Karta över Nybroplan.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan

Norrmalm

Nybroplan är en knutpunkt där många trafikanter passerar i olika riktningar. Det har tidigare funnits utmaningar för gående och cyklister och även begränsningar av kollektivtrafikens framkomlighet. Staden har därför genomfört åtgärder för att göra Nybroplan till en mer framkomlig och tillgänglig plats.

Bättre framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik

För gångtrafikanterna har vi förbättrat tillgängligheten genom att byta ut gatsten mot slät markbeläggning. Vi har anpassat övergångsställen, väntytor och trafiksignalering vid flera korsningar för att göra det enklare att passera.

Mellan Berzelii Park och kajen finns ett nytt ledstråk för att underlätta orienteringen för personer med synnedsättning. Det har också blivit nya sittplatser på torget i närheten av parken, och förbättrad belysning på norra delen av torget.

För cyklisterna har cykelbanan breddats mellan Hamngatan och Strandvägen och binder nu samman cykelbanan längs Nybrohamnen med den som löper längs Strandvägens kaj. Några andra åtgärder som har genomförts har varit att leda fram cykelbanan vid Dramaten till Birger Jarlsgatan. Vi har också skapat en ny cykelpassage från Nybrogatan mot Hamngatan samt från Strandvägen mot Sibyllegatan och förbättrat belysningen på norra delen av torget.

Genom att ta bort ett körfält från Strandvägen försvann otydligheten med två körfält in i korsningen men bara ett körfält ut ur korsningen mot Hamngatan. På så sätt minskar risken att bilister medvetet eller omedvetet kör i kollektivtrafikkörfältet. Kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan har också fått tydligare vägmarkeringar för att motverka att bilar kör där.

Försök med förbjuden vänstersväng

För att förbättra framkomligheten även för kollektivtrafiken testades under våren 2021 att förbjuda vänstersväng för bilister från Strandvägen in mot Nybrohamnen. Tiden som bussar och spårvagnar har grönt ljus vid trafiksignalen kunde då ökas avsevärt i västlig riktning vilket ökar kollektivtrafikens framkomlighet och minskar risken för förseningar.

Försöket med att ta bort möjligheten med vänstersväng för biltrafiken från Strandvägen mot Nybrohamnen pågick till slutet av sommaren 2021. Utvärderingen visade på tydliga förbättringar för kollektivtrafiken. I november 2022 togs därför beslut om att förbjuda vänstersväng permanent.

Åtgärder i detalj

 1. Breddad dubbelriktad cykelbana 3,25 m bred. Asfalt. Förbättrad belysning.
 2. Ny gångbana 3,8 m bred. Släta granithällar med ledstråk istället för dagens gatsten. Förbättrad belysning.
 3. Hastighetssäkrad passage för biltrafiken förbi cykelbana och övergångsställe.
 4. Övergångsställe mellan plattform och refug tas bort för att ge plats för breddad cykelbana och minska risken för konflikter (andra övergångsställen kan användas).
 5. Ytorna för gång och cykel breddas. Cykelbanan längs Nybrohamnen binds samman med cykelbanan längs Strandvägen. Gatsten byts mot granithällar i gångytor.
 6. Ny cykelpassage från kajen mot Sibyllegatan.
 7. Ytorna för gång och cykel breddas, cykelbanan leds fram till Birger Jarlsgatan, gångbanorna binds samman.
 8. Nytt läge för toalett.
 9. Den nya gångbanan leder mot de två entréerna till Berzelii Park för att tydliggöra gångstråket mot Norrmalmstorg; kompletteras med vägvisning. Nytt läge för Tornbergs klocka. Nya sittplatser.
 10. Ett nytt träd planteras som ersättning för en alm som är i dåligt skick. Detta och de tre största träden på norra delen av torget får nya växtbäddar.
 11. Övergångsställena i korsningen görs om så att det blir enklare och snabbare att korsa gatorna. Breddad cykelpassage mellan Nybrogatan och torget samt ny cykelpassage mot Hamngatan.
 12. Kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan markeras tydligare. Vid Norrmalmstorg förbättras trafiksituationen genom att övergångsstället kortas och refugen som står mellan västgående körfält tas bort.
 13. Ett körfält mot Hamngatan tas bort eftersom det bara är ett körfält för biltrafik ut från korsningen. Möjligheten till vänstersväng tas bort.
 14. Ett körfält rakt fram tas bort för anpassa till utformningen med ett körfält mot Hamngatan vid Birger Jarlsgatan. Nytt cykelfält mellan Artillerigatan och Sibyllegatan.
 15. Breddning vid övergångsstället för att minska trängseln och korta övergångsstället.
 16. Nytt ledstråk mot Arsenalsgatan.
 17. Större ytor för väntande gående och cyklister.

Så påverkas träden på platsen

Inom området där arbete kommer skett fanns tidigare fyra träd. Ett av dessa, en alm, var i dåligt skick och togs i samband med arbetet bort. Ett nytt träd planterades på platsen. Alla fyra träden inom arbetsområdet har också fått nya växtbäddar för att säkerställa att de mår även i framtiden.

För staden har det också varit viktigt att säkerställa att det träd som står på den södra spårvagnsplattformen har kunnat stå kvar. Detta är en unik poppel planterad vid sekelskiftet 1800/1900. Den kom till efter korsningsförsök vid en botanisk trädgård och planterades av Tor Nitzelius, som bland annat var intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och en tid jobbade åt Stockholms stad. Eftersom att poppeln är unik har staden gjort flera försök att föröka den, men utan resultat. När trädet var i dåligt skick för några år sedan beslutade staden att föryngra det genom att spara stubbskott. Ett eller ett par av stubbskotten kan sedan väljas ut för att förhoppningsvis kunna bli nya träd.

Klart vintern 2022

Arbetet började under hösten 2021 och avslutades i slutet av 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad