dcsimg
Solbadare på träbänk vid vatten.

Klimat och miljö

Stockholm räknas idag som en av Europas ledande miljöstäder med mindre klimatpåverkan och renare vatten och luft. Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.

Stockholm utsågs 2010 till Europas första miljöhuvudstad och har länge arbetat strategiskt med att minska stadens påverkan på klimat och miljö. Sedan 1990 har stadens klimatpåverkan och de totala utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel. Utsläppen av växthusgaser per stockholmare har minskat med hälften under samma period.

Miljöprogrammet

Stockholms stads miljöprogram visar stadens ambitioner inom miljöområdet. Det innehåller 6 övergripande miljömål inom hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfritt Stockholm och sund inomhusmiljö.

Miljöprogrammet

Stockholms miljöbarometer

På miljöbarometern redovisar vi statistik och fakta om miljön i Stockholm. Här kan du söka svar på en mängd miljöfrågor om staden. Stockholms miljöbarometer visar vägen mot stadens vision – att bli en ekologiskt hållbar storstad till år 2030.

Miljöbarometern

Fossilfritt Stockholm 2040

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040 för att nå de internationella målen om minskad påverkan på klimatet. Målet är vägledande i utvecklingen av staden både när det gäller nybyggnation, trafikplanering och utveckling av den egna organisationen.

Stockholms största utmaningar är hållbar energianvändning med minskad energianvändning, fossilfri och förnybar energi, samt miljöeffektiva transporter med en fossiloberoende fordonsflotta.

I Stockholms klimatstrategi visar vi hur vi kan nå målen om minskade utsläpp av växthusgaser och en fossilfri framtid.

Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040

Strategy for a fossil fuel free Stockholm by 2040

Hållbar energianvändning

Stadens arbete för en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och framåtsträvande. Målet är att minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybar energi. För ett klimatsmart Stockholm behöver vi arbeta med olika lösningar för en hållbar energianvändning.

Hållbar energianvändning

Uppdaterad