Vy från vattnet in mot norr mälarstrand och de typiska husen i gult, rött och oranget.
Norr Mälarstrand med byggnader. Kungsholmen är mitt i en utvidgning av innerstaden som når ända fram till stränderna vid Hornsberg. Foto: Lennart Johansson.

Utvecklingsmöjligheter på Kungsholmen

Kungsholmen är mitt i den pågående utvidgningen av innerstadens täta stadsmiljö som når ända fram till stränderna vid Hornsberg.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Kungsholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Utvidgningen gör det angeläget att komplettera med såväl bostäder som service och arbetsplatser i stadsdelsområdet. De östra delarna av Kungsholmen präglas av flera offentliga byggnader som symboliserar den demokratiska staden: Stadshuset, Rådhuset och Polishuset. Utvecklingen av City innebär att deras läge blir än mer centralt.

Brommaflyget påverkar delar av stadsdelsområdet, vilket begränsar stadsutvecklingen. Essingeleden skär genom Kungsholmen och områdena närmast leden och dess avfarter kan utvecklas med en blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter.

Natur och miljö

Parkstråket Rålambshovsparken-Fredhällsparken är en uppskattad och viktig tillgång för hela Stockholm. Parkerna är mycket använda och fler tillgängliga och flexibla parker och idrottsytor med blandade funktioner bör utvecklas.

Strandpromenader och parkstråk runt hela Kungsholmen och Essingeöarna bör utvecklas vidare. Gång- och cykelförbindelserna mellan Stora Essingen och Gröndal respektive Lilla Essingen ska förbättras.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor samt en idrottshall. En bollplan i Fredhällsparken planeras ersätta den nuvarande planen i Stadshagen.

Trafik och kommunikationer

En ny pendelbåttrafik skulle underlätta resandet till andra stadsdelar.

Utveckling i stadsdelarna

Större delen av Kungsholmen består av tät rutnätsstad med enhetlig höjdskala, småskalig fastighetsindelning och tät blandning av bostäder och verksamheter. Miljön är livlig och variationsrik.

Parkstråket Rålambshovsparken-Fredhällsparken är ett viktigt samband för eklevande djur och växter.

Området har viss möjlighet till stadsutveckling. Fridhemsplan och korsningen Fleminggatan-S:t Eriksgatan har en betydelsefull centrumfunktion och den livaktiga miljön kan stärkas och utvecklas till en tryggare och mer attraktiv mötesplats.

Fridhemsplan är även en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. I och med stadsutvecklingsområdet Västra City och att området vid centralstationen utvecklas kan östra Kungsholmen tydligare kopplas till City.

Området kring korsningen Fleminggatan-Scheelegatan har en god möjlighet att utvecklas vidare som centrum för stadsdelen med goda kopplingar till Norrmalm.

Möjligheter till mer grönska, till exempel på gator och torg och i form av mindre parker, behöver tas till vara.

Stadshagen karaktäriseras av att den ligger på en höjdrygg i stadslandskapet. Som namnet antyder tjänade den länge som stadsnära rekreationsområde. Stadsdelen var under början av1900-talet plats för nödbostäder och präglas idag av sjukhusbebyggelse från olika epoker, bland annat 1930-talets höga skivhus.

I Stadshagen pågår omfattande stadsutveckling och området har stora möjligheter till förtätning med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service.

Idrottsplatsen har en central roll som mötesplats i stadsdelen.
S:t Göransgatan kan på sikt omvandlas till en stadsgata av lokal karaktär.

Det är angeläget att koppla ihop stenstaden via Stadshagen med nordvästra Kungsholmen. Att bevara och förstärka Stadshagens höjdrygg utgör en utgångspunkt i planeringen.

S:t Görans sjukhus fyller en viktig samhällsfunktion för hela staden.

Marieberg är en grön stadsdel som består av varierad bebyggelse placerad i topografin med några mycket karaktäristiska byggnader i stadens siluett.

Närheten till Smedsuddsbadet är en uppskattad tillgång.

Ett program visar att Marieberg har stora möjligheter till stadsutveckling med en variation av bostäder, service, verksamheter samt nya och förbättrade offentliga rum. Merparten av den nya bebyggelsen placeras vid Gjörwellsgatan och Västerbroplan.

Förutsättningar för stadsutveckling i Marieberg påverkas av höjdbegränsningar och flygbuller från Bromma flygplats.

Fredhäll har en luftig karaktär med i huvudsak tjockhus i park från 1930-talet. Byggnaderna är dramatiskt placerade på höjdpartier med utsikt över hela staden och Mälaren.

I Fredhäll finns vissa kompletteringsmöjligheter. I den mån ny bebyggelse tillkommer är det viktigt att skapa plats för nya förskolor och skolor.

Nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service. Kristinebergsparken binder samman parkstråket Fredhällsparken med Mälarens strand och Hornsbergs strandpark.

Kristinebergs slott bevaras och Kristinebergs slottspark kan utvecklas till en stadspark.

Cykelstråket från Thorildsplan på norra sidan av tunnelbanespåren kan åter få en roll som en viktig sammankopplande länk.

En rekreativ koppling till Karlbergs slottspark och vidare in i Solna kan upprättas. Även Kristineberg omfattas av restriktioner från Brommaflyget.

Den centrala delen av Lilla Essingen består av 1930-talshus uppförda efter en mycket karaktäristisk plan med hög täthet. Ön har dominerats av industrierna Primus och Electrolux där flera byggnader finns bevarade som bidrar till öns karaktär.

Sparad naturmark och förgårdsmark gör att ön upplevs som grön och luftig trots tätheten.

Primusområdet har mycket stora möjligheter till stadsutveckling för blandstad.

I övriga delar av Lilla Essingen är möjligheterna till komplettering begränsade. I den mån ny bebyggelse tillkommer är det angeläget att skapa plats för nya förskolor och skolor. Det är viktigt att förbättra möjligheterna till rekreation och kontakten med vattnet.

Stora Essingens bebyggelse karaktäriseras av en blandning av flerbostadshus och villabebyggelse insmugen i den kuperade terrängen.

Stora Essingen har vissa möjligheter till stadsutveckling. Plats för nya förskolor och skolor är angeläget. Bebyggelse på öns norra del och kompletteringar för en mer stadsmässig karaktär kan prövas i anslutning till det lokala centrumet och omgivande vägar.

Ny bebyggelse på Stora Essingen kan stärka Essingetorgets verksamheter och service. Det är angeläget att förbättra kontakten med vattnet.

Ett område på öns norra del kan prövas för stadsutveckling med blandad bebyggelse.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Kungsholmen har varit i statens ägo men stora delar donerades till staden på 1640-talet, vilket förklarar de många statliga och kommunala institutionerna. Östra delen av Kungsholmen fick sin struktur redan på 1640-talet.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad