Utvecklingsmöjligheter på Kungsholmen

Vy från vattnet in mot norr mälarstrand och de typiska husen i gult, rött och oranget.
Norr Mälarstrand med byggnader. Kungsholmen är mitt i en utvidgning av innerstaden som når ända fram till stränderna vid Hornsberg. Foto: Lennart Johansson.

Kungsholmen är mitt i den pågående utvidgningen av innerstadens täta stadsmiljö som når ända fram till stränderna vid Hornsberg.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Kungsholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Utvidgningen gör det angeläget att komplettera med såväl bostäder som service och arbetsplatser i stadsdelsområdet. De östra delarna av Kungsholmen präglas av flera offentliga byggnader som symboliserar den demokratiska staden: Stadshuset, Rådhuset och Polishuset. Utvecklingen av City innebär att deras läge blir än mer centralt.

Brommaflyget påverkar delar av stadsdelsområdet, vilket begränsar stadsutvecklingen. Essingeleden skär genom Kungsholmen och områdena närmast leden och dess avfarter kan utvecklas med en blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter.

Natur och miljö

Parkstråket Rålambshovsparken-Fredhällsparken är en uppskattad och viktig tillgång för hela Stockholm. Parkerna är mycket använda och fler tillgängliga och flexibla parker och idrottsytor med blandade funktioner bör utvecklas.

Strandpromenader och parkstråk runt hela Kungsholmen och Essingeöarna bör utvecklas vidare. Gång- och cykelförbindelserna mellan Stora Essingen och Gröndal respektive Lilla Essingen ska förbättras.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor samt en idrottshall. En bollplan i Fredhällsparken planeras ersätta den nuvarande planen i Stadshagen.

Trafik och kommunikationer

En ny pendelbåttrafik skulle underlätta resandet till andra stadsdelar.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.
Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Kungsholmen har varit i statens ägo men stora delar donerades till staden på 1640-talet, vilket förklarar de många statliga och kommunala institutionerna. Östra delen av Kungsholmen fick sin struktur redan på 1640-talet.

Fakta

 • Kungsholmen

  69 748

  invånare 2016

 • Kungsholmen

  81 146

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad