Tegelbyggnad med stora fönster samt bord och stolar utanför. Människor som sitter på stolar vid borden och är i rörelse. Illustration.
Perspektiv mot hus 27 till vänster och hus 20 till höger. Illustration: Koncept Stockholm

Hus 27, Ångpannehus

Byggnaden markerar en av entréerna in i området och föreslås inrymma handel och café i två plan.

Ångpannehuset ingår i den ursprungliga anläggningen och ritades av Ferdinand Boberg. Det hade ursprungligen tre ångpannor samt en ångturbindynamo. Bottenbjälklaget är av sten och betong. De bärande yttermurarna är av tegel. Taket bärs upp av takstolar av polonceau. Mellanbjälklaget i norra delen är delvis uppbyggt av stål och betong, så kallade bremervalv från 1920 och delvis av senare tillkomna släta betongelement. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla stadens miljömål.

Huset markerar en av entréerna in i området och föreslås inrymma handel och café i två plan. Caféverksamheten placeras i tillbyggnaden från 1920. Verksamheten spiller ut på torget, bjuder in besökare och berikar gatulivet i området.

Just nu pågår det avslutande rivnings- och saneringsarbetena för Hus 27. Tidplan för när upprustning av byggnaden startar är ännu ej klart. 

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1893

Area: 400 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad