Kvarter B sett från aktivitetsbryggan. Bild: Pörner + Pettersson
Kvarter B sett från aktivitetsbryggan. Bild: Pörner + Pettersson
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 5 norra: Över tusen bostäder i åtta nya kvarter

Det planeras för cirka 1 100 lägenheter på den västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årstafältet med Östberga.

Förändring inför granskning

Efter samrådet 2022 har den tidigare detaljplanen med 1250 bostäder delats upp i två delar, etapp 5 norra (kvarter A-H) och etapp 5 södra (kvarter I-J). Det beror på att två av kvarteren varit tvungna att brytas ut till en egen plan för att anpassa efter en planerad tunnelbaneuppgång i Östberga, den planen är nu etapp 5 södra.

Sedan samrådet har även kvarteren närmast parken fått högre punkthus i cirka 15 våningar för att bättre ansluta till bebyggelsen i etapp 1 på andra sidan parken.

Granskning av etapp 5 södra är planerad till slutet av 2024.

Bostäder och aktivitetspark på västra Årstafältet

Årstafältet byggs ut i etapper. I den femte etappen är planen att bygga ut den västra delen av Årstafältet med 1128 bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningar och gator. Tanken är att skapa en tät och levande stadsdel med en tydlig bebyggelsefront mot den stora parken på fältet. De nya kvarteren ska även bidra till att koppla samman Årstafältet och Östberga, vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Åtta nya bostadskvarter

Bostäderna fördelas på åtta kvarter. Byggnaderna planeras bli mellan två och femton våningar höga, dels för att skapa variation men också för att få in sol på gårdar och fasader. Taken utformas för att uppmuntra till grönska och vistelse, till exempel takterrasser, sedumtak och odling på taket. I bottenvåningarna finns publika lokaler med möjlighet för olika typer av verksamheter. Upplåtelseformen är både hyres- och bostadsrätter. Parkeringsplatser ska finnas i garage under varje bostadskvarter samt kantstensparkering vid gatorna.

Illustrationsplan med kvarter utmarkerade. Bild: Karavan landskap
Illustrationsplan med kvarter utmarkerade. Bild: Karavan landskap

 

Aktiviteter och lek

De nya bostadskvarteren kommer att ligga intill det vi kallar för aktivitetsbryggan, en serie parker för lek, spontanidrott och andra aktiviteter. Bland annat planeras för en temalekplats. Aktivitetsbryggan löper mellan bebyggelsen och det stora fältet. I den norra änden av aktivitetsbryggan ska det ligga en parkleksbyggnad. 

Levande gator med plats för möten

Trafiken i området koncentreras till en lokal huvudgata som löper genom hela Årstafältet. Längs huvudgatan kommer det att finnas cykelbanor, breda trottoarer med träd, lokala torg, en busshållplats och gott om utrymme för gående.

Ett gångstråk kopplar samman Östbergahöjden med Årstafältet. Det kommer även att bli en trappgränd mellan huvudgatan och Östbergabackarna.

Mellan den nya bebyggelsen och aktivitetsbryggan löper en gångfartsgata som blir ett viktigt promenadstråk med många sittplatser och utsiktspunkter.

Golfen

Planområdet utgörs idag till största del av Årsta golfs verksamhet. Staden har utrett möjligheten att flytta golfen till en ny plats i närheten av Årstafältet. I början av juni 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Golfen kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Bilder

Kvarter E. Bild: Arkitema arkitekter
Kvarter H. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Tidsplan

 • Samråd om detaljplanen: 15 mars–26 april 2022
 • Granskning av detaljplanen: Januari-februari 2024 
 • Godkännande av detaljplanen: Under 2024

Sidan uppdateras löpande med detaljerade tidsplaner för till exempel byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu 2028–2034.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden markanvisade under 2019 och 2020 mark till nedanstående byggaktörer:

 • Kvarter A: Selvaag Bolig, 137 bostäder
 • Kvarter B: Åke Sundvall, 141 bostäder
 • Kvarter C: Kärnhem bostad, 93 bostäder
 • Kvarter D: Kärnhem bostad, 145 bostäder
 • Kvarter E: Erik Wallin och Gimle, 128 bostäder
 • Kvarter F: Nordr, 149 bostäder
 • Kvarter G: Storstaden Bostad, 94 bostäder
 • Kvarter H: Aros Bostadsutveckling, 101 bostäder.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Abdifatah Sahal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 889

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad