Solbadare på träbänk vid vatten.

Klimat och miljö

Stockholm räknas idag som en av Europas ledande miljöstäder med mindre klimatpåverkan och renare vatten och luft. Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.

Stockholm utsågs 2010 till Europas första miljöhuvudstad och har länge arbetat strategiskt med att minska stadens påverkan på klimat och miljö. Sedan 1990 har stadens klimatpåverkan och de totala utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel. Utsläppen av växthusgaser per stockholmare har minskat med hälften under samma period.

Stockholms stads miljöprogram

Stockholms stads miljöprogram visar stadens ambitioner inom miljöområdet. Det nya miljöprogrammet stäcker sig över perioden 2020-2023. Det innehåller sju övergripande miljömål:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030
  • Ett klimatanpassat Stockholm
  • Ett resurssmart Stockholm
  • Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
  • Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
  • Ett giftfritt Stockholm

Miljöprogram 2020–2023 (pdf, 870 kB, nytt fönster) 

Stockholms miljöbarometer

På miljöbarometern redovisar vi statistik och fakta om miljön i Stockholm. Här kan du söka svar på en mängd miljöfrågor om staden. Stockholms miljöbarometer visar vägen mot stadens vision – att bli en ekologiskt hållbar storstad till år 2030.

Miljöbarometern

Fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad år 2040 för att nå de internationella målen om minskad påverkan på klimatet. Målet är vägledande i utvecklingen av staden både när det gäller nybyggnation, trafikplanering och utveckling av den egna organisationen.

Stockholms största utmaningar är hållbar energianvändning med minskad energianvändning, fossilfri och förnybar energi, samt miljöeffektiva transporter med en fossiloberoende fordonsflotta.

I Stockholms klimathandlingsplan konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål:

  • ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • en fossilfri organisation 2030.

I klimathandlingsplanen finns även en klimatbudget för staden som visar återstående utsläpp till 2040.

Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Climate Action Plan 2020–2023 (PDF, 1.5 MB, new window)

Hållbar energianvändning

Stadens arbete för en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och framåtsträvande. Målet är att minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybar energi. För ett klimatsmart Stockholm behöver vi arbeta med olika lösningar för en hållbar energianvändning.

Hållbar energianvändning

Handlingsplan för minskat byggavfall

Under 2020 tar Stockholms stad fram en handlingsplan för minskat byggavfall

Mer info

Uppdaterad