dcsimg
Projekt Pågående

Gång- och cykelbana breddas längs Stadsgårdsleden

Södermalm

Stadsgårdsleden är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Sträckan är en viktig länk mellan Slussen och Danvikstull, vidare ut mot Nacka och Värmdö. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög och därför ska Stockholms stad göra det enklare och säkrare att gå och cykla längs Stadsgårdsleden.

Projektfakta

Bredare banor ska göra det lättare att gå och cykla på Stadsgårdsleden

I projektet ingår breddning av gång- och cykelbana mellan Fotografiska museet och Tegelviksslingan. Totalt är det en sträcka på cirka 700 meter. Längs med Stadsgårdsberget ska spontant uppvuxna träd och buskar beskäras eller tas bort. Målet med projektet är att åstadkomma en lösning som ökar framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet för cyklister och gående.

Gång- och cykelbanan breddas i två etapper

Mellan Fotografiska museets östra hörn och fram till Tegelviksslingan, cirka 500 meter, ska gång- och cykelbanan breddas. Genom att vägbanan flyttas närmare bergväggen samt att refugen mellan cykelbana och körbana smalnas av skapas också utrymme för att bygga den bredare gång- och cykelbanan.

På sträckan förbi Fotografiska museet, cirka 200 meter, har gång- och cykelbanan breddats på försök. Det innebär att ett körfält i riktning från Slussen används för att bredda gång- och cykelbanan under en försöksperiod. I samband med försöket ska kapaciteten för motorfordonstrafiken utvärderas innan beslut tas om permanenta åtgärder.

Standarden höjs för att minska olycksrisken

Stadsgårdsleden är en viktig infartsled till Stockholms innerstad och varje dygn passerar cirka 26 000 motorfordon. En mätning under maj månad visar att cirka 6000 cyklister passerar varje dygn och enligt prognoser kommer antalet att öka. Det är också många gående som passerar här, till exempel de som ska ta sig till och från färjeterminalen eller Fotografiska museet. Under sommaren 2016 genomförde Stockholms stad kapacitetsanalyser för att studera trafiken på sträckan.

Den befintliga gång- och cykelbanan mellan Fotografiska och Tegelviksslingan har idag inte tillräckligt hög standard och är en olycksdrabbad sträcka. Att öka bredden på gång- och cykelbanan ska leda till god trafiksäkerhet för samtliga fordonsslag längs med hela sträckan.

Byggstart sommaren 2018

Bygget på Stadsgårdsleden startade i juni 2018. Den nya gång- och cykelbanan mellan Fotografiska museets östra hörn och Tegelviksslingan planeras bli färdig under hösten 2019. 

Försöket med breddad gång- och cykelbana utanför Fotografiska museet startade i maj 2018 och kommer att pågå tillsvidare.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad