Cykeldäck bakom ben
Foto: Yanan Li
Projekt Genomfört

Nya cykelbanor på Folkparksvägen

Västberga

Folkparksvägen i söderort byggdes under 2015 om för att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. Vägen är numera också en viktig länk i cykelnätet i söderort.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och genomgående gångbanor längs Folkparksvägen

Längs vägen har en ny gång- och cykelbana byggs om totalt 3,5 meter där två meter är cykelbana och resterande del gångbana. Trafikslagen separeras med målad linje.

Det har också gjorts flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs sträckan. Refuger har breddats för att skapa större ytor för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelbanan är genomgående förbi nästan alla lokalgator som leder ut till Folkparksvägen. Det innebär att gång- och cykeltrafikanter har företräde samt att hastigheten minskas då bilisterna måste köra över en trottoarkant innan de kommer ut på Folkparksvägen.

Stopphållplats har införts vid korsningen Folkparksvägen/Sulvägen. Det innebär att en lång refug byggts så att när bussen står vid hållplatsen kan inga fordon köra om och passera, vilket ökar trafiksäkerheten.

Genomfördes av Stockholms stad 2015

Projektet genomfördes av Stockholms stad och avslutades sommaren/hösten 2015.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad