både på land och på sjöbotten. Flera andra frågor måste beaktas under planarbetet, bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför tas en miljökonsekvensbeskrivning fram.

Marken ägs av Stockholms stad, och byggaktör är Stockholm Exergi AB: stockholmexergi.se

Stockholm Exergi lämnade in ansökan om miljötillstånd i februari 2020.

Handlingar i ansökan om miljötillståndet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om detaljplanen i juni 2019. Läs mer om beslutet här.

Länsstyrelsen meddelade sitt samrådsyttrande i juni 2019. Läs mer om det här, pdf. 

Information om sluttäckning av Lövstatippen.

Underrättelse från Naturvårdsverket. Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av underrättelsen. Läs mer här, pdf. 

Naturreservat

Bildande av ett naturreservat i Kyrkhamn intill planområdet pågår. Samråd om reservatet hölls 2014 och i det område för natur­reservat som då föreslogs ingick även en del av planområd­et. En ny reservatsgräns utreds där småbåtshamn och badplats utgår. I de föreslagna reservatsföreskrifterna står att reservatet inte ska utgöra hinder för möjligheten att placera en anläggning för stadens tekniska försörjning vid före detta Lövstatippen, eller för tillhörande anläggningar som till exempel en kaj med angöringsväg, samt transportband eller likande för transporter mellan kaj och anläggningen.

Bakgrund

Hässelby värmeverk som invigdes 1959 står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi har visat att det är bättre att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt istället för att modernisera det befintliga. I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk kunna anläggas, som på sikt även skulle kunna byggas ut för en större produktion. Hässelby värmeverk kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Lövstaverket är en viktig del i strategin för ett Stockholm fritt från fossila bränslen år 2040. Det nya värmeverket bidrar till att Stockholm Exergi kan upphöra med sin koleldning i Värtan tidigare än beräknat och ersätta denna med energi från förnyelsebart bränsle. Ett nytt kraftvärmeverk skulle även säkra tillgången på el och värme i Stockholmsregionen genom mer driftssäker produktion och minskad import.

Tidplan

Samråd genomfördes 24 april–10 juni 2019 och granskning av detaljplanen planeras till början av hösten 2022. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Ett antagande i kommunfullmäktige planeras tidigast till i början av 2023.

Samråd om ansökan för miljötillstånd hölls parallellt med samrådet om detaljplanen. Stockholm Exergi ansvarade för det samrådet. Information om samråd om miljötillståndet finns på stockholmexergi.se/lovsta

Bildgalleri

Översiktsbild Lövsta kraftvärmeverk
Orienteringskarta. Siffrorna anger plats för kraftvärmeverkets (1) hamnområde, (2) bränslelager, (3) förbränning och (4) personalbyggnad och parkering. Till höger i bild ny plats för (5) återvinningscentral. Utanför planområdet finns de sluttäckta deponikullarna: (A) norra tippen, (B) västra tippen och (C) östra tippen.
Lövstaverkets plangräns.
Lövstaverkets plangräns. Illustration: Liljewall arkitekter.
Lövstaverkets fasad längs med Lövstavägen.
Lövstaverkets fasad längs med Lövstavägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Lövstaverket sett från golfbanan.
Lövstaverket sett från golfbanan. Illustration: Liljewall arkitekter.
Lövstaverkets gångtunnel under transportbanden.
Lövstaverkets gångtunnel under transportbanden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Lövstaverket sett från Lövstabadet.
Lövstaverket sett från Lövstabadet. Illustration: Liljewall arkitekter.
Lövstaverket sett från Ekerö.
Lövstaverket sett från Ekerö. Illustration: Liljewall arkitekter.
Höjdangivelser Lövstaverket.
Höjdangivelser Lövstaverket. Illustration: Liljewall arkitekter.
Det planerade Lövstaverket sett från norr.
Det planerade Lövstaverket sett från Storhög. Illustration: Liljewall arkitekter.
Det planerade Lövstaverket sett från Tempeludden.
Det planerade Lövstaverket sett från Tempeludden. Illustration: Liljewall arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Pressmeddelande

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Simon Gotthard

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Martin Forsberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad