Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Västerbronedfarten - förbättrad gång- och cykelbana

Marieberg

Västerbron och dess nedfart är en viktig länk i stadens cykelpendlingsstråk och binder samman Södermalm och Kungsholmen. Trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög. Därför förbättrar staden framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för de som cyklar och går.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbanor och tillgänglighetsanpassning

Följande åtgärder ska genomföras:

  • Gång- och cykelbanor på Västerbronedfarten breddas och får en bättre anslutning till Gjörwellsgatan.
  • Tydlig separering mellan gående och cyklister.
  • De två övergångsställen som korsar Västerbronedfarten hastighetssäkras.
  • En ny tillgänglighetsanpassade ramp byggs ner till parken för att möjliggöra för fotgängare med funktionsnedsättning.
  • Hela nedfarten får en ny förbättrad belysning och belysning under bron förbättras.

Förbättrad säkerhet och tillgänglighet när standarden höjs

Gång- och cykelbanorna på Västerbronedfarten håller inte tillräcklig hög standard. Idag är cykelbanan för smal och har brister i sin utformning och gångbana saknas mot Gjörwellsgatan. Tillgängligheten är inte tillräckligt bra och belysningen är dålig. Säkerheten för gångtrafikanter och cyklister behöver förbättras.

Delvis genomfört under 2015–2016

Västerbronedfartens gång- och cykelbanor har renoverats och viss nyanläggning har skett under 2015–2016. Nedfarten är nu öppen för trafik.

Staden utför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Påverkan i närområdet

Avstängningen av Västerbronedfarten har inneburit påverkan på framkomligheten för alla trafikslag utom gång och cykel.

Karta avstängning Västerbronedfarten (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad