Cyklar och ben på cyklister, foto.
Foto: Yanan Li
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Folkparksvägen

Västberga

Folkparksvägen i söderort byggdes under 2015 om för att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. Vägen är numera också en viktig länk i cykelnätet i söderort.

Längs vägen har en ny gång- och cykelbana byggs om totalt 3,5 meter där två meter är cykelbana och resterande del gångbana. Trafikslagen separeras med målad linje.

Det har också gjorts flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs sträckan. Refuger har breddats för att skapa större ytor för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelbanan är genomgående förbi nästan alla lokalgator som leder ut till Folkparksvägen. Det innebär att gång- och cykeltrafikanter har företräde samt att hastigheten minskas då bilisterna måste köra över en trottoarkant innan de kommer ut på Folkparksvägen.

Stopphållplats har införts vid korsningen Folkparksvägen/Sulvägen. Det innebär att en lång refug byggts så att när bussen står vid hållplatsen kan inga fordon köra om och passera, vilket ökar trafiksäkerheten.

Genomfördes av Stockholms stad 2015

Projektet genomfördes av Stockholms stad och avslutades sommaren/hösten 2015.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västberga

Genomförda cykelprojekt

Översiktsplan

Uppdaterad