En kvinna cyklar på en cykelbana som är kantad av träd och buskar. I bakgrunden syns bostadshus, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ältabergsvägens cykelstråk rustas upp

Skrubba

Ältabergsvägen är en viktig länk i det regionala cykelstråket från Nacka och Tyresö till Stockholm. Kommunerna har tillsammans byggt ihop och rustat upp cykelvägnätet så att det blivit enklare och säkrare att cykla längs stråket.

Ny gång- och cykelbana och tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Stockholms stad har velat öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och gående på Ältabergsvägen. Målet med arbetet har varit att skapa bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel och att fler ska välja att cykla.

Tidigare fanns det ingen gång- och cykelbana längs vägen och gående och cyklister behövde samsas om vägen med motortrafiken. Den låga trafiksäkerheten gjorde att många gående och cyklister upplevde den som otrygg.

I samarbete med Nacka kommun har en ny gång- och cykelbana därför byggs längs sträckan. Samtidigt har busshållplatserna tillgänglighetsanpassats och korsningarna har gjorts mer trafiksäkra. För att öka tryggheten och trafiksäkerheten har även belysningen byggts ut på båda sidor om vägen.

Färdigt 2015

Den nya gång- och cykelbanan var klar försommaren 2015.

Stockholm i samarbete med Nacka

Projektet genomfördes av Stockholms stad tillsammans med Nacka kommun.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skrubba

Uppdaterad