Visionsbild över cykelbana på Sandåkravägen
Projekt Genomfört

Säkrare cykling vid Sandåkraskolan

Sköndal

Sandåkravägen i Norra Sköndal är en del av stadens pendlingsstråk för cykel. Idag är standarden dock inte så hög som den borde, därför ska vägen byggas om för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för gång och cykel. Trafiksäkerhetsåtgärder vid Sandåkraskolan är extra viktiga då det finns många barn i rörelse i området.

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och ökad trafiksäkerhet

Sandåkravägen, i Norra Sköndal, är del i ett regionalt cykelstråk som en sammanbindande länk mellan Tyresö och de södra delarna av Stockholm, samt vidare mot Stockholms innerstad men också till och från Flatenbadet. Projektet blir också en fortsättning på cykelprojektet på Flatenvägen som färdigställdes sommaren 2019 och även en viktig del i förändringarna i området i stort med handelsplatsen vid Gubbängsmotet, planerade nya bostäder och ombyggnaden av bussbytespunkt Norra Sköndal.

Projektet innebär i stora drag dessa förändringar i området:

  • En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen.
  • Bredden blir 5 meter med en 0,5 meter bred skiljeremsa mellan cykel och biltrafik, totalt 5,5 meter.
  • Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan.
  • De anslutande gatorna Maria Röhls väg, Pepparkaksgränd och Mickel Bagares gränd vid Sandåkravägen utformas som genomgående gång- och cykelbanor.
  • Korsningen Pepparkaksgränd-Sandåkravägen och övergångsstället vid gångbron över Tyresövägen höjs upp.
  • För att höja säkerheten och framkomligheten för cyklister byggs ett nytt övergångsställe vid Mickel Bagares gränd.
  • Belysningen kommer ses över och förbättras inklusive att vissa belysningsstolpar flyttas. 

Projektet pågår 2019–2022

Förberedelser och planering för projektet har pågått sedan 2019. Arbetet på platsen påbörjades i september 2021 och hela projektet blev klart i slutet av 2022.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet. Inom projektet kommer även vissa förberedelser göras för Trafikverkets arbete med att bygga om bytespunkten för bussar vid Norra Sköndal. 

Vill du veta mer?

Cykellösningar på Sandåkravägen. Genomförandebeslut. 

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad