En stadsvy i blek vintersol med fyra höga hus bland flera lägre. I bakgrunden skymtar vatten och på andra sidan vattnet fortsätter staden.
I Gröndal och Hägersten finns goda möjligheter att förtäta. Områdets goda kommunikationer och närhet till vatten gör det unikt. Foto: Getty Images/iStockPhoto.

Utvecklingsmöjligheter i Hägersten-Älvsjö

Med det attraktiva läget vid Mälarens strand och utmärkta kommunikationer finns det stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling.

I Liljeholmen är det viktigt att ta tillvara de goda möjligheterna till fler arbetsplatser. Spårväg syd kommer vidareutveckla Älvsjö som regional målpunkt.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling Liljeholmen och Hägersten

Det är viktigt att utveckla området kring Södertäljevägen till ett urbant stråk med ny blandad bebyggelse. Det skulle minska barriäreffekterna och bättre koppla samman Liljeholmen med Årstadal. Det vore också positivt för vidarekopplingarna mot Södermalm.

Vinterviken och sjön Trekanten är betydelsefulla områden för rekreation för söderort, och Telefonplan och Liljeholmen är viktiga noder i staden. Västberga och Årsta kombiterminals funktion för stadens gods- och logistikhantering ska värnas och utvecklas.

Natur och miljö

Det gröna sambandet längs med Mälaren, över Vinterviken och Trekanten till Årstaskogen behöver utvecklas. Västberga IP, Aspuddsparken och Mellanbergsparken bör stärkas som gröna målpunkter för flera stadsdelar.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem nya skolor samt fler nya förskolor. 2017 planeras byggstart av en specialhall för gymnastik. Utöver det finns behov av fyra konstgräsplaner och en modernisering av Västertorps sim- och idrottshall, alternativt en ny anläggning.

I stadsdelsområdet finns flera betydelsefulla platser inom konst och kultur att ta fasta på när området utvecklas.

Stadsutveckling Älvsjö

Delar av Älvsjö kan omvandlas till en tät stadsdel. I samband med den kraftiga kompletteringen är det viktigt att planera för såväl bostäder och arbetsplatser som för service, offentliga rum och platser för kultur och idrott. Det är också viktigt att tillvarata möjligheterna till kontorsetableringar.

Eventuellt kan Huddingevägen och Magelungsvägen på lång sikt utvecklas till urbana stråk med stadsbebyggelse, och på så sätt bättre koppla samman områdets stadsdelar. En förutsättning för det är att vägarnas funktion för det primära vägnätet säkerställs samt att transporter av farligt gods kan hanteras.

Stockholmsmässan är en betydelsefull målpunkt i området.

Natur och miljö

Centrala Älvsjö behöver utvecklas med nya parker och stråk som kopplar till stadsdelar intill, till Älvsjöskogen, Hagsätraskogen och till Huddinge kommun. Sambanden mellan Hagsätraskogen och Älvsjöskogen behöver stärkas.

Skola och idrott

Det behövs fler skolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem skolor. För idrott är behovet fyra idrottshallar, en friidrottsanläggning och en konstgräsplan.

Trafik och kommunikationer

Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan skapar nya resmöjligheter och stärker Älvsjös tillgänglighet och möjlighet till stadsutveckling. Spårväg syd ger bland annat bättre koppling till den regionala stadskärnan Skärholmen – Kungens kurva

Utveckling i stadsdelarna

Redan på 1700-talet etablerade sig de första industrierna i Liljeholmen och industrialiseringen har tagit sig olika former under årens lopp.

Liljeholmen har sedan början på 00-talet genomgått en större omvandling till en blandad stadsdel med nya bostäder, ökad service och handel och utgör en knutpunkt med kollektivtrafiken.

Sjön Trekanten är ett populärt rekreationsområde med fiske, skridskoåkning och stigar.

Liljeholmen har fortsatt mycket stora möjligheter till stadsutveckling. Det goda läget kommer att stärkas ytterligare genom att en ny tunnelbana byggs mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Det stärker Liljeholmen som arbetsplatskluster där fler kontorsetableringar eftersträvas och prioriteras. Fler i söderort får närmare till arbetet och det lokala näringslivet får bättre förutsättningar.

Behovet av mötesplatser är stort och växande, särskilt för ungdomar. Förutsättningarna för ett nytt bibliotek i stadsdelen utreds. Liljeholmshamnen har stor stadsutvecklingspotential.

En särskilt omfattande utveckling bör ske genom att verksamhetsområdet Lövholmen omvandlas till en ny stadsdel. I samband med detta behöver cykelvägarna byggas ut.

Fler parker och en satsning på stadsdelens möte med vattnet som en målpunkt behöver utvecklas, liksom de ekologiska sambanden mellan Årstaskogen och Trekanten-Vinterviken.

Förstäderna Aspudden och Gröndal har blandad bebyggelse från flera tidsepoker. Gröndals blandade bebyggelse, med exempelvis de utmärkande stjärnhusen, terrasshuset och punkthuset i centrala Gröndal, är av riksintresse för kulturmiljövården.

Området har vackra promenadstråk utmed Mälarens stränder samt Vintervikens natur- och parkområde – ett välbesökt aktivitetsstråk med evenemangsytor, odlingar och verksamheter i industribebyggelsen som finns kvar sedan Nobels dagar.

I Aspudden finns stora möjligheter till stadsutveckling genom komplettering av ny bostadsbebyggelse, förskolor och skola och service, vilket bland annat lyfts fram i programmet för Aspudden och Midsommarkransen som beslutades 2013.

Både Aspudden och Gröndals stadsdelscentrum bör stärkas med mer bebyggelse för utökat underlag för befintliga verksamheter och service samt för nyetableringar. I samband med utvecklingen av Lövholmen kan Gröndalsvägen kompletteras med ny blandad bebyggelse och skapa bättre framkomlighet för tvärbanan.

Genom att stärka Aspuddsparken kan den fungera som målpunkt även för omkringliggande stadsdelar. Vinterviken bör vidareutvecklas som målpunkt genom stärkta stråk samt genom entréer som integrerar parkområdet med Aspudden och Gröndal.

Midsommarkransen är en förstad uppbyggd kring industriverksamheter och arbetarbostäder från 1910- respektive 1940-talen. Den stora telefonfabriken rymmer i dag flera större verksamheter och arbetsplatser, som alla bidrar till att centrala Telefonplan är en målpunkt även utanför stadsdelen.

Svandammsparken är en populär mötesplats och park i området. Midsommarkransen har stora möjligheter till stadsutveckling.

Telefonplan är ett kreativt kluster med Konstfack som en viktig verksamhet. Att ytterligare skapa utrymme för konstnärlig produktion och kreativa näringar, fler verksamheter och bostäder är positivt och bör eftersträvas.

Midsommarkransens kopplingar till Liljeholmen och Årstaberg bör stärkas. Det prioriterade strategiska sambandet från Telefonplan över Solberga och Älvsjö behöver stärkas. I Telefonplan finns behov av ytterligare parker.

Stadsdelen domineras av Västberga verksamhetsområde som är Stockholms största industri-och terminalområde och södra Stockholms viktigaste godsterminal. Inom stadsdelen finns också mindre enklaver med bostadshus från olika tidsepoker.

Det är av regionalt intresse att Västberga verksamhetsområde, och i synnerhet Årsta kombiterminal samt dess tillfartsvägar, fungerar väl.

Mindre delar av de västra delarna av Västberga har vissa möjligheter till stadsutveckling med goda förbindelser till Älvsjö och Telefonplan.

Markanvändningen kan effektiviseras och trygghetsskapande åtgärder bör genomföras för att förbättra passage genom området för gående och cyklister.

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. Den permanenta utställningen av skulpturer ger Västertorps platser och stråk en unik karaktär. Hägerstensåsen är i huvudsak bebyggt med flerbostadshus från olika tidsepoker.

Stadsdelarna har vissa möjligheter till stadsutveckling genom komplettering av bebyggelse vid stråk, gator och torg. Personnevägen bör omvandlas till ett urbant stråk kantad med ny blandad bebyggelse som också kan bidra till levande och tryggare gator. Med förbättrade kopplingar över åsen kan områdets samband med omgivande stadsdelar stärkas.

De lokala centrumen har förutsättningar att kompletteras med ny bebyggelse för att stärka underlaget för befintlig handel och service. Kopplingen till Fruängen bör stärkas.

Fruängen byggdes i samband med tunnelbanans utbyggnad på 1960-talet. Kring stationen och det lokala centrumet ligger bostäder i lamellhus och punkthus i det kuperade landskapet.

Fruängen har stora möjligheter till stadsutveckling. Centrum har förutsättningar att stärkas som bytespunkt för kollektivtrafik, service, handel och kultur med fler funktioner och platsbildningar kring tunnelbanan.

Vantörsvägen och Mickelsbergsvägen kan omvandlas till urbana stråk kantade med ny blandad bebyggelse. Det finns goda förutsättningar att utveckla kopplingen till stadsutvecklingsområdet Jakobslund-Smista i grannkommunen Huddinge. Särskilt i cykelplanens utpekade stråk och genom Spårväg syd.

Hägersten karaktäriseras av bostadsbebyggelse från olika delar av 1900-talet, samt Hägerstens gård från 1700-talet. Här finns ett lokalt centrum kring tunnelbanestationen i Axelsberg, verksamhetsområdet Örnsberg samt Hägerstenshamnen med industrimiljöer och promenadstråk utmed vattnet.

Hägersten har stora möjligheter till stadsutveckling genom komplettering av bostadsbebyggelse, förskolor och skola, kultur och service.

Verksamhetsområdet i Örnsberg kan utvecklas med arbetsplatser och bostäder. Kopplingar mellan Axelsberg och Mälarhöjden behöver förbättras.

Det är angeläget att stärka centrumen i Axelsberg, Örnsberg och Mälarhöjden med kompletterande bebyggelse och verksamheter samt stärka sambandet till Telefonplan.

Promenadstråket längs med Mälarens strand kan utvecklas och göras tryggare med nya parkfunktioner och stärkta samband med befintligt gång- och cykelnät.

Mälarhöjdens varierade bebyggelse ligger i en kuperad topografi med hus från olika tidsepoker. Sommarhus, villor och flerbostadshus är inplacerade i landskapet med utblickar över Mälaren och den övriga staden.

Mälarhöjden har vissa möjligheter till stadsutveckling, främst i samband med omvandlingen av lokala vägar och i anslutning till tunnelbanestationen.

Det prioriterade strategiska sambandet till Bredäng kan stärkas genom utveckling av parker och en fortsatt utveckling av Bredängsvägen till stadsgata.

Stadsdelarna består främst av villabebyggelse, men en omfattande komplettering med flerbostadshus har genomförts kring tidigare Långbro sjukhus. Området innehåller många mindre parker och grönytor i anslutning till vägar.

Långsjö och Herrängen gränsar till Huddinge kommun, och Långsjön är en uppskattad kvalitet i området.

I stadsdelarna finns möjligheter att komplettera med bostäder, förskolor, service och mötesplatser för att skapa en ökad blandning och levande stadsrum. Älvsjövägen, Vantörsvägen, Johan Skyttes väg, Svartlösavägen och Långbrodalsvägen bör successivt utvecklas med ny blandad stadsbebyggelse.

Sambanden från Älvsjö till Solberga och vidare till Telefonplan, liksom från Älvsjö till Hagsätra är prioriterade strategiska samband.

Älvsjöskogens naturreservat ska utvecklas som delregionalt rekreationsområde med nya målpunkter, stråk och platser för rekreation.

Det är angeläget med tydligare parkentréer och bra gång- och cykelkopplingar till naturreservatet och omkringliggande områden. Inte minst för besökare som anländer till Älvsjö station och besökare från Älvsjöskogen. Även det ekologiska sambandet mellan Älvsjöskogen och Hagsätraskogen behöver förbättras. Promenadstråket längs Långsjön bör utvecklas med parkfunktioner.

Älvsjö verksamhetsområde, söder om Älvsjö centrum, lämpar sig för lätt industri.

Liseberg och Örby slott började byggas ut med villor under början av 1900-talet och har successivt kompletterats med småhus, villor och inslag av flerfamiljshus. Den gamla Slottsparken är en uppskattad målpunkt i området.

Det finns begränsade stadsutvecklingsmöjligheter inom befintlig bebyggelse, men behovet av kompletteringsbebyggelse för att koppla ihop stadsdelarna med Älvsjö och Östberga och den stadsutveckling som planeras där är stort.

I samband med kompletteringsbebyggelsen är det även angeläget att utveckla cykelstråk och gröna promenader genom Liseberg som binder samman Örby slottspark med Kvarnbacksskogen och den nya parken på Årstafältet.

En sträcka av Åbyvägen kan på sikt utvecklas till ett urbant stråk.

Solberga är bebyggt med småhus, smalhus, punkthus och en del nyare bebyggelse. Terräng och landskap är närvarande i miljöerna och centralt i området ligger Solbergaskogen som är ett uppskattat natur- och rekreationsområde. Lekytor och bostadsgårdar är en kvalitet i området.

Det finns ett stort behov av att utveckla Solbergaskogen med fler målpunkter, gröna promenader och tydligare parkentréer. Dessutom bör stadsdelarna kopplas samman bättre med en utveckling av Folkparksvägen och Älvsjövägen. I samband med denna utveckling ska levande bottenvåningar eftersträvas.

I stadsdelsområdet är trygghetsskapande åtgärder prioriterade i Solberga. Kopplingen till Telefonplan och till Älvsjö är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas genom utveckling av bostäder och satsningar på det offentliga rummet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Här finns en av stadens äldsta byggnader, Brännkyrka kyrka från 1200-talet. I området ligger flera av Stockholms tidigaste förorter, med rester av både 1800-talets sommarvillor i Mälarhöjden och fabriksbyggnader i Liljeholmen.

Industrier har en lång historia i området och Västberga verksamhetsområde är än i dag ett viktigt nav. Älvsjö station invigdes 1879 och villabebyggelse i Långbrodal började kring år 1900.

Fakta

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad