Flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Kvarter B. Vy över kvarterets nordvästra hörn. Illustration: Pörner + Pettersson Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 5: 1 250 bostäder i tio nya kvarter

Det planeras för cirka 1 250 lägenheter på den västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årstafältet med Östberga.

Årstafältet byggs ut i etapper. I den femte etappen är planen att bygga ut den västra delen av Årstafältet med cirka 1250 bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningar och gator. Tanken är att skapa en tät och levande stadsdel med en tydlig bebyggelsefront mot den stora parken på fältet. De nya kvarteren ska även bidra till att koppla samman Årstafältet och Östberga, vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Översikt över området med respektive kvarter markerat, illustration.
Bostäderna i etappen är fördelade på tio kvarter.

Tio nya bostadskvarter

Bostäderna fördelas på tio kvarter. Byggnaderna planeras bli mellan två och tio våningar höga, dels för att skapa variation men också för att få in sol på gårdar och fasader. Taken utformas för att uppmuntra till grönska och vistelse, till exempel takterrasser, sedumtak och odling på taket. I bottenvåningarna finns publika lokaler med möjlighet för olika typer av verksamheter. Upplåtelseformen är både hyres- och bostadsrätter. Parkeringsplatser ska finnas i garage under varje bostadskvarter samt kantstensparkering vid gatorna.

Bilder

Vy mot flerbostadshus i olika nivåer, framför husen syns en fotbollsplan, illustration.
Kvarter D. Vy från aktivitetsbryggan. Illustration: Arkitema.
Vy mot flerbostadshus i olika nivåer, illustration.
Kvarter D. Vy mot huvudgatan och Östbergastråket. Illustration: Arkitema.
Vy mot bostadskvarter med flerbostadshus och verksamheter, människor i rörelse, illustration.
Kvarter B. Bebyggelsens front mot parken och aktivitetsbryggan. Illustration: Pörner + Pettersson Arkitekter.
Vy över gemensamma ytor vid flerbostadshus, trappor, sittytor, människor i rörelse, illustration.
Vy över Östbergastråket. Illustration: Karavan landskap.

Aktiviteter och lek

De nya bostadskvarteren kommer att ligga intill det vi kallar för aktivitetsbryggan, en serie parker för lek, spontanidrott och andra aktiviteter. Bland annat planeras för en temalekplats. Aktivitetsbryggan löper mellan bebyggelsen och det stora fältet. I den norra änden av aktivitetsbryggan ska det ligga en parkleksbyggnad. 

Levande gator med plats för möten

Trafiken i området koncentreras till en lokal huvudgata som löper genom hela Årstafältet. Längs huvudgatan kommer det att finnas cykelbanor, breda trottoarer med träd, lokala torg, en busshållplats och gott om utrymme för gående.

Ett gångstråk kopplar samman Östbergahöjden med Årstafältet. Det kommer även att bli en trappgränd mellan huvudgatan och Östbergabackarna.

Mellan den nya bebyggelsen och aktivitetsbryggan löper en gångfartsgata som blir ett viktigt promenadstråk med många sittplatser och utsiktspunkter.

Golfen

Planområdet utgörs idag till största del av Årsta golfs verksamhet. Staden har utrett möjligheten att flytta golfen till en ny plats i närheten av Årstafältet. I början av juni 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Golfen kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Bilder

Vy mot flerbostadshus i olika nivåer längs med gata, parkerade bilar, träd, illustration.
Kvarter F. Fasad mot huvudgatan. Illustration: FOJAB Arkitekter.
Vy mot flerbostadshus i hörn med fasader i olika färger, illustration.
Kvarter F. Vy över kvarterets sydöstra hörn. Illustration: FOJAB Arkitekter.
Vy mot flerbostadshus, fasad med träribbor, människor i rörelse, illustration.
Kvarter H. Vy över bebyggelsen mot östra lokalgatan sedd från sydost. Illustration: Nyréns arkitekter.
Flerbostadshus i hörn med tegelfasad och rundat hörn, människor i rörelse, illustration.
Kvarter H. Byggnadens bottenvåning mot huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitekter.

Tidsplan

 • Samråd om detaljplanen 15 mars–26 april 2022
 • Granskning av detaljplanen preliminärt kvartal 4 2023 
 • Godkännande av detaljplanen under 2024

Sidan uppdateras löpande med detaljerade tidsplaner för till exempel byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu 2027–2034.

Bilder

Vy mot flerbostadshus med verksamhetslokal på bottenplan. Fasad med träribbor, illustration.
Kvarter J. Vy över kvarterets nordöstra hörn sedd från huvudgatan. Illustration: FLOR Arkitekter.
Vy längs med gata kantad av flerbostadshus med fasad av träribbor, illustration.
Kvarter J. Vy från Östgötabackarna. Illustration: FLOR Arkitekter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden markanvisade under 2019 och 2020 mark till nedanstående byggaktörer:

 • Kvarter A: Selvaag Bolig, 137 bostäder
 • Kvarter B: Åke Sundvall, 141 bostäder
 • Kvarter C: Kärnhem bostad, 93 bostäder
 • Kvarter D: Kärnhem bostad, 145 bostäder
 • Kvarter E: Erik Wallin och Gimle, 128 bostäder
 • Kvarter F: Nordr, 149 bostäder
 • Kvarter G: Storstaden Bostad, 94 bostäder
 • Kvarter H: Aros Bostadsutveckling, 101 bostäder
 • Kvarter I: Svenska Bostäder, 147 bostäder
 • Kvarter J: Bergsundet, 117 bostäder.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Abdifatah Sahal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 889

Årstafältet

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad